23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Favrskov Spildevand A/S

Annulleringsbekendtgørelse af slamdisponering for Favrskov Spildevand A/S


Favrskov Spildevand A/S

221050-2024 - Resultater
Danmark – Behandling af slam – Annulleringsbekendtgørelse af slamdisponering for Favrskov Spildevand A/S
OJ S 74/2024 15/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Favrskov Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Annulleringsbekendtgørelse af slamdisponering for Favrskov Spildevand A/S
Beskrivelse : Favrskov Spildevand A/S udbyder hermed indkøb af slamdisponering for perioden 01.05.2024 – 30.04.2026. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30.04.2028.Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015.Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Ordregivers renseanlæg. Mængden af forventet tons afvandet slam fremgår af nedenstående afsnit. Afhentning, transport og håndtering foregår fra Ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.
Identifikator for proceduren : 81624c61-9c31-45f5-9cec-69bb85543819
Tidligere bekendtgørelse : 86a64649-d10c-4981-88fe-d0d78fc47dbb-01
Intern identifikator : 223197033
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud, jf. Udbudslovens §§ 56-57. Det samlede regelsæt for proceduren kan findes i Udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90513800   Behandling af slam
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90513700   Transport af slam, 90513900   Bortskaffelse af slam
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Torvegade 7    
By : Hammel
Postnummer : 8450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Flere detaljer findes i udbudsmaterialet.
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 450 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Annulleringsbekendtgørelse af slamdisponering for Favrskov Spildevand A/S
Beskrivelse : Favrskov Spildevand A/S udbyder hermed indkøb af slamdisponering for perioden 01.05.2024 – 30.04.2026. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30.04.2028.Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015.Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Ordregivers renseanlæg. Mængden af forventet tons afvandet slam fremgår af nedenstående afsnit. Afhentning, transport og håndtering foregår fra Ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.
Intern identifikator : 223197033
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90513800   Behandling af slam
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse, 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald, 90510000   Bortskaffelse og behandling af affald, 90513700   Transport af slam, 90513900   Bortskaffelse af slam
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Torvegade 7    
By : Hammel
Postnummer : 8450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Flere detaljer findes i udbudsmaterialet.
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 450 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Favrskov Spildevand A/S
Registreringsnummer : 32939376
Afdeling : Forsyningsservice
Postadresse : Torvegade 7    
By : Hammel
Postnummer : 8450
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Forsyningsservice A/S
E-mail : mdy@fssv.dk
Telefon : 44146918
Internetadresse : http://www.fssv.dk
Køberprofil : http://www.fssv.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 64e4d826-8f73-4083-a1a5-ec827640f69e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/04/2024   08:58:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/04/2024   10:06:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 221050-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.047