23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SVENDBORG AFFALD A/S

Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald


SVENDBORG AFFALD A/S

156659-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald
OJ S 53/2024 14/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : SVENDBORG AFFALD A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald
Beskrivelse : Udbuddet vedrører neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald til ordregiver. Herudover har Ordregiver har option på, at Leverandøren stabler og vender stakke af haveaffald. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte optionen.
Identifikator for proceduren : 02f2612a-d62a-4ed4-9053-39a6bef75c76
Intern identifikator : 200815
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs Konkurs
Insolvens Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption Korruption
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald
Beskrivelse : Udbuddet vedrører neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af have- og parkaffald til ordregiver. Herudover har Ordregiver har option på, at Leverandøren stabler og vender stakke af haveaffald.
Intern identifikator : 200815
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90500000   Tjenesteydelser i forbindelse med affald
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver har option på, at Leverandøren stabler og vender stakke af haveaffald. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte optionen.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/07/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal have en positiv egenkapital de seneste 3 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal have en positiv egenkapital de seneste 3 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have erfaring fra lignende opgaver (neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af haveaffald). Tilbudsgiver skal fremlægge minimum 1 sammenlignelig referencer indenfor de sidste 3 år. Referencen skal indeholde beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have erfaring fra lignende opgaver (neddeling af stort brændbart samt neddeling og sortering af haveaffald). Tilbudsgiver skal fremlægge minimum 1 sammenlignelig referencer indenfor de sidste 3 år. Referencen skal indeholde beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 10/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 10/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : SVENDBORG AFFALD A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : SVENDBORG AFFALD A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : SVENDBORG AFFALD A/S
Registreringsnummer : 33054696
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Skjødt Jørgensen
E-mail : hsj@samaqua.dk
Telefon : +45 63215515
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : e4470ee9-453e-4e01-af88-adf4a5fab8f5-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ba42f3f3-d796-4c9a-b366-0a2dc2f05846   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/03/2024   15:12:43 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 156659-2024
EUT-S-nummer : 53/2024
Offentliggørelsesdato : 14/03/2024

Send til en kollega

0.062