23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fors A/S

Udbud af tanktømningsordning


Fors A/S

223850-2024 - Resultater
Danmark – Tømning af sivebrønde eller septiktanke – Udbud af tanktømningsordning
OJ S 75/2024 16/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fors A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af tanktømningsordning
Beskrivelse : Opgaven omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke, der er omfattet af de omfattede kommuners obligatoriske regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke, registrering og dokumentation af tøm-ningsresultat, registrering af tankenes tilstand, samt transport af det septiske slam til et modtageanlæg og tømning af fedtudskillere, som fremgår af krav-specifikationen. Kontraktens ydelser skal ydes i Ordregivers ejerkommuners område. Det drejer sig om hhv. Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner.
Identifikator for proceduren : dfc98a28-3996-4476-b4b5-1d273c733e47
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af tanktømningsordning
Beskrivelse : Opgaven omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke, der er omfattet af de omfattede kommuners obligatoriske regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke, registrering og dokumentation af tøm-ningsresultat, registrering af tankenes tilstand, samt transport af det septiske slam til et modtageanlæg og tømning af fedtudskillere, som fremgår af krav-specifikationen. Kontraktens ydelser skal ydes i Ordregivers ejerkommuners område. Det drejer sig om hhv. Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90460000   Tømning af sivebrønde eller septiktanke
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 31/03/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisering
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arbejdsmiljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fors A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Fors A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Fors A/S
Organisation, der udfører betalingen : Fors A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Fors A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 33 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 188-584233
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 32 988 540,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakt vedr. tømningsordning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 03/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Fors A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 32 988 540,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 32 988 540,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fors A/S
Registreringsnummer : 33032838
Postadresse : Tåstrup Møllevej 5    
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Ploug
E-mail : RPL@fors.dk
Telefon : +45 30786176
Internetadresse : https://www.fors.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Marius Pedersen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 49 97 95 17
Afdeling : FKS Slamsson
By : Odense
Land : Danmark
Telefon : +45 63 42 10 17
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b8cfe478-1365-4276-8a17-eaf7461a875b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   10:56:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   10:58:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 223850-2024
EUT-S-nummer : 75/2024
Offentliggørelsesdato : 16/04/2024

Send til en kollega

0.078