23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Metro Service A/S

Rengøring af Metro


Metro Service A/S

220343-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Rengøring af Metro
OJ S 74/2024 15/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Metro Service A/S
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rengøring af Metro
Beskrivelse : Metro Service A/S (herefter MeSe) har siden 2002 drevet og vedligeholdt den Københavnske Metro. Driften af metroen er delt op i to kontrakter med Metroselskabet, for henholdsvis M1/M2 og M3/M4. De to aftaler mellem MeSe og Metroselskabet om drift af metroen løber frem til september 2027. Udbuddet om drift af Københavns Metro for perioden efter 2027 forventes afgjort inden udgangen af 2026. MeSe har derudover kontrakt på drift af den kommende letbane på ring 3 for Hovedstadens Letbane. Disse udbudsbetingelser omhandler udbud af rengøring og diverse relaterede opgaver af Københavns Metro, som dækker både metrolinjerne M1/M2 og M3/M4. M1 og M2 strækker sig over 22 metrostationer fra Vanløse til Amager, hvoraf 13 af dem er placeret over jorden. M3 og M4 består tilsammen af 24 stationer, inklusiv de 5 nye Sydhavns stationer som åbner den 22. juni 2024. Udbuddet opfatter indgåelsen af fire delekontrakter hvor tidbudsgivere har mulighed for at byde på én, to, tre eller alle fire delekontrakter.
Identifikator for proceduren : 0a596046-778d-42d7-8ab7-424de6e7545e
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud med mulighed for forhandlingsrunde
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : M1M2 - Rengøring stationer, graffiti og soignering
Beskrivelse : ❑ Rengøring, vinduespolering, graffiti og glatførebekæmpelse på stationer samt teknikum ❑ Soignering af stationer og af toge i drift ❑ Oprydning og rengøring i forbindelse med akut opstående behov
Intern identifikator : Rengøringsudbud metro 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Se ovenfor
Beskrivelse : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Mindstekrav og egnethed
Beskrivelse : 9 Mindstekrav og egnethed Følgende mindstekrav er ufravigelige og kan tilbudsgiver ikke leve op til disse, vil tilbudsgiver erklæres for ikke egnet. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det MeSe oprettede ESPD. ESPD’et udgør en indledende dokumentation, for at tilbudsgiver opfylder betingelserne for deltagelse og herunder, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. 9.1 Udelukkelsesgrunde Det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i udbudsloven udbudslovens §§ 135-136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, som finder tilsvarende anvendelse i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tilbudsgiver skal i ESPD’en angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de angivne obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Det bemærkes, at MeSe ikke kan udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde, såfremt tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne trods heraf er pålidelig. Det er MeSe, som foretager vurderingen af, om evt. fremlagt dokumentation er tilstrækkelig.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Se ovenfor
Beskrivelse : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Metro Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : M1M2 - Rengøring af tog og CMC
Beskrivelse : ❑ Rengøring og funktionstjek af tog ❑ Graffitiafrensning af tog samt opsætning af klæb i tog ❑ Rengøring, vinduespolering og graffitafrensning af CMC Metrovej 3 & 11.
Intern identifikator : Rengøringsudbud metro 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Se ovenfor
Beskrivelse : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Mindstekrav og egnethed
Beskrivelse : Følgende mindstekrav er ufravigelige og kan tilbudsgiver ikke leve op til disse, vil tilbudsgiver erklæres for ikke egnet. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det MeSe oprettede ESPD. ESPD’et udgør en indledende dokumentation, for at tilbudsgiver opfylder betingelserne for deltagelse og herunder, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Udelukkelsesgrunde Det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i udbudsloven udbudslovens §§ 135-136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, som finder tilsvarende anvendelse i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tilbudsgiver skal i ESPD’en angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de angivne obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Det bemærkes, at MeSe ikke kan udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde, såfremt tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne trods heraf er pålidelig. Det er MeSe, som foretager vurderingen af, om evt. fremlagt dokumentation er tilstrækkelig. Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse følgende: • Tilbudsgivers egenkapital i senest afsluttede regnskabsår •Tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår Det er derudover et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital der overstiger nedenstående beløb pr. delkontrakt tilbudsgiver afgiver tilbud på: • Delkontrakt 1, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 2, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 3, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 4, kr. 2,5 mio. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delkontrakt, skal tilbudsgiver kun opfylde egenkapitalkravet angivet på én af delkontrakterne. Dvs. hvis tilbudsgiver f.eks. afgiver tilbud på delkontrakt 1 og delkontrakt 2, skal tilbudsgiver have haft egenkapital i det seneste regnskabsår på minimum 2,5 mio. Der sker således ikke en sammenlægning af egenkapitalkravene ved afgivelse af tilbud på mere end en delkontrakt. Det er også et mindstekrav, at den samlede tilbudte pris for de delkontrakter der afgives tilbud på, maximalt udgør 20% af tilbudsgivers omsætning pr. år. Tilbudsgiver skal derfor oplyse seneste års omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Metro Service A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Metro Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : M3M4 - Rengøring stationer, graffiti og soignering
Beskrivelse : ❑ Rengøring, vinduespolering, graffiti og glatførebekæmpelse på stationer samt teknikum ❑ Soignering af stationer og af toge i drift ❑ Oprydning og rengøring i forbindelse med akut opstående behov
Intern identifikator : Rengøringsudbud metro 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Mindstekrav og egnethed
Beskrivelse : Følgende mindstekrav er ufravigelige og kan tilbudsgiver ikke leve op til disse, vil tilbudsgiver erklæres for ikke egnet. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det MeSe oprettede ESPD. ESPD’et udgør en indledende dokumentation, for at tilbudsgiver opfylder betingelserne for deltagelse og herunder, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Udelukkelsesgrunde Det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i udbudsloven udbudslovens §§ 135-136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, som finder tilsvarende anvendelse i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbudsbetingelser Rengøring Tilbudsgiver skal i ESPD’en angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de angivne obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Det bemærkes, at MeSe ikke kan udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde, såfremt tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne trods heraf er pålidelig. Det er MeSe, som foretager vurderingen af, om evt. fremlagt dokumentation er tilstrækkelig. Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse følgende: • Tilbudsgivers egenkapital i senest afsluttede regnskabsår • Tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår Det er derudover et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital der overstiger nedenstående beløb pr. delkontrakt tilbudsgiver afgiver tilbud på: • Delkontrakt 1, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 2, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 3, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 4, kr. 2,5 mio. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delkontrakt, skal tilbudsgiver kun opfylde egenkapitalkravet angivet på én af delkontrakterne. Dvs. hvis tilbudsgiver f.eks. afgiver tilbud på delkontrakt 1 og delkontrakt 2, skal tilbudsgiver have haft egenkapital i det seneste regnskabsår på minimum 2,5 mio. Der sker således ikke en sammenlægning af egenkapitalkravene ved afgivelse af tilbud på mere end en delkontrakt. Det er også et mindstekrav, at den samlede tilbudte pris for de delkontrakter der afgives tilbud på, maximalt udgør 20% af tilbudsgivers omsætning pr. år. Tilbudsgiver skal derfor oplyse seneste års omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Metro Service A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Metro Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : M3M4 - Rengøring af tog og CMC
Beskrivelse : ❑ Rengøring og funktionstjek af tog ❑ Graffitiafrensning af tog samt opsætning af klæb i tog ❑ Rengøring, vinduespolering og graffitafrensning af CMC Vasbygade.
Intern identifikator : Rengøringsudbud metro 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Mindstekrav og egnethed
Beskrivelse : Følgende mindstekrav er ufravigelige og kan tilbudsgiver ikke leve op til disse, vil tilbudsgiver erklæres for ikke egnet. Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det MeSe oprettede ESPD. ESPD’et udgør en indledende dokumentation, for at tilbudsgiver opfylder betingelserne for deltagelse og herunder, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Udelukkelsesgrunde Det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i udbudsloven udbudslovens §§ 135-136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, som finder tilsvarende anvendelse i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbudsbetingelser Rengøring Tilbudsgiver skal i ESPD’en angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de angivne obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Det bemærkes, at MeSe ikke kan udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde, såfremt tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne trods heraf er pålidelig. Det er MeSe, som foretager vurderingen af, om evt. fremlagt dokumentation er tilstrækkelig. Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse følgende: • Tilbudsgivers egenkapital i senest afsluttede regnskabsår • Tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår Det er derudover et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital der overstiger nedenstående beløb pr. delkontrakt tilbudsgiver afgiver tilbud på: • Delkontrakt 1, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 2, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 3, kr. 2,5 mio. • Delkontrakt 4, kr. 2,5 mio. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end én delkontrakt, skal tilbudsgiver kun opfylde egenkapitalkravet angivet på én af delkontrakterne. Dvs. hvis tilbudsgiver f.eks. afgiver tilbud på delkontrakt 1 og delkontrakt 2, skal tilbudsgiver have haft egenkapital i det seneste regnskabsår på minimum 2,5 mio. Der sker således ikke en sammenlægning af egenkapitalkravene ved afgivelse af tilbud på mere end en delkontrakt. Det er også et mindstekrav, at den samlede tilbudte pris for de delkontrakter der afgives tilbud på, maximalt udgør 20% af tilbudsgivers omsætning pr. år. Tilbudsgiver skal derfor oplyse seneste års omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Se ovenfor
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 17/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Metro Service A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Metro Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Metro Service A/S
Registreringsnummer : ORG-21263834
Postadresse : Metrovej 3    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Vad Thestrup Jensen
Telefon : +45 52184361
Internetadresse : https://www.metroservice.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Metro Service A/S
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Metrovej 3    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Metro Service A/S
Telefon : 52184361
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.ethics.dk/ethics/eo#/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 453ffe76-3d40-41b3-914c-8d3cdb5bfd62   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/04/2024   11:53:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/04/2024   11:55:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 220343-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.047