23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af rammeaftale for indkøb og levering af skovflis


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

217412-2024 - Resultater
Danmark – Brændselsstoffer – Udbud af rammeaftale for indkøb og levering af skovflis
OJ S 73/2024 12/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status : Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale for indkøb og levering af skovflis
Beskrivelse : Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbydes rammeaftale vedrørende indkøb og levering af skovflis til Forsvarsministeriets biomasseanlæg. Ordregiver har primært behov for løbende levering af skovflis til Forsvarsministeriets biomasseanlæg på Flyvestation Karup, hvor der forventes et årligt forbrug på op til ca. 5.000 tons skovflis. Der vil herudover kunne opstå behov for levering af skovflis til andre af Forsvarsministeriets etablissementer på op til 1.000 tons hvert år. Rammeaftalen indeholder således en option, der giver adgang til levering af skovflis på andre af Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Samlet har rammeaftalen en maksimal mængde på 24.000 tons for samlede de 4 år, hvis Ejendomsstyrelsen gør brug af forlængelsen.
Identifikator for proceduren : d0456380-d61d-46ed-a677-d7148277c05e
Tidligere bekendtgørelse : ce4cba59-a560-434c-a557-3b3c91a47e09-01
Intern identifikator : FOREJ.0006
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet afholdes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II. Udbudsprocessen består således udelukkende af en tilbudsfase.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 09100000   Brændselsstoffer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09110000   Fast brændsel, 09111400   Træbaseret brændsel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Herningvej 30    
By : Viborg
Postnummer : 7470
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hovedleverancen skal ske til Flyvestation Karup. Dertil option på Forsvarsministeriets andre etablissementer i Danmark.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Bemærkninger til udregning af værdi efter resultat: Rammeaftalen er årligt estimeret til 5.000 tons pr. år. Dertil har Ejendomsstyrelsen option på 1.000 tons hvert år. Samlet har Rammeaftalen en estimeret maksimal mængde på 24.000 tons for samlede de 4 år, hvis Ejendomsstyrelsen gør brug af forlængelsen. På baggrund af den maksimale mængde ganget med Leverandørens tilbudte pris er Rammeaftalens maksimale værdi udregnet til DKK 16.443.728 for de samlede 4 år.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale for indkøb og levering af skovflis
Beskrivelse : Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbydes rammeaftale vedrørende indkøb og levering af skovflis til Forsvarsministeriets biomasseanlæg. Ordregiver har primært behov for løbende levering af skovflis til Forsvarsministeriets biomasseanlæg på Flyvestation Karup, hvor der forventes et årligt forbrug på op til ca. 5.000 tons skovflis. Der vil herudover kunne opstå behov for levering af skovflis til andre af Forsvarsministeriets etablissementer på op til 1.000 tons hvert år. Rammeaftalen indeholder således en option, der giver adgang til levering af skovflis på andre af Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Samlet har rammeaftalen en maksimal mængde på 24.000 tons for samlede de 4 år, hvis Ejendomsstyrelsen gør brug af forlængelsen.
Intern identifikator : FOREJ.0006
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 09100000   Brændselsstoffer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09110000   Fast brændsel, 09111400   Træbaseret brændsel
Mængde : 24   ton
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Levering af skovflis til andre af Forsvarsministeriets etablissementer.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Herningvej 30    
By : Viborg
Postnummer : 7470
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hovedleverancen skal ske til Flyvestation Karup. Dertil option på Forsvarsministeriets andre etablissementer i Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen indeholder en option på forlængelse i op til 24 måneder. Forlængelse kan på Ejendomsstyrelsens initiativ ske en eller flere gange, dog må forlængelserne samlet ikke overstige 24 måneder. Forlængelse skal ske med et varsel på minimum 1 måned.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Bemærkninger til udregning af værdi efter resultat: Rammeaftalen er årligt estimeret til 5.000 tons pr. år. Dertil har Ejendomsstyrelsen option på 1.000 tons hvert år. Samlet har Rammeaftalen en estimeret maksimal mængde på 24.000 tons for samlede de 4 år, hvis Ejendomsstyrelsen gør brug af forlængelsen. På baggrund af den maksimale mængde ganget med Leverandørens tilbudte pris er Rammeaftalens maksimale værdi udregnet til DKK 16.443.728 for de samlede 4 år.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal tilbyde en pris pr. GJ på levering af skovflis. Den tilbudte pris er ekskl. moms og skal indeholde alle udgifter forbundet med levering af skovflis til Flyvestation Karup herunder udgifter til levering, transport, administration, produktion samt eventuelle afgifter og øvrige udgifter. Prisen pr. GJ anvendes ligeledes ved afregning på optionen tillagt transportomkostninger.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 443 728,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Peder Østergaard & Søn A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af rammeaftale for indkøb og levering af skovflis
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 24-C0001
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 13/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Rosa
E-mail : fes-eds04@mil.dk
Telefon : 51373779
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Peder Østergaard & Søn A/S
Registreringsnummer : ORG-19458539
Postadresse : Kjeldsigvej 2    
By : Ikast
Postnummer : 7430
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jens Moesgaard
E-mail : info@po-son.dk
Telefon : 97151677
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 82d23030-8a67-415e-aad7-5467cf00c4b0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   07:59:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/04/2024   08:03:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 217412-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.047