23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme


Gentofte Kommune

194262-2024 - Resultater
Danmark – Måleudstyr – Udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
OJ S 66/2024 03/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Gentofte Kommune
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Cloverleaf
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
Beskrivelse : Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne. GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning. Alle fjernvarmemålere omfattet af aftalen leveres således uden sender men med plads til isætning af minimum 2 kommunikationsmoduler.
Identifikator for proceduren : 85051ecd-1043-46ae-93dc-3497bb07d2a6
Tidligere bekendtgørelse : b89bf6b0-e6c8-4e19-b828-18a45cd7fb57-01
Intern identifikator : 2024/1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38300000   Måleudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys)
2.1.2.
Udførelsessted
By : Gentofte
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Værdien angivet for den tildelte kontraktsværdi udgør den evalueringstekniske sum. Kontraktens værdi opgøres i antal leverede fjernvarmemålere. Rammeaftalens anslåede værdi er 10.000 fjernvarmemålere. Rammeaftalens maksimale værdi udgør levering af 12.000 fjernvarmemålere. Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Udelukkelsesgrundende fremgår af ESPD punkt del III, A-D. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134a omfatter en rent national udelukkelsesgrund.  I forbindelse med udfyldelse af ESPD’et, skal det oplyses med ”Ja” eller ”Nej” i Del III, afsnit D, om den økonomiske aktør er omfattet af udelukkelsesgrunden.   I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. æn-drer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kon-trakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridi-ske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.  Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.  Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.  Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde og/ eller forbuddet.  Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137, vil tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiver inden for en passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbuds-lovens § 138, jf. § 11, stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022.    Reglerne i dette afsnit gælder tilsvarende for andre økonomiske enheder, herunder støttende virksomheder, konsortiedeltagere samt underleverandører. Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil tilbudsgiver blive bedt om frem-lægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgi-vers egenkapital og soliditetsgrad • En liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i til-budsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen Leverandøren er forpligtet til at give 2 års produktgaranti på Ordregivers indkøbte produkter. Ordregiver har Option på forlængelse af garanti på enten samlet set 5 år eller 12 år. Leverandøren garanterer, at målerne består statistisk kontrol i den af Leverandøren angivne De-signlevetid. Består en eller flere målere ikke den statistiske kontrol, skal Leverandøren vederlagsfrit omlevere det samlede parti som de(n) pågældende måler(e) indgår i. Hvis Ordregiver i Designlevetiden konstaterer ”seriefejl” (defekt på mindst 5% af målerne i en given leverance og fejlen/defekten kan henføres til samme problemstilling) skal Leverandøren vederlags-frit omlevere nye målere til erstatning for alle målere i ”serien”.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
Beskrivelse : Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne. GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning. Alle fjernvarmemålere omfattet af aftalen leveres således uden sender men med plads til isætning af minimum 2 kommunikationsmoduler.
Intern identifikator : 2024/1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38300000   Måleudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys)
Mængde : 12 000  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på levering af fjernaflæste fjernvarmemålere (inkl. 5 års garanti) Option på levering af fjernaflæste fjernvarmemålere (inkl. 12 års garanti) Option på levering af kommunikationsmoduler Vilkår for indfrielse af optioner er beskrevet i udbudsmaterialets udkast til kontrakt
5.1.2.
Udførelsessted
By : Gentofte
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på forlængelse af aftalen i 3 x 12 måneder. Vilkår for forlængelse fremgår af udbudsmaterialets kontraktudkast
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Værdien angivet for den tildelte kontraktsværdi udgør den evalueringstekniske sum. Kontraktens værdi opgøres i antal leverede fjernvarmemålere. Rammeaftalens anslåede værdi er 10.000 fjernvarmemålere. Rammeaftalens maksimale værdi udgør levering af 12.000 fjernvarmemålere. Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Udelukkelsesgrundende fremgår af ESPD punkt del III, A-D. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134a omfatter en rent national udelukkelsesgrund.  I forbindelse med udfyldelse af ESPD’et, skal det oplyses med ”Ja” eller ”Nej” i Del III, afsnit D, om den økonomiske aktør er omfattet af udelukkelsesgrunden.   I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. æn-drer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kon-trakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridi-ske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.  Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.  Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.  Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde og/ eller forbuddet.  Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137, vil tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiver inden for en passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbuds-lovens § 138, jf. § 11, stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022.    Reglerne i dette afsnit gælder tilsvarende for andre økonomiske enheder, herunder støttende virksomheder, konsortiedeltagere samt underleverandører. Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil tilbudsgiver blive bedt om frem-lægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD: • Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgi-vers egenkapital og soliditetsgrad • En liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i til-budsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Er-hvervsstyrelsen Leverandøren er forpligtet til at give 2 års produktgaranti på Ordregivers indkøbte produkter. Ordregiver har Option på forlængelse af garanti på enten samlet set 5 år eller 12 år. Leverandøren garanterer, at målerne består statistisk kontrol i den af Leverandøren angivne De-signlevetid. Består en eller flere målere ikke den statistiske kontrol, skal Leverandøren vederlagsfrit omlevere det samlede parti som de(n) pågældende måler(e) indgår i. Hvis Ordregiver i Designlevetiden konstaterer ”seriefejl” (defekt på mindst 5% af målerne i en given leverance og fejlen/defekten kan henføres til samme problemstilling) skal Leverandøren vederlags-frit omlevere nye målere til erstatning for alle målere i ”serien”.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet "Pris" fremgår af udbudsmaterialets udbudsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet "Kvalitet" fremgår af udbudsmaterialets udbudsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristen ved rammeaftaler er 6 måneder fra underretningen om tildelingen af rammeaftalen
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Gentofte Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Gentofte Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 12 499 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kamstrup A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Kamstrup A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 12 499 000,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om leverance af varmemålere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 07/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsensvej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Gentofte Kommune
Registreringsnummer : 19438414
Afdeling : Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
By : Charlottenlund
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Sandvig
Telefon : 45 61750819
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer : 62761113
Afdeling : Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
By : Gladsaxe
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Sandvig
Telefon : 45 61750819
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Cloverleaf
Registreringsnummer : ORG-40504559
Postadresse : V M Amdrupvej 4    
By : Farum
Postnummer : 3520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Sandvig
Telefon : 61750819
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kamstrup A/S
Registreringsnummer : 21248118
By : Stilling
Land : Danmark
Telefon : +4589931000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c1627043-0da3-4cc2-afd5-c3b422c1c1a8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/04/2024   10:18:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/04/2024   10:19:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 194262-2024
EUT-S-nummer : 66/2024
Offentliggørelsesdato : 03/04/2024

Send til en kollega

0.063