23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Service A/S

Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning


Aalborg Service A/S

165571-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
OJ S 56/2024 19/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Service A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordjyllandsværket A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Decentrale Værker A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Varme A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Kloak A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning. Ordregivers behov omfatter industriel rengøring såvel i forbindelse med det daglige arbejde, som i forbindelse med revision, og andre komprimerede opgaver; eksempelvis i tilfælde af planlagte stop. Ved almindelig dagligt arbejde skal Leverandøren forvente en mindre mængde opgaver, som forventeligt vil kunne udføres af 1-3 M/K, mens der i forbindelse med revision og andre komprimerede opgaver kan forventes en betydelig større mængde opgaver, som formentlig kræver mindst 15 M/K. Opgaverne omfatter eksempelvis støvsugning, afvaskning, nedspuling og højtryksrensning. Mindre håndteringsopgaver som fx manuel skovling, fejning og lignende vil også kunne forekomme. Derudover vil der også forekomme øvrige assistanceopgaver i forbindelse med udførelsen af industrirengøring, som eksempelvis truckkørsel, åbning og lukning af luge, ad-hoc opgaver i forbindelse med forberedelse til udførelse af industriel rengøring, gulvmand, lugemand m.m. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt udstyr til opgavernes udførelse. Rammeaftalen vil ikke være eksklusiv. Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3). Rammeaftalens forventede værdi pr. år er 1.700.000 kr., baseret på tidligere års erfaring og det forventede forbrug baseret på de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Beløbet kan dog variere. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Blok 3 forventes at lukke ned ved udgangen af 2028, hvorfor behovet for industrirengøring af procesanlæg efter 2028 vil være minimalt, og forventeligt langt under 1.700.000 kr. årligt.
Identifikator for proceduren : 10b47ec6-f42f-4e99-8318-679559d776f9
Intern identifikator : 2024-0058
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på grundlag af de første tilbud uden at indgå forhandlinger.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde, 90900000   Rengørings- og sanitetstjenester, 90910000   Rengøring, 90912000   Spuling af rørkonstruktioner, 90913000   Rengøring af tanke og reservoirer
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3), Norbis Park 100, 9310 Vodskov.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A-II.D, III.A,-III.C, IV.B, IV.C, V og VI i ESPD'et. - Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.B: Tilbudsgiver skal angive navn(e) og kontaktoplysninger på den (de) person (er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure. - Del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. - Del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af Rammeaftalen i underleverance til tredjeparter. - Del III.A-III.C: Tilbudsgiver skal angive alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3,136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens §138. - Del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. - Del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. - Del VI: Tilbudsgiver skal angive datoen for udfyldelsen af ESPD'et. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder(ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden mådedeltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics. Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan tilbudsgiver fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Ethics Support vil besvare ‘bestil et opkald’-henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00 og vil besvare skriftlige henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedrørende Industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende industrirengøring af procesanlæg for Aalborg Forsyning. Ordregivers behov omfatter industriel rengøring såvel i forbindelse med det daglige arbejde, som i forbindelse med revision, og andre komprimerede opgaver; eksempelvis i tilfælde af planlagte stop. Ved almindelig dagligt arbejde skal Leverandøren forvente en mindre mængde opgaver, som forventeligt vil kunne udføres af 1-3 M/K, mens der i forbindelse med revision og andre komprimerede opgaver kan forventes en betydelig større mængde opgaver, som formentlig kræver mindst 15 M/K. Opgaverne omfatter eksempelvis støvsugning, afvaskning, nedspuling og højtryksrensning. Mindre håndteringsopgaver som fx manuel skovling, fejning og lignende vil også kunne forekomme. Derudover vil der også forekomme øvrige assistanceopgaver i forbindelse med udførelsen af industrirengøring, som eksempelvis truckkørsel, åbning og lukning af luge, ad-hoc opgaver i forbindelse med forberedelse til udførelse af industriel rengøring, gulvmand, lugemand m.m. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt udstyr til opgavernes udførelse. Rammeaftalen vil ikke være eksklusiv. Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3). Rammeaftalens forventede værdi pr. år er 1.700.000 kr., baseret på tidligere års erfaring og det forventede forbrug baseret på de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Beløbet kan dog variere. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Blok 3 forventes at lukke ned ved udgangen af 2028, hvorfor behovet for industrirengøring af procesanlæg efter 2028 vil være minimalt, og forventeligt langt under 1.700.000 kr. årligt.
Intern identifikator : 2024-0058
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90640000   Rensning og tømning af nedløbsbrønde, 90900000   Rengørings- og sanitetstjenester, 90910000   Rengøring, 90912000   Spuling af rørkonstruktioner, 90913000   Rengøring af tanke og reservoirer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Opgaverne skal udføres på ordregivers procesanlæg. Det primære behov vil være hos Nordjyllandsværket A/S, dvs. på kulkraftværket (Blok 3), Norbis Park 100, 9310 Vodskov.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge Rammeaftalen på de samme vilkår op til 12 måneder ad gangen. Ordregiver kan maksimalt forlænge Rammeaftalen i alt 6 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A-II.D, III.A,-III.C, IV.B, IV.C, V og VI i ESPD'et. - Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.B: Tilbudsgiver skal angive navn(e) og kontaktoplysninger på den (de) person (er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure. - Del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. - Del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af Rammeaftalen i underleverance til tredjeparter. - Del III.A-III.C: Tilbudsgiver skal angive alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3,136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens §138. - Del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. - Del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. - Del VI: Tilbudsgiver skal angive datoen for udfyldelsen af ESPD'et. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder(ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden mådedeltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics. Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan tilbudsgiver fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Ethics Support vil besvare ‘bestil et opkald’-henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00 og vil besvare skriftlige henvendelser i åbningstiden 08.00 - 16.00.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor: Angivelse af den årlige omsætningen for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum DKK 5 millioner i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Den gennemsnitlige årlige omsætning beregnes som summen af tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår dividerede med 3. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), beregnes den gennemsnitlige årlige omsætningen som den totale omsætning for sammenslutningen af virksomheder i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår dividerede med 3. Hvis tilbudsgiver støtter sig til andre virksomheders økonomiske og finansielle kapacitet beregnes den gennemsnitlige årlige omsætningen som tilbudsgivers og de støttende virksomheders totale omsætning i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår dividerede med 3.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor: Angivelse af soliditetsgraden for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste reviderede og afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital divideret med virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital / samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital divideret med deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital divideret med deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : I ESPD del IV.C skal ansøger angive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig kapacitet: Ansøgers væsentligste referencer, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Hver reference bedes indeholde følgende oplysninger: - Beskrivelse af opgaven, samt beskrivelse af sammenligneligheden. - Start- og slutdato på opgaven. - Antal medarbejder og hvilket materiel, herunder blandt andet køretøjer og værktøj, der har været anvendt på opgaven. - Bemandingen på opgaven, egne medarbejdere eller indlejet personel. - Kontraktværdien af opgaven. - Er opgaven udført under en rammeaftale (eller anden samarbejdsaftale) eller har der været tale om en enkeltstående opgave. - Kontraktparten (specifikke kontaktoplysninger foretrækkes, men skal ikke nødvendigvis inkluderes). Ansøger kan angive op til 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder uanset om ansøger deltager i udbudsprocessen på egen hånd, som en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) eller støtter sig til andre virksomheders tekniske og faglige kapacitet. Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én (1) reference vedrørende en sammenlignelig opgave, som beskrevet i udbudsbekendtgørelsen under afsnittet ”Beskrivelse af udbuddet”, udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Hvis der er flere end 4 konditionsmæssige ansøgere, foretages en begrænsning af ansøgere til 4, der opfordres til at afgive tilbud, efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte Rammeaftale, inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Skala for relevans af referencer: 1: Ikke relevant 2: Mindre relevant 3: Relevant 4: Meget relevant 5: Særdeles relevant I vurderingen af referencerne vil følgende vægte positivt i prioriteret rækkefølge: a) Relevansen af ansøgers referencer sammenlignet med beskrivelsen i ud-budsbekendtgørelsen under afsnittet ”Beskrivelse af udbuddet”, med hensyn til referencernes karakter og værdi b) Referencer er udført med egen ansatte c) Referencer er udført af den afdeling, som også vil udføre opgaver for ordregiver d) Referencer, hvor det er opgaver løst på baggrund af længerevarende aftaler Ansøgeren kan maksimalt afgive 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder uanset om tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen på egen hånd, som en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) eller støtter sig til andre virksomheders tekniske og faglige kapacitet. Kun referencer der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen, vil blive taget i betragtning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 4
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Pris; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af tilbudsskabelonen (bilag A.5), jf. nærmere udbudsbetingelserne punkt 4.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ansvarlig Virksomhedsadfærd
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Ansvarlig Virksomhedsadfærd; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelser i tilbudsskabelonen (bilag A.5). Det vil i tilbudsskabelonen (bilag A.5) fremgå, hvad der indgår i evalueringen, og hvad Ordregiver vægter positivt i denne forbindelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og kompetencer
Beskrivelse : Vurderingen af tilbud i forhold til underkriteriet Kvalitet og Kompetencer; vil ske på baggrund af tilbudsgivers besvarelser i tilbudsskabelonen (bilag A.5). Vurderingen vil ske i forhold til delkriterierne: • CV’er (80 %) • Kvalitetsstyringssystem (20 %). Det vil i tilbudsskabelonen (bilag A.5) fremgå, hvad der indgår i evalueringen, og hvad Ordregiver vægter positivt i denne forbindelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 03/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 16/05/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 17/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Rammeaftalen indeholder krav om: - Ansvarlig Virksomhedsadfærd, jf. Rammeaftalens punkt 14 - Registrering for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), jf. Rammeaftalens punkt 15 - Ingen aktiviteter med russiske aktører, jf. Rammeaftalens punkt 16.3
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Bestemmelser om betalingsbetingelser og fakturering findes i Rammeaftalens punkt 7.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2. 6. 2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Yderligere omfattede købere : Ordregiver har ret til at inddrage koncernforbundene selskaber eller en juridisk enhed, som er 100 % direkte eller indirekte ejet af Aalborg Kommune, i Rammeaftalen, således disse herefter kan trække på Rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Service A/S
Registreringsnummer : ORG-33 16 46 10
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : 25197465
Internetadresse : https://aalborgforsyning.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordjyllandsværket A/S
Registreringsnummer : 37189294
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Aalborg Decentrale Værker A/S
Registreringsnummer : 37271632
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Aalborg Varme A/S
Registreringsnummer : 37271616
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Aalborg Kloak A/S
Registreringsnummer : 32651798
Postadresse : Norbis Park 100    
By : Vodskov
Postnummer : 9310
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Vendelbo Kudsk
Telefon : +4525197465
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ae122b76-c994-4180-8ec4-d72440194e22   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   12:36:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   14:45:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 165571-2024
EUT-S-nummer : 56/2024
Offentliggørelsesdato : 19/03/2024

Send til en kollega

0.047