23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.85 Drivmidler og fyringsolie (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

197939-2024 - Resultater
Danmark – Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder – 50.85 Drivmidler og fyringsolie (2024)
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie (2024)
Beskrivelse : SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af drivmidler og fyringsolie benævnt ”50.85 Drivmidler og fyringsolie". Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler: • Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer • Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie • Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende • Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende • Delaftale 5 - El-opladning på offentligt tilgængeligt ladenetværk Rammeaftalen indgås mellem SKI og leverandøren. Nærmere oplysninger om Kunderne og udstrækningen af deres aftageforpligtelse fremgår af udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : 830e0a43-5d10-4b81-991e-736d1bd4becc
Tidligere bekendtgørelse : 710657-2023
Intern identifikator : 50.85
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09132000   Benzin, 09132100   Blyfri benzin, 09132300   Benzin med ethanol, 09134000   Gasolier, 09134100   Dieselolie, 09134200   Dieselbrændstof, 09134220   Dieselolie (EN 590), 09134230   Biodiesel, 09134231   Biodiesel (B20), 09134232   Biodiesel (B100), 09135100   Fyringsolie, 09310000   Elektricitet, 30163100   Benzinkort, 50112300   Bilvask og lignende tjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 818 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 664 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer
Beskrivelse : Delaftale 1 omfatter det sortiment, som kan betegnes, som de gængse, konventionelle og standardiserede produkter på markedet ved kundens tankning på leverandørens tankanlæg samt bilvask: - Benzin 95 (Blyfri benzin der lever op til branchenormen (fx E10)) - Diesel (Almindelig diesel der lever op til branchenormen (fx B7)) - Bilvask (Standardvask (basis, hurtig, express, budget eller tilsvarende)) SKI stiller ikke krav om, at tilbudsgivernes tankstationer på delaftale 1 skal være bemandede. På delaftale 1 forventer SKI at indgå rammeaftale med 5 leverandører på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris".
Intern identifikator : 50.85 Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30163100   Benzinkort
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09132100   Blyfri benzin, 09132300   Benzin med ethanol, 09134200   Dieselbrændstof, 50112300   Bilvask og lignende tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 652 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 039 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : 100
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie
Beskrivelse : Delaftale 2 omfatter levering af brændstof til kundens eget anlæg og består af produkter i følgendeproduktgrupper: - Benzin 95 (Blyfri benzin der lever op til branchenormen (fx E10)) - Diesel (Almindelig diesel der lever op til branchenormen (fx B7)) - Diesel uden biodiesel (ufarvet) - Diesel uden biodiesel (farvet) - Fyringsolie (standard) - Marinegasolie (50 ppm) - Additiv som skal påfyldes køretøjernes AdBlue® tank Delaftale 2 vil blive tildelt én leverandør på grundlag af tildelingskriteriet "Pris".
Intern identifikator : 50.85 Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09134000   Gasolier
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09132100   Blyfri benzin, 09132300   Benzin med ethanol, 09134200   Dieselbrændstof, 09134100   Dieselolie, 09134220   Dieselolie (EN 590), 09134230   Biodiesel, 09134231   Biodiesel (B20), 09134232   Biodiesel (B100), 09135100   Fyringsolie, 24951200   Additiver til olier
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 972 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 924 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : 100
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie - Delaftale 3 Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende
Beskrivelse : Delaftale 3 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af levering af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende. Delaftalen vil blive tildelt én leverandør på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”.
Intern identifikator : 50.85 Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09134200   Dieselbrændstof
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09134220   Dieselolie (EN 590)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 57 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 246 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : 100
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie - Delaftale 4 Levering af CO2-reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende
Beskrivelse : Delaftale 4 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af brændstof, der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende med krav om CO2-reduktion. Delaftale vil blive tildelt én leverandør på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”.
Intern identifikator : 50.85 Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09134200   Dieselbrændstof
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09134220   Dieselolie (EN 590)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 102 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 261 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : 100
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : 50.85 Drivmidler og fyringsolie - Delaftale 5 El-opladning på offentligt tilgængeligt ladenetværk
Beskrivelse : Delaftale 5 omfatter lynladning på offentligt tilgængelige ladestandere: - lynladning med effekt på minimum 100kW På delaftale 5 forventer SKI at indgå rammeaftale med en leverandør på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris".
Intern identifikator : 50.85 Delaftale 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 193 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : 100
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Q8 - Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Q8 - Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Vinder :
Officielt navn : Circle K Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Circle K - Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Circle K - Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Vinder :
Officielt navn : Dansk Fuels A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DCC Energi Mobility - Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Rangfølge på listen over vindere : 3
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : DCC Energi Mobility - Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Vinder :
Officielt navn : Uno-X Mobility Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Uno-X - Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Rangfølge på listen over vindere : 4
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Uno-X - Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Vinder :
Officielt navn : OK a.m.b.a.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : OK - Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Rangfølge på listen over vindere : 5
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : OK - Delaftale 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : OK a.m.b.a.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : OK - Delaftale 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : OK - Delaftale 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Q8 - Delaftale 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Q8 - Delaftale 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DCC Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DCC Energi - Delaftale 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : DCC Energi - Delaftale 4
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Q8 - Delaftale 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Q8 - Delaftale 5
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rune Ramming Laugesen
E-mail : rura@ski.dk
Telefon : 20668578
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : DCC Energi A/S
Registreringsnummer : ORG-32141846
Postadresse : Nærum Hovedgade 8    
By : Nærum
Postnummer : 2850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michala Liv Bendtsen
E-mail : mbe@dccenergi.dk
Telefon : 33372116
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Uno-X Mobility Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-33807910
Postadresse : Buddingevej 195    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Janaka de Silva
E-mail : jasil@unox.dk
Telefon : 21645512
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Q8 Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-61082913
Postadresse : Arne Jacobsens Allé 7    
By : Søborg
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Per Olesen
E-mail : per.olesen@q8.dk
Telefon : 42126673
Denne organisations roller
Tilbudsgiver Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003 LOT-0005
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Circle K Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-28142412
Postadresse : Borgmester Christiansens Gade 50    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stephan P. Skovgaard
Telefon : 70101101
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : OK a.m.b.a.
Registreringsnummer : ORG-39170418
Postadresse : Åhave Parkvej 11    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Joan Blauenfeldt Andersen
E-mail : joba@ok.dk
Telefon : 29747153
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0001
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Dansk Fuels A/S
Registreringsnummer : ORG-36563028
Postadresse : Nærum Hovedgade 8    
By : Nærum
Postnummer : 2850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Bahnsen
E-mail : pba@dccenergi.dk
Telefon : 22205108
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3f3864f5-a0ba-475a-9d9d-6d7d1599afc2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   08:35:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 197939-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.047