23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lægeforeningens Boliger smba.

Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger


Lægeforeningens Boliger smba.

164773-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger
OJ S 56/2024 19/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lægeforeningens Boliger smba.
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger
Beskrivelse : Kontrakten omfatter administration af Lægeforeningens Boligers ejendomskontor, hvor der i den forbindelse skal varetages tilsyn med og ledelse af arbejdet på området. Lægeforeningen ønsker en ledende medarbejder, der både besidder en teknisk og administrativ viden, nærmere administrativ erfaring og en håndværksmæssig baggrund. Her vil kendskab til enhver tid gældende lov om leje af almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. være en fordel. Den administrative medarbejder skal foretage digital registrering af sager, arkivering heraf mv. Kontrakten omfatter endvidere udførelse af diverse ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af hhv. inde- og udearealer på området bestående af ugentlige og mere periodiske serviceopgaver. Lægeforeningens Boliger henviser til Bilag 1 Kravspecifikation for yderligere information om ovenstående opgavers omfang og art. Kontraktens værdi er estimeret til DKK 1.200.000 årligt, dvs. DKK 7.200.000 for en samlet periode på 6 år inkl. optioner på forlængelse. Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende underkriterier: - Pris 30 % - Samarbejdsorganisation og kompetencer 40 % - Procesbeskrivelse 20 % - Bæredygtighed 10 % Kontrakten indeholder ikke sociale klausuler, da Lægeforeningens Boliger har vurderet, at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul set i forhold til kontraktens genstand. Lægeforeningens Boliger har identificeret uddannelsen - ejendomsservicetekniker. Ydelsernes omfang og karakter opfylder dog ikke kravene i uddannelsen, hvorfor denne alligevel ikke findes relevant.
Identifikator for proceduren : 3d560b26-b2b3-4989-836e-012947522637
Tidligere bekendtgørelse : 552744-2023
Intern identifikator : LAEBO.0007
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79993000   Administration af bygninger og faciliteter
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Kontraktværdien anført nedenfor under "Resultat detaljer" er udtryk for en evalueringsteknisk årlig tilbudssum, beregnet i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes punkt 11.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger
Beskrivelse : Kontrakten omfatter administration af Lægeforeningens Boligers ejendomskontor, hvor der i den forbindelse skal varetages tilsyn med og ledelse af arbejdet på området. Lægeforeningen ønsker en ledende medarbejder, der både besidder en teknisk og administrativ viden, nærmere administrativ erfaring og en håndværksmæssig baggrund. Her vil kendskab til enhver tid gældende lov om leje af almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. være en fordel. Den administrative medarbejder skal foretage digital registrering af sager, arkivering heraf mv. Kontrakten omfatter endvidere udførelse af diverse ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af hhv. inde- og udearealer på området bestående af ugentlige og mere periodiske serviceopgaver. Lægeforeningens Boliger henviser til Bilag 1 Kravspecifikation for yderligere information om ovenstående opgavers omfang og art. Kontraktens værdi er estimeret til DKK 1.200.000 årligt, dvs. DKK 7.200.000 for en samlet periode på 6 år inkl. optioner på forlængelse. Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende underkriterier: - Pris 30 % - Samarbejdsorganisation og kompetencer 40 % - Procesbeskrivelse 20 % - Bæredygtighed 10 % Kontrakten indeholder ikke sociale klausuler, da Lægeforeningens Boliger har vurderet, at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul set i forhold til kontraktens genstand. Lægeforeningens Boliger har identificeret uddannelsen - ejendomsservicetekniker. Ydelsernes omfang og karakter opfylder dog ikke kravene i uddannelsen, hvorfor denne alligevel ikke findes relevant.
Intern identifikator : LAEBO.0007
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79993000   Administration af bygninger og faciliteter
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan vælge at forlænge Kontrakten i 2 gange á 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før udløb af Kontrakten skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Kontrakten.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontraktværdien anført nedenfor under "Resultat detaljer" er udtryk for en evalueringsteknisk årlig tilbudssum, beregnet i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes punkt 11.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejdsorganisation og kompetencer
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Procesbeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Lægeforeningens Boliger smba.
Organisation, der udfører betalingen : Lægeforeningens Boliger smba.
Organisation, der undertegner kontrakten : Lægeforeningens Boliger smba.
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 344 298,20   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Rengøringsservice Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 176-552744
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 344 298,20   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :
Titel : Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Lægeforeningens Boliger smba.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lægeforeningens Boliger smba.
Registreringsnummer : ORG-15111615
Postadresse : Stationsparken 24, 2. th.    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frederik Haugsted
Telefon : 29916625
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Rengøringsservice Danmark A/S
Registreringsnummer : 29789037
By : Glostrup
Land : Danmark
E-mail : mh@rs-dk.dk
Telefon : 25809020
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c31a3e71-c82f-4fe8-ae3d-e681d539efdc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/03/2024   13:14:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/03/2024   13:14:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 164773-2024
EUT-S-nummer : 56/2024
Offentliggørelsesdato : 19/03/2024

Send til en kollega

0.047