23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

217659-2024 - Resultater
Danmark – Industrimaskiner – Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding
OJ S 73/2024 12/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand(villainstallation) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Fjernvarmeunits leveres med en garantiperiode på 5 år herunder garanti mod gennemtæring af fjernvarmeunittens brugsvandsdel samt varmekedel. Leverandøren forpligter sig til at kunne fremskaffe reservedele til leverede fjernvarmeunits i op til 15 år efter faktisk overtagelsesdato. Krav til fjernvarmeunitten fremgår af udbudsmaterialet. Rammeaftalen tildeles til én leverandør. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og begrænser således ikke Ordregivers muligheder for samhandel med andre leverandører. Ordregiver forpligter sig til at aftage minimum 2.000 fjernvarmeunits i rammeaftalens samledeløbetid (inkl. optioner på forlængelse). Ordregiver er derudover ikke forpligtet till at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden.
Identifikator for proceduren : 0ddc6690-8a6e-4f97-aa11-2a4c7ef98c09
Tidligere bekendtgørelse : 27e9275c-af8f-46e9-8470-0efaacc6790a-01
Intern identifikator : 23-05510
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42000000   Industrimaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 42511100   Varmevekslere, 42515000   Fjernvarmekedler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Værdien angivet for den tildelte kontraktsværdi udgør den evalueringstekniske sum. Rammeaftalens anslåede og maksimale værdi angives i antal enheder (Styk) fjernvarmeunits. Rammeaftalens anslåede værdi opgøres til 22.000 styk fjernvarmeunits. Aftalens maksimale værdi opgøres til 27.000 styk fjernvarmeunits. Mængde angivet i BT-25-Lot er max mængde. Tilbudsgiver, støttende virksomheder og/eller sammenslutninger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven, samt de frivilligeudelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk 1. nr. 2, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse1078 af 29. juni 2022. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134 a, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 ibekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022 omfatter en rent national udelukkelsesgrund. I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a.ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildeleoff entlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere ellerfysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver (herunder også støttendeenheder og parter i konsortier), er omfattet af forbuddet. Baserer en tilbudsgiver sit tilbud på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal spørgsmålet i ESPD, del II.C under fanebladet”Procedure” om udnyttelse af andre enheders kapacitet besvares ”Ja”. Oplysninger til bedømmelse af udelukkelse og egnethed afgives i særskilt ESPD for hver af disse andre enheder. ESPD'et skal underskrives af disse andre enheder. Vurderingen i forhold til udelukkelse vil ske for hver af de støttende enheder. Vurderingen i forholdtil egnethed vil ske samlet for tilbudsgiver og de støttende enheder. Hvis tilbudsgiver omfatter grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre”, ESPD, del II.A under fanebladet”Procedure” besvares ”Ja”, og felterne, der herpå dukker op, udfyldes med de efterspurgte oplysninger. Desuden skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes separat ESPD med de i udbuddet efterspurgte oplysninger. Det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virk-somheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagereaccepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel. Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt konsortiedeltager for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet. Som dokumentation for, at tilbudsgiver, konsortier eller støttende virksomheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevantemyndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten). For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love ioverensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udstedertilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere. En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være ældre end 6 måneder. Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, for de 3 senest disponible regnskabsår; Egenkapital og Soliditetsgrad skal fremgå. Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database i så fald skal Tilbudsgiver i stedetoplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand(villainstallation) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Fjernvarmeunits leveres med en garantiperiode på 5 år herunder garanti mod gennemtæring af fjernvarmeunittens brugsvandsdel samt varmekedel. Leverandøren forpligter sig til at kunne fremskaffe reservedele til leverede fjernvarmeunits i op til 15 år efter faktisk overtagelsesdato. Krav til fjernvarmeunitten fremgår af udbudsmaterialet. Rammeaftalen tildeles til én leverandør. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og begrænser således ikke Ordregivers muligheder for samhandel med andre leverandører. Ordregiver forpligter sig til at aftage minimum 2.000 fjernvarmeunits i rammeaftalens samledeløbetid (inkl. optioner på forlængelse). Ordregiver er derudover ikke forpligtet till at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden.
Intern identifikator : 23-05510
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42000000   Industrimaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 42511100   Varmevekslere, 42515000   Fjernvarmekedler
Mængde : 27 000  
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 3 x 12 måneder. Vilkår for forlængelser er anført i udbudsmaterialets kontraktudkast
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien angivet for den tildelte kontraktsværdi udgør den evalueringstekniske sum. Rammeaftalens anslåede og maksimale værdi angives i antal enheder (Styk) fjernvarmeunits. Rammeaftalens anslåede værdi opgøres til 22.000 styk fjernvarmeunits. Aftalens maksimale værdi opgøres til 27.000 styk fjernvarmeunits. Mængde angivet i BT-25-Lot er max mængde. Tilbudsgiver, støttende virksomheder og/eller sammenslutninger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven, samt de frivilligeudelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk 1. nr. 2, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse1078 af 29. juni 2022. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134 a, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 ibekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022 omfatter en rent national udelukkelsesgrund. I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a.ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildeleoff entlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere ellerfysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver (herunder også støttendeenheder og parter i konsortier), er omfattet af forbuddet. Baserer en tilbudsgiver sit tilbud på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal spørgsmålet i ESPD, del II.C under fanebladet”Procedure” om udnyttelse af andre enheders kapacitet besvares ”Ja”. Oplysninger til bedømmelse af udelukkelse og egnethed afgives i særskilt ESPD for hver af disse andre enheder. ESPD'et skal underskrives af disse andre enheder. Vurderingen i forhold til udelukkelse vil ske for hver af de støttende enheder. Vurderingen i forholdtil egnethed vil ske samlet for tilbudsgiver og de støttende enheder. Hvis tilbudsgiver omfatter grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre”, ESPD, del II.A under fanebladet”Procedure” besvares ”Ja”, og felterne, der herpå dukker op, udfyldes med de efterspurgte oplysninger. Desuden skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes separat ESPD med de i udbuddet efterspurgte oplysninger. Det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virk-somheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagereaccepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel. Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt konsortiedeltager for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet. Som dokumentation for, at tilbudsgiver, konsortier eller støttende virksomheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevantemyndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten). For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love ioverensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udstedertilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere. En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være ældre end 6 måneder. Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, for de 3 senest disponible regnskabsår; Egenkapital og Soliditetsgrad skal fremgå. Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database i så fald skal Tilbudsgiver i stedetoplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier fremgår alene af udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier fremgår alene af udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristen ved rammeaftaler er 6 måneder fra underretningen om tildelingen af rammeaftalen
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der udfører betalingen : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 241 558 750,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordisk Wavin A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Wavin A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 241 558 750,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 28/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Sandvig
Telefon : +45 61750819
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordisk Wavin A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 41895128
By : Hammel
Land : Danmark
Telefon : +45 2758070
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 43f46956-30a0-4af3-bbbe-e36f58ea7ce1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   10:08:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/04/2024   10:30:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 217659-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.047