23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skanderborg Spildevand A/S

Udbud af rammeaftale om grøn pleje til Skanderborg Spildevand A/S


Skanderborg Spildevand A/S

186861-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Udbud af rammeaftale om grøn pleje til Skanderborg Spildevand A/S
OJ S 63/2024 28/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skanderborg Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om grøn pleje til Skanderborg Spildevand A/S
Beskrivelse : Skanderborg Spildevand ønsker at udbyde en rammeaftale om pleje af grønne områder og befæstede arealer ejet af Skanderborg Spildevand. Formålet med aftalen er at sikre Skanderborg Spildevand et højt driftsniveau af den grønne pleje og i øvrigt levering af ydelserne i overensstemmelse med kravspecifikationen, jf. Bilag 1 - Kravspecifikation. Leverandøren skal levere følgende hovedydelser; pleje af grønne elementer, belægninger og udstyr på arealer ejet af Ordregiver i forbindelse med pumpestationer, renseanlæg og andre tekniske anlæg.
Identifikator for proceduren : d03bf7ea-192d-4715-a1f7-18a85633ac07
Tidligere bekendtgørelse : 200666-2023
Intern identifikator : 400103
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77300000   Tjenesteydelser inden for havebrug, 77310000   Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder, 77340000   Træbeskæring og hækkeklipning, 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90910000   Rengøring, 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af rammeaftale om grøn pleje til Skanderborg Spildevand A/S
Beskrivelse : Skanderborg Spildevand ønsker at udbyde en rammeaftale om pleje af grønne områder og befæstede arealer ejet af Skanderborg Spildevand. Formålet med aftalen er at sikre Skanderborg Spildevand et højt driftsniveau af den grønne pleje og i øvrigt levering af ydelserne i overensstemmelse med kravspecifikationen, jf. Bilag 1. Dette indebærer overordnet, at leverandøren skal levere følgende hovedydelser; pleje af grønne elementer, belægninger og udstyr på arealer ejet af Ordregiver i forbindelse med pumpestationer, renseanlæg og andre tekniske anlæg. Den samlede liste af arealer, der skal driftes i forbindelse med hovedydelsen, fremgår af bilag 1.1. Tilbudsgiver skal tåle såvel tilgang som afgang af arealer uden at der modtages yderligere betaling i den forbindelse. Mulighed for option på rammeaftale på pleje af arealer med regnvandsbassiner, herunder 0-stilling for at bringe arealer til et andet plejeniveau end den nuværende. Denne option kan Ordregiver tilvælge på bassinniveau, der henvises til pkt. 2.3 i kravspecifikation, jf. Bilag 1. Hvis Ordregiver tilvælger optionsarealer gøres det på baggrund af konkret pris på de enkelte bassiner, men prissætningen af casene indgår som en del af evalueringen i det samlede tilbud på kontrakten. Geografisk er opgaverne beliggende i Skanderborg Kommune.
Intern identifikator : 400103
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 77300000   Tjenesteydelser inden for havebrug, 77310000   Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder, 77340000   Træbeskæring og hækkeklipning, 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90910000   Rengøring, 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Døjsøvej 1    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontraktens varighed vil per automatik blive forlænget med 1 år ad gangen i op til i alt 4 år fra ikrafttrædelsesdatoen, medmindre Ordregiver senest 60 dage inden Kontraktperiodens udløb meddeler Leverandøren, at Kontrakten ikke vil blive forlænget.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Aftalen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt blandt andet af hensyn til Ordregivers ressourceforbrug i forhold til at kommunikere med og føre kontrol med forskellige leverandører. Derudover er det blevet vurderet, at kontrakten skal have en vis størrelse for at få tilbudt konkurrencedygtige priser i markedet.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris er evalueret på baggrund af de angivne priser i tilbudslisten (udbudsbilag A) og den vægtning, der er angivet i tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Beskrivelse : Ved evaluering af kriteriet ”organisation” er der blevet lagt vægt på, a) at der tilbydes en velegnet organisation, som gør brug af relevante og nødvendige kompetencer tilpasset kontraktens indhold, b) at den tilbudte organisation har tydelige kommandoveje og klar ansvarsfordeling, c) at der tilbydes en fast organisation samt d) at der er en hensigtsmæssig proces for håndtering af fravær.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bassinpleje
Beskrivelse : Ved evaluering af kriteriet ”Bassinpleje” er der blevet lagt vægt på i, hvor høj grad tilbudsgiveren har sandsynliggjort god funktion af bassinet, gode adgangsforhold til og fra bassinet, årlig funktionskontrol samt en økonomisk fordelagtig fremtidig drift.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og Bæredygtighed
Beskrivelse : Ved evalueringen af kriteriet ”Miljø og Bæredygtighed” er der blevet lagt vægt på, hvilke konkrete initiativer tilbudsgiver har tilbudt med henblik på at sikre en høj grad af bæredygtighed ved opfyldelsen af kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelsen af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tiden om, at ordregiveren har indgået en kontrakten. Fristen regnens fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2. stk. 2 og udbudslovens §171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens§ 185, stk. 2. Seneste samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbuds skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6 stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Skanderborg Spildevand A/S
Organisation, der udfører betalingen : Skanderborg Spildevand A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Skanderborg Spildevand A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 499 940,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Forstas A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 247-777501
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 499 940,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Udbud af grøn pleje - 400103
Titel : Aftale om grøn pleje til Skanderborg Spildevand A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Skanderborg Spildevand A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 455 252,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 6 481 156,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skanderborg Spildevand A/S
Registreringsnummer : 40972145
Postadresse : Døjsøvej 1    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Bjørslev Paulsen
Telefon : +45 33340144
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Forstas A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 29615756
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Forstas A/S
E-mail : info@forstas.dk
Telefon : +4524926080
Internetadresse : https://forstas.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3a06c17f-6347-41b3-b8db-7a892fe67967   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/03/2024   12:45:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 186861-2024
EUT-S-nummer : 63/2024
Offentliggørelsesdato : 28/03/2024

Send til en kollega

0.032