23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af kloakservice


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

184940-2024 - Resultater
Danmark – Rensning af kloakledninger – Udbud af kloakservice
OJ S 62/2024 27/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kloakservice
Beskrivelse : Ved nærværende udbud har Ordregiver indhentet tilbud på kloakservice, herunder navnlig ad hoc tømning, spul, kamerainspektion samt servicering og udskiftning af rottespærrer. Opgaverne skal udføres på Københavns Kommunes ejendomme, som b.la. indebærer daginstitutioner, skoler, plejehjem/ældreboliger, rådhus, bosteder samt bygninger til kultur, fritid og idræt.
Identifikator for proceduren : 7c1bbb44-6ea2-4652-bcb7-0ef4e02cf601
Tidligere bekendtgørelse : 1e5693d8-4118-4fc1-adbd-503e85fb1edf-01
Intern identifikator : 2022-0351743
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren for nærværende udbud er beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90470000   Rensning af kloakledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 45232410   Kloakeringsarbejder, 45232440   Arbejder i forbindelse med kloakledninger
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 112 800,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har modtaget 7 tilbud, hvoraf 5 tilbud af afgivet af små og mellemstore virksomheder. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Der er modtaget 0 tilbud fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland. Rammeaftalens maksimale værdi er 14.112.800 DKK, som er det faktiske forbrug for 2022 ganget med kontraktens maksimale varighed på fire år plus 30%. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ordregiver kan som følge heraf, på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen, kræve, at tilbudsgivere dokumenterer, at de ikke er omfattet af Forordningen, og kan i den forbindelse bl.a. anmode tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold. Tilbudsgivers egnethed i forhold til økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000. - Tilbudsgiver skal fremvise revisorpåtegnet årsregnskab uden anmærkninger for fortsat drift i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 6.000.000 (ekskl. moms). Tilbudsgivers egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgiver skal have autorisation som kloakmester-virksomhed (KFUL eller lignende) og certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør eller lignende). - Tilbudsgiver skal vedlægge 2 referencer, hvor tilbudsgiver over en periode på 12 måneder har haft en omsætning på minimum DKK 150.000 ekskl. moms hos en kunde på kloakservice, som beskrevet i den tekniske specifikation (Bilag 1). Hver reference skal indeholde oplysninger om: - Start- og slutdato for perioden - Modtager af leverancen (kunden) og kontaktoplysninger på relevant kontaktperson hos kunden - Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen - Kort beskrivelse af leverancen Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. De 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato. Som dokumentation for udelukkelse, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1. - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 6. - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af gældende forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab uden anmærkninger for fortsat drift med tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af: - Autorisation som kloakmestervirksomhed (KFUL eller lignende) - Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør eller lignede) ESPD udgør dokumentation for referencer. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at verificere oplysningerne ved at rette henvendelse til oplyste kontaktperson.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kloakservice
Beskrivelse : Ved nærværende udbud har Ordregiver indhentet tilbud på kloakservice, herunder navnlig ad hoc tømning, spul, kamerainspektion samt servicering og udskiftning af rottespærrer. Opgaverne skal udføres på Københavns Kommunes ejendomme, som b.la. indebærer daginstitutioner, skoler, plejehjem/ældreboliger, rådhus, bosteder samt bygninger til kultur, fritid og idræt.
Intern identifikator : 2022-0351743
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90470000   Rensning af kloakledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 45232410   Kloakeringsarbejder, 45232440   Arbejder i forbindelse med kloakledninger
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 112 800,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Ordregiver har modtaget 7 tilbud, hvoraf 5 tilbud af afgivet af små og mellemstore virksomheder. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Der er modtaget 0 tilbud fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland. Rammeaftalens maksimale værdi er 14.112.800 DKK, som er det faktiske forbrug for 2022 ganget med kontraktens maksimale varighed på fire år plus 30%. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Ordregiver kan som følge heraf, på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen, kræve, at tilbudsgivere dokumenterer, at de ikke er omfattet af Forordningen, og kan i den forbindelse bl.a. anmode tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold. Tilbudsgivers egnethed i forhold til økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000. - Tilbudsgiver skal fremvise revisorpåtegnet årsregnskab uden anmærkninger for fortsat drift i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 6.000.000 (ekskl. moms). Tilbudsgivers egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgiver skal have autorisation som kloakmester-virksomhed (KFUL eller lignende) og certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør eller lignende). - Tilbudsgiver skal vedlægge 2 referencer, hvor tilbudsgiver over en periode på 12 måneder har haft en omsætning på minimum DKK 150.000 ekskl. moms hos en kunde på kloakservice, som beskrevet i den tekniske specifikation (Bilag 1). Hver reference skal indeholde oplysninger om: - Start- og slutdato for perioden - Modtager af leverancen (kunden) og kontaktoplysninger på relevant kontaktperson hos kunden - Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen - Kort beskrivelse af leverancen Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. De 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato. Som dokumentation for udelukkelse, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: - Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1. - Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 6. - Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af gældende forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab uden anmærkninger for fortsat drift med tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af: - Autorisation som kloakmestervirksomhed (KFUL eller lignende) - Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør eller lignede) ESPD udgør dokumentation for referencer. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at verificere oplysningerne ved at rette henvendelse til oplyste kontaktperson.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ordregiver har tildelt kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af ”Pris”. Ordregiver har vurderet tilbuddene ud fra den samlede evalueringstekniske pris på grundlag af de anførte priser i den af tilbudsgiveren udfyldte tilbudsliste (bilag 2). Tilbuddet med den billigste pris er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 14 112 800,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kloak- og Miljøservice A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kloak- og Miljøservice A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Norva24 Danmark A/S
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Toms Kloakservice ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Norva24 Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Wagnerlund Kloakservice A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Wagnerlund Kloakservice A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 481 228,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 242 060,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Økonomiforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Nistrup Madsen
E-mail : ii0k@kk.dk
Telefon : +45 21260320
Køberprofil : https://www.kk.dk/udbud
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norva24 Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 10206987
Postadresse : Ringager 2    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Norva24 Danmark A/S
Telefon : 43646939
Fax : 43620807
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Wagnerlund Kloakservice A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 36035374
Postadresse : Amager Landevej 147B bygn. 2 port 1    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Wagnerlund Kloakservice A/S
Telefon : 70220021
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kloak- og Miljøservice A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : micro
Registreringsnummer : 40230556
Postadresse : Roskildevej 18    
By : Havdrup
Postnummer : 4622
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kloak- og Miljøservice A/S
Telefon : 30283109
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Toms Kloakservice ApS
Registreringsnummer : 29609233
Postadresse : Englebjergvej 60    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Toms Kloakservice ApS
Telefon : 55702170
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e3b5c486-1b8d-40c4-a13b-ffba2f2cbfce   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   11:16:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/03/2024   11:16:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 184940-2024
EUT-S-nummer : 62/2024
Offentliggørelsesdato : 27/03/2024

Send til en kollega

0.047