23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af kontrakt om oprensning efter spild af Jetfuel


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

173307-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Behandling eller genopretning af forurenet jord – Udbud af kontrakt om oprensning efter spild af Jetfuel
OJ S 59/2024 22/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status : Entreprenør på forsvarsområdet
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om oprensning efter spild af Jetfuel
Beskrivelse : Ejendomsstyrelsen udbyder hermed kontrakt om oprensning efter spild af jetfuel på Flyvestation Karup (herefter benævnt ”Kontrakten”). Kontrakten omfatter oprensning af olieforurening ved tank 925 på Flyvestation Karup. Der skal oprenses til et omfang, hvor tankene i området ikke skal opgraves. Det medfører, at der potentielt efterlades forurening mellem- og under tankene, som er relateret til den pågældende olieforurening. Der er dermed tale om et krav om en delvis oprensning, som vurderes, at være >95% af den spildte oliemængde. Der skal afgraves et areal på 650 m2. Afgravning af forurenet jord skal ske til gennemsnitligt 2 m under terræn (svarende til cirka 2.600 ton). Slutteligt tilkøres og indbygges nyt bundsikringsgrus, og der afsluttes med næringsfattigt ren hedejord toppen (svarende til i alt cirka 2.600 ton). Kontrakten har valgt at udbyde hele Kontrakten samlet, hvorfor Ejendomsstyrelsen alene vil indgå kontrakt med én leverandør. Ejendomsstyrelsen har således valgt ikke at opdele Kontrakten i mindre delaftaler, hvilket er begrundet i Kontraktens omfang, samt at Kontrakten skal udføres over en relativ kort periode. Kontrakten har en estimeret værdi på cirka DKK 2,45 mio. Kontraktens estimerede værdi er baseret på overslag udarbejdet af ekstern teknisk rådgiver, og det er således et udtryk for Ejendomsstyrelsens bedste skøn over Kontraktens værdi.
Identifikator for proceduren : 6a14e04e-af56-4429-b3ad-aae7fb336875
Intern identifikator : 2023/009159
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732300   Behandling eller genopretning af forurenet jord
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Flyvestation Karup
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om oprensning efter spild af Jetfuel
Beskrivelse : Ejendomsstyrelsen udbyder hermed kontrakt om oprensning efter spild af jetfuel på Flyvestation Karup (herefter benævnt ”Kontrakten”). Kontrakten omfatter oprensning af olieforurening ved tank 925 på Flyvestation Karup. Der skal oprenses til et omfang, hvor tankene i området ikke skal opgraves. Det medfører, at der potentielt efterlades forurening mellem- og under tankene, som er relateret til den pågældende olieforurening. Der er dermed tale om et krav om en delvis oprensning, som vurderes, at være >95% af den spildte oliemængde. Der skal afgraves et areal på 650 m2. Afgravning af forurenet jord skal ske til gennemsnitligt 2 m under terræn (svarende til cirka 2.600 ton). Slutteligt tilkøres og indbygges nyt bundsikringsgrus, og der afsluttes med næringsfattigt ren hedejord toppen (svarende til i alt cirka 2.600 ton). Kontrakten har valgt at udbyde hele Kontrakten samlet, hvorfor Ejendomsstyrelsen alene vil indgå kontrakt med én leverandør. Ejendomsstyrelsen har således valgt ikke at opdele Kontrakten i mindre delaftaler, hvilket er begrundet i Kontraktens omfang, samt at Kontrakten skal udføres over en relativ kort periode. Kontrakten har en estimeret værdi på cirka DKK 2,45 mio. Kontraktens estimerede værdi er baseret på overslag udarbejdet af ekstern teknisk rådgiver, og det er således et udtryk for Ejendomsstyrelsens bedste skøn over Kontraktens værdi.
Intern identifikator : 2023/009159
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732300   Behandling eller genopretning af forurenet jord
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Flyvestation Karup
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 450 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : se udbudsbetingelser
Beskrivelse : se udbudsbetingelser
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : se udbudsbetingelser 2.3
Beskrivelse : se udbudsbetingelser 2.3
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud tildeles kontrakten. For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ejendomsstyrelsen evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet "pris", jf udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 1. se udbudsbetingelser punkt 4.2
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 08/04/2024   00:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud : 07/05/2024   00:00:00 (UTC+2)
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/05/2024   00:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Maria Meyer
E-mail : fes-ujs05@mil.dk
Telefon : +4521433036
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 13be0712-598b-4e53-a214-19c71defce79   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/03/2024   17:31:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/03/2024   17:35:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 173307-2024
EUT-S-nummer : 59/2024
Offentliggørelsesdato : 22/03/2024

Send til en kollega

0.047