23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sankt Lukas Stiftelsen

EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen


Sankt Lukas Stiftelsen

149696-2024 - Resultater
Danmark – Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser – EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
OJ S 51/2024 12/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Sankt Lukas Stiftelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler en kontrakt vedrørende den komplette varetagelse af de af Sankt Lukas Stiftelsen efterspurgte ydelser relateret til vask og leje af personalebeklædning, linned og patienttøj. Sankt Lukas Hospice består af tre enheder: Et hospice, et udgående team og en børne- og ungeenhed. Alle tre enheder tilbyder lindring og pleje til livstruede syge patienter og støtte til deres pårørende, og alle har driftsoverenskomster med regionerne. Hospice har 24 senge og det tværfaglige team består sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, socialrådgiver og præst. Linned og patienttøj skal dække behovet på hospice og i børne- ungeafdelingen.
Identifikator for proceduren : 1f83925f-aa0e-4f23-8daa-1446e650ca9d
Tidligere bekendtgørelse : 9eb23c9f-1edc-410c-9a53-50993dfbaa68-01
Intern identifikator : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning, 98311000   Afhentning af vasketøj, 98315000   Strygning, rulning og presning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bernstorffsvej 20    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leveringssted er Bernstorffsvej 20, Hellerup
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 442 799,56   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås flere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder, herunder SMV, mulighed for at afgive tilbud. Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiskeudbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3og § 136: Punkt A: Grunde vedr. straffedomme Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses. Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens§ 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5. Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1: Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2. Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade Kontraktbilag 4 - Spørgsmål/svar. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler en kontrakt vedrørende den komplette varetagelse af de af Sankt Lukas Stiftelsen efterspurgte ydelser relateret til vask og leje af personalebeklædning, linned og patienttøj. Sankt Lukas Hospice består af tre enheder: Et hospice, et udgående team og en børne- og ungeenhed. Alle tre enheder tilbyder lindring og pleje til livstruede syge patienter og støtte til deres pårørende, og alle har driftsoverenskomster med regionerne. Hospice har 24 senge og det tværfaglige team består sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, socialrådgiver og præst. Linned og patienttøj skal dække behovet på hospice og i børne- ungeafdelingen.
Intern identifikator : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning, 98311000   Afhentning af vasketøj, 98315000   Strygning, rulning og presning
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bernstorffsvej 20    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leveringssted er Bernstorffsvej 20, Hellerup
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har mulighed for at forlænge Aftalen i op til seks (6) måneder, med et varsel på 3 måneder. Forlængelsen sker på uændrede aftalevilkår og til de aftalte priser
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 442 799,56   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås flere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder, herunder SMV, mulighed for at afgive tilbud. Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiskeudbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3og § 136: Punkt A: Grunde vedr. straffedomme Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses. Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens§ 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5. Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1: Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2. Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade Kontraktbilag 4 - Spørgsmål/svar. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Bestående af følgende delkriterier, der vægter lige: Implementering Service og rådgivning Vaskeservice Kontraktvilkår
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der udfører betalingen : Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Sankt Lukas Stiftelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 34 427 999,56   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 442 799,56   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj til Sankt Lukas Stiftelsen
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 26/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Sankt Lukas Stiftelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 442 799,56   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 442 799,56   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : HTTPS://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Sankt Lukas Stiftelsen
Registreringsnummer : 12125828
Postadresse : Bernstorffsvej 20    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Casper Jensen
E-mail : Kontakt@tohv.dk
Telefon : 53360036
Internetadresse : https://sanktlukas.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 27339506
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : dk-info@elis.com
Telefon : 70133331
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 06f5cd21-5d6f-4ceb-8728-61edc4176309   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   08:18:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/03/2024   09:38:17 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 149696-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.063