23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Miljøstyrelsen

Formidling og Registrering af Akvatiske Invasive Arter (FRAIA)


Miljøstyrelsen

149251-2024 - Resultater
Danmark – Tjenester på miljøområdet – Formidling og Registrering af Akvatiske Invasive Arter (FRAIA)
OJ S 51/2024 12/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Formidling og Registrering af Akvatiske Invasive Arter (FRAIA)
Beskrivelse : I 2018-2019 fik Miljøstyrelsen udført et pilotprojekt, hvis formål var at undersøge om miljø-DNA (eDNA) kunne anvendes som en del af overvågningen, og den videre forvaltning af invasive arter i Danmark. Som en del af projektet, blev gymnasieklasser inddraget til at overvåge marine hjemmehørende og ikkehjemmehørende arter ved hjælp af eDNA, hvilket blev indsamlet via vandprøver fra områder fordelt i hele landet. Vandprøverne blev analyseret i et laboratorie og gymnasieklasserne fik i den forbindelse både undervisning om invasive arter og en introduktion til forskning. På baggrund af resultaterne fra pilotprojektet fortsatte Miljøstyrelsen projektet fra foråret 2020 til udgangen af 2022. Miljøstyrelsen ønsker nu at forlænge projektet.Projektet inddeles i 4 overordnede leverancer:Indsamling og analyse af data ved brug af eDNAOplysningÅrlig rapport og levering af dataAfsluttende rapportHele opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : 3ff2f6af-0075-485d-bae2-17d5bf23c75b
Tidligere bekendtgørelse : 85bf0c39-376e-4a41-8157-7ea6d4079654-01
Intern identifikator : 2023-102933
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud efter udbudsloven.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 80200000   Undervisning på gymnasieniveau, 80211000   Teknisk undervisning på gymnasieniveau, 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, 90721700   Beskyttelse af truede arter
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da projektets leverancer afhænger af at leverandøren kan involvere gymnasieelever i analysering af eDNA, og formidle teori om invasive arter. Det er derfor vigtigt at leverandøren har et solidt kendskab til både invasive arter og indsamling og analysering af eDNA, samt kan stille det nødvendige udstyr til analysering af eDNA, til rådighed. Det er nødvendigt at leverandøren koordinere alle opgaver, da det har en vigtig synergieffekt for formidlingens skyld. Teknisk og faglig formåen Det er mindstekrav at der leveres mindst en reference for lignende leveringer. Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD: Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation: Referencer for 1-5 lignende leveringer. Med lignende leveringer menes projekter hvor eDNA og/eller undervisning på gymnasieniveau har indgået. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Formidling og Registrering af Akvatiske Invasive Arter (FRAIA)
Beskrivelse : I 2018-2019 fik Miljøstyrelsen udført et pilotprojekt, hvis formål var at undersøge om miljø-DNA (eDNA) kunne anvendes som en del af overvågningen, og den videre forvaltning af invasive arter i Danmark. Som en del af projektet, blev gymnasieklasser inddraget til at overvåge marine hjemmehørende og ikkehjemmehørende arter ved hjælp af eDNA, hvilket blev indsamlet via vandprøver fra områder fordelt i hele landet. Vandprøverne blev analyseret i et laboratorie og gymnasieklasserne fik i den forbindelse både undervisning om invasive arter og en introduktion til forskning. På baggrund af resultaterne fra pilotprojektet fortsatte Miljøstyrelsen projektet fra foråret 2020 til udgangen af 2022. Miljøstyrelsen ønsker nu at forlænge projektet.Projektet inddeles i 4 overordnede leverancer:Indsamling og analyse af data ved brug af eDNAOplysningÅrlig rapport og levering af dataAfsluttende rapportHele opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Intern identifikator : 2023-102933
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 80200000   Undervisning på gymnasieniveau, 80211000   Teknisk undervisning på gymnasieniveau, 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, 90721700   Beskyttelse af truede arter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 01/05/2030
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveløsning
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Faglige kompetencer og erfaring
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Omkostninger
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Miljøstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Miljøstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Københavns Universitet, Statens naturhistoriske Museum
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 217425161
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023-9252
Titel : Formidling og registrering af akvatiske invasive arter (FRAIA)
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Jacobsen
E-mail : mojac@mst.dk
Telefon : +45 21390622
Køberprofil : http://www.mst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Afdeling : Arter og Naturbeskyttelse
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : judhe@mst.dk
Telefon : +4572544000
Internetadresse : https://www.mst.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Københavns Universitet, Statens naturhistoriske Museum
Registreringsnummer : 29979812
Postadresse : Øster Voldgade 5-7    
By : København K
Postnummer : 1350
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Københavns Universitet, Statens naturhistoriske Museum
Telefon : 35322222
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 73ea2a81-cf10-4036-bc37-e7b22acf52a9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   13:50:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/03/2024   13:50:46 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 149251-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.047