23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.03.2024
Udbudstype
Andre

Bestilling af materiale

https://www.ethics.dk/

Udbyder

Randers Kommune

EU-udbud på rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til ABR 18


Randers Kommune

158798-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – EU-udbud på rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til ABR 18
OJ S 54/2024 15/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Randers Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud på rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til ABR 18
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed i henhold til ABR 18 til Randers Kommune (herefter betegnet ordregiver) i forbindelse med jordskredet ved Alling Å.
Identifikator for proceduren : 9f18dd29-1518-4d5d-887b-a547ddf9914a
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : ja
Begrundelse for hasteproceduren : Som følge af den alvorlige hændelse ved Nordic Waste, hvor et betydeligt jordskred har medført omfat-tende behov for fareafværgelse og oprydningsarbejde, gennemføres udbuddet i en tidsoptimeret proces. Udbudsproceduren er således tilrettelagt med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5 om hasteudbud. Der er ordregivers vurdering, at det er berettiget at anvende hasteudbuds proceduren i udbudsloven, selvom jordskredet fandt sted i medio december. Dette skyldes, at det først for nylig er blevet muligt at få et klart billede af både omfanget og arten af de ydelser, der udbydes.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90711000   Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder, 90713000   Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 24 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Som følge af den alvorlige hændelse ved Nordic Waste, hvor et betydeligt jordskred har medført omfat-tende behov for fareafværgelse og oprydningsarbejde, gennemføres udbuddet i en tidsoptimeret proces. Udbudsproceduren er således tilrettelagt med en planlagt proces, der følger principperne i udbudslovens § 57, stk. 5 om hasteudbud. Der er ordregivers vurdering, at det er berettiget at anvende hasteudbuds proceduren i udbudsloven, selvom jordskredet fandt sted i medio december. Dette skyldes, at det først for nylig er blevet muligt at få et klart billede af både omfanget og arten af de ydelser, der udbydes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Vandløb og recipientvand
Beskrivelse : Dette område dækker en bred vifte af ydelser relateret til håndtering og beskyttelse af vandressourcer samt miljømæssig bæredygtighed.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 25/04/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : • Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang. Der skal angives 3 reference(r), der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende referencer, skal der være forløbet mindst 2 regnskabsår på tidspunktet for tilbudsfristen. o Med tilsvarende art menes, at tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring med Delaftale 1: Vandløb og recipientvand, herunder gennemførelse af hydrolo-gisk modellering, vandløbshydrauliske modeller, erfaring med rørlagte og åbne vandløb, dimensionering af pumpestationer trykledninger o.lign, erfaring med gennemførelse af vandløbsforlægninger, vandløbsrestaureringer m.v. for vandløb med en vandføring. o Med tilsvarende omfang menes, kontrakter som har løbet i min. 2 regnskabsår. på tids-punktet på tilbudsfristen, og skal omfatte levering af bistand og rådgivning på mindste 500.000 kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.ethics.dk/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 03/04/2024   08:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Det er ikke muligt at være til stede ved åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion : ja
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Design, drift og udvikling af mobile stationære procesanlæg
Beskrivelse : Fokus i dette område dækker design og drift af anlæg for behandling af vand og forurenede materialer.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 25/04/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : En forlængelse med op til 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : • Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang. Der skal angives 3 reference(r), der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende referencer, skal der være forløbet mindst 2 regnskabsår på tidspunktet for tilbudsfristen. Delaftale 2: Design, drift og udvikling af mobile stationære procesanlæg, herunder design og drift af modulbaserede procestekniske anlæg til behandling af forurenet grund- og overfladevand. Etablering og drift af separationsbassiner. o Med tilsvarende omfang menes, kontrakter som har løbet i min. 2 regnskabsår. på tids-punktet på tilbudsfristen, og skal omfatte levering af bistand og rådgivning på mindste 500.000 kr
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.ethics.dk/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud : 02/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 03/04/2024   08:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Det er ikke muligt at være til stede ved åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Jordhåndtering og anlægsarbejde
Beskrivelse : Denne kategori omhandler kompetencer inden for håndtering og sanering af forurenet jord og vand.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 25/04/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : • Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang. Der skal angives 3 reference(r), der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende referencer, skal der være forløbet mindst 2 regnskabsår på tidspunktet for tilbudsfristen. Delaftale 3: Jordhåndtering og anlægsarbejde, herunder håndtering af af-værgesager med store mængder af forurenet jord > 20.000 m3, med gennemfø-relse af risikovurderinger, entreprenørstyring, logistik vedr. forurenet jorddepo-nering, etablering af midlertidige opbevaringspladser til forurenet jord og vand og afvandingsopgaver. o Med tilsvarende omfang menes, kontrakter som har løbet i min. 2 regnskabsår. på tids-punktet på tilbudsfristen, og skal omfatte levering af bistand og rådgivning på mindste 500.000 kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.ethics.dk/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud : 02/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 03/04/2024   08:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Det er ikke muligt at være til stede ved åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Randers Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189668
Postadresse : Laksetorvet    
By : Randers
Postnummer : 8900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mohammed Anis Mroue
Telefon : 89151441
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d9ee4d5e-2473-41f9-9f89-e9cdf1d2e133   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/03/2024   12:40:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/03/2024   12:50:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 158798-2024
EUT-S-nummer : 54/2024
Offentliggørelsesdato : 15/03/2024

Send til en kollega

0.031