23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Roskilde Kommune

Udbud af tømning af rendestens-brønde


Roskilde Kommune

166674-2024 - Resultater
Danmark – Rensning og tømning af nedløbsbrønde – Udbud af tømning af rendestens-brønde
OJ S 57/2024 20/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Roskilde Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af tømning af rendestens-brønde
Beskrivelse : Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har i fællesskab udbudt kontrakt om tømning og rensning af rendestensbrønde. Der var tale om et fællesudbud, hvor begge kommuner er ordregiver. Roskilde Kommune var ansvarlig for udbudsprocessen, hvorfor Roskilde Kommune er angivet som ordregiver. Kontrakten omfatter tømning af ca. 15.140 stk. rendestensbrønde i Roskilde Kommune og ca. 10.000 stk. rendestensbrønde i Høje Taastrup Kommune. I Roskilde Kommune tømmes ca. halvdelen af rendestensbrøndene én gang om året – det vil sige, at alle rendestensbrønde bliver tømt i en to-års cyklus. I Høje-Taastrup Kommune tømmes alle rendestensbrøndene én gang om året. Opgaven består blandt andet af følgende: - Tømning af rendestensbrønde (sandfangsbrønde og tørbrønde) - Rengøring af karm, rist og dæksler - Indberetning af defekte brønde og brøndgods - Bortskaffelse af slam til kommunalt deponi Opgaven/ydelsen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på EU-Supply: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=389392&B=
Identifikator for proceduren : 4f09b289-4e6e-4967-9fbf-9fb95f014dbb
Tidligere bekendtgørelse : fb53c1fe-118b-4029-b434-51f9a0d1f754-01
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Der er tale om et offentligt udbud bestående af én fase; tilbudsfasen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90641000   Rensning af nedløbsbrønde, 90642000   Tømning af nedløbsbrønde
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter rendestensbrønde i Roskilde Kommune.
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter rendestensbrønde i Høje-Taastrup Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Kontraktværdi angivet i pkt. BT-161-NoticeResult udgør den samlede årlige tilbudssum, inkl. bestillingsopgaver.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Lovbekendtgørelse nr. 10 af 06. januar 2023 – bekendtgørelse af udbudsloven (udbudsloven)   - §§ 56-57
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af tømning af rendestens-brønde
Beskrivelse : Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har i fællesskab udbudt kontrakt om tømning og rensning af rendestensbrønde. Der var tale om et fællesudbud, hvor begge kommuner er ordregiver. Roskilde Kommune var ansvarlig for udbudsprocessen, hvorfor Roskilde Kommune er angivet som ordregiver. Kontrakten omfatter tømning af ca. 15.140 stk. rendestensbrønde i Roskilde Kommune og ca. 10.000 stk. rendestensbrønde i Høje Taastrup Kommune. I Roskilde Kommune tømmes ca. halvdelen af rendestensbrøndene én gang om året – det vil sige, at alle rendestensbrønde bliver tømt i en to-års cyklus. I Høje-Taastrup Kommune tømmes alle rendestensbrøndene én gang om året. Opgaven består blandt andet af følgende: - Tømning af rendestensbrønde (sandfangsbrønde og tørbrønde) - Rengøring af karm, rist og dæksler - Indberetning af defekte brønde og brøndgods - Bortskaffelse af slam til kommunalt deponi Opgaven/ydelsen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på EU-Supply: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=389392&B=
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90641000   Rensning af nedløbsbrønde, 90642000   Tømning af nedløbsbrønde
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter rendestensbrønde i Roskilde Kommune.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kontrakten omfatter rendestensbrønde i Høje-Taastrup Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 31/03/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har har mulighed for at forlænge kontraktens løbetid med op til to gange á ét år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontraktværdi angivet i pkt. BT-161-NoticeResult udgør den samlede årlige tilbudssum, inkl. bestillingsopgaver.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Den tilbudsgiver, som har afgivet tilbud med den laveste samlede sum, tildeles kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 02. juli 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagevejledning til Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Roskilde Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Roskilde Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 122 859,50   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dan Sweep A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Kontrakt om tømning og rensning af rendestensbrønde i Roskilde Kommune. Kontrakt om tømning af rensning af rendestensbrønde i Høje-Taastrup Kommune.
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
Postadresse : Rådhusbuen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Brian Henriksen
E-mail : brh@niras.dk
Telefon : +45 6039 4402
Internetadresse : https://www.roskilde.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dan Sweep A/S
Registreringsnummer : 27663605
Postadresse : Viborgvej 35    
By : Engesvang
Postnummer : 7442
Land : Danmark
E-mail : kai@dansweep.dk
Telefon : +45 20702866
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1cd34199-6a22-414f-931c-5c962d165949   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   13:40:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   13:41:52 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166674-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.047