23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Brønderslev Kommune

Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune


Brønderslev Kommune

142949-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl – Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune
OJ S 49/2024 08/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Brønderslev Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune
Beskrivelse : Udbud af vedligehold af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune. Udbuddet omfatter vedligeholdelse af alle de offentlige vandløb i Brønderslev Kommune på nær de vandløb, der vedligeholdes med båd. Udbuddet omfatter både vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes manuelt, og vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv. Kontrakten omfatter følgende ydelser: Ydelse 1: Årlig manuel vedligeholdelse af 110.009 m vandløb. Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 61.371m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 16.154 m - Anden skæring 22.722 m Længe af strækninger med tre grødeskæringer pr. år: - Første skæring 3.254 m - Anden skæring 3.254 m - Tredje skæring 3.254 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Ydelse 2: årlig maskinel vedligeholdelse af 108.410 m vandløb. Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 96.050 m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 6.180 m - Anden skæring 6.180 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre manuel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 2. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Ydelse 3: Option på årlig manuel vedligeholdelse af 108.422 m vandløb. Længe af strækninger med en gennemgang pr. år: - Gennemgang 6.614 m Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 64.110 m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 22.156 m - Anden skæring 22.156 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Såfremt optionen på Ydelse 3 bliver udnyttet af Brønderslev Kommune, vil der ske virksomhedsoverdragelse i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven af forventeligt to medarbejdere ansat hos Brønderslev Kommune, der er beskæftiget med vedligeholdelse de vandløb, der omfattet af Ydelse 3 (specialarbejdere), fra Brønderslev Kommune til den vindende tilbudsgiver. Om vilkårene for disse to medarbejdere se Bilag 3 til Kravspecifikationen. Ydelse 3 ovenfor omfatter de vandløb, som Brønderslev Kommune hidtil selv har vedligeholdt manuelt ved egne åmænd igennem flere år. Overdragelse af de to medarbejdere forventes at ske med virkning fra 1. juni 2024, såfremt optionen på Ydelse 3 udnyttes for det første vedligeholdelsesår, jf. nærmere herom i Kontraktens afsnit 6. Brønderslev Kommune ønsker samtidigt at indhentet timepriser på følgende supplerende ydelser: - Timepris for arbejdsmand - Timepris for arbejdsmand med motorsav - Timepris for rendegraver med maskinfører - Timepris for gravemaskine med maskinfører - Timepris for sandoprensning Timepriserne vil finde anvendelse på ekstraarbejder, der opstår i forbindelse med Kontraktens udførelse, dvs. arbejde, der ikke er omfattet af de afgivne enhedspriser, men dog relaterer sig til vedligeholdelse af de udbudte vandløb.
Identifikator for proceduren : 62cd97ba-cd1b-49f2-8088-f9a416d397f8
Intern identifikator : 216400
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90720000   Miljøbeskyttelse, 90722000   Miljøgenopretning, 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, 77314000   Vedligeholdelse af arealer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted: Brønderslev Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Insolvens En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Ophævelse eller en lignende sanktion En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune
Beskrivelse : Udbud af vedligehold af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune. Udbuddet omfatter vedligeholdelse af alle de offentlige vandløb i Brønderslev Kommune på nær de vandløb, der vedligeholdes med båd. Udbuddet omfatter både vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes manuelt, og vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv. Kontrakten omfatter følgende ydelser: Ydelse 1: Årlig manuel vedligeholdelse af 110.009 m vandløb. Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 61.371m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 16.154 m - Anden skæring 22.722 m Længe af strækninger med tre grødeskæringer pr. år: - Første skæring 3.254 m - Anden skæring 3.254 m - Tredje skæring 3.254 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Ydelse 2: årlig maskinel vedligeholdelse af 108.410 m vandløb. Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 96.050 m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 6.180 m - Anden skæring 6.180 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre manuel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 2. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Ydelse 3: Option på årlig manuel vedligeholdelse af 108.422 m vandløb. Længe af strækninger med en gennemgang pr. år: - Gennemgang 6.614 m Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år: - Skæring 64.110 m Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år: - Første skæring 22.156 m - Anden skæring 22.156 m Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere. For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1. Såfremt optionen på Ydelse 3 bliver udnyttet af Brønderslev Kommune, vil der ske virksomhedsoverdragelse i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven af forventeligt to medarbejdere ansat hos Brønderslev Kommune, der er beskæftiget med vedligeholdelse de vandløb, der omfattet af Ydelse 3 (specialarbejdere), fra Brønderslev Kommune til den vindende tilbudsgiver. Om vilkårene for disse to medarbejdere se Bilag 3 til Kravspecifikationen. Ydelse 3 ovenfor omfatter de vandløb, som Brønderslev Kommune hidtil selv har vedligeholdt manuelt ved egne åmænd igennem flere år.Overdragelse af de to medarbejdere forventes at ske med virkning fra 1. juni 2024, såfremt optionen på Ydelse 3 udnyttes for det første vedligeholdelsesår, jf. nærmere herom i Kontraktens afsnit 6. Brønderslev Kommune ønsker samtidigt at indhentet timepriser på følgende supplerende ydelser: - Timepris for arbejdsmand - Timepris for arbejdsmand med motorsav - Timepris for rendegraver med maskinfører - Timepris for gravemaskine med maskinfører - Timepris for sandoprensning Timepriserne vil finde anvendelse på ekstraarbejder, der opstår i forbindelse med Kontraktens udførelse, dvs. arbejde, der ikke er omfattet af de afgivne enhedspriser, men dog relaterer sig til vedligeholdelse af de udbudte vandløb.
Intern identifikator : 216400
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90720000   Miljøbeskyttelse, 90722000   Miljøgenopretning, 90721000   Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, 77314000   Vedligeholdelse af arealer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Brønderslev Kommune har option på udførelse af Ydelse 3. Ydelse 3 omfatter de vandløb, som Brønderslev Kommune hidtil selv har vedligeholdt manuelt ved egne åmænd igennem flere år. Vedligeholdelsen omfatter årligt i alt 108.422 m manuel grødeskæring og 6.614 m gennemgang, svarende til et årligt vedligehold af 115.036 m. Brønderslev Kommunes muligheder for at udnytte denne option er beskrevet nærmere i kontraktens afsnit 5.2.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted: Brønderslev Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 2 gange af 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Kontrakten er en samlet kontrakt for alle kommunale vandløb i hele Brønderslev Kommune, med undtagelse af vandløb der vedligeholdes med båd. Brønderslev Kommune ønsker at alt vedligeholdelse udføres og styres af en entreprenør for at opnå smidigere administration, opnå stordriftsfordele, samt sikre at leverandøren opnår større erfaring med de kommunale vandløb. Der er begrænset adgang til bilag 3 (Vilkår for medarbejdere som overdrages), jf. udbudslovens § 132, stk. 2, da dokumentet indeholder særligt følsomme personoplysninger. Dokumentet kan rekvireres hos Brønderslev Kommune ved kontakt til Kasper Iversen Weidick på mail kaiwe@99454545.dk, eller Kenneth Gjedde på mail kengj@99454545.dk.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en egenkapital på mindst 2.500.000 kr. i det seneste offentliggjorte regnskab (på tidspunktet for afgivelse af tilbud).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Brønderslev Kommune har følgende minimumskrav til egnethed for teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal aflevere mindst 3 referencer, der opfylder følgende minimumskrav: Referencerne skal vedrøre opgaver inden for vedligeholdelse af vandløb, der enten er igangværende eller som er færdiggjorte inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. Mindst 1 af de 3 referencer skal have et omfang på vedligeholdelse af minimum 200 kilometer vandløb om året. Mindst 1 af de 3 referencer skal både indeholde manuel og maskinel vedligeholdelse af vandløb. Omfanget skal som minimum være 50 kilometer manuel vedligeholdelse og 50 kilometer maskinel vedligeholdelse. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af: Udførelsesstedet, Tidspunkt for udførelse af arbejderne, Kontraktens omfang, Navn og titel på den ansvarlige hos tilbudsgiver, og Kundens kontaktinformation. Ved at aflevere referencerne giver tilbudsgiver tilladelse til, at Brønderslev Kommune må kontakte kundens kontaktperson for en drøftelse af tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver må gerne aflevere mere end 3 referencer med henblik på at øge sandsynligheden for, at mindst 3 referencer opfylder ovennævnte krav. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver ønsker at gøre brug af referencer fra koncernforbundne selskaber, så kræver det, at disse koncernselskaber enten er del af tilbudsgivers konsortium eller at disse koncernselskaber er støttevirksomheder, jf. afsnit ‎9.3.1.3 ovenfor. I begge tilfælde skal der afleveres et særskilt ESPD-dokument for hvert af disse koncernselskaber (udover ESPD-dokumentet for tilbudsgiver). Tilbudsgiver skal udfylde feltet “For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”. Tilbudsgiver kan tilføje flere referencer ved at klikke på ”+”-knappen. Tilbudsgiver kan i ESPD’et henvise til et særskilt dokument, hvor der kan findes yderligere oplysninger om referencerne, men Brønderslev Kommune opfordrer til, at de grundlæggende oplysninger om hver reference fremgår af ESPD’et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudte samlede tilbudssum inkl. supplerende ydelser for Ydelse 1, Ydelse 2 og Ydelse 3, jf. tilbudslisternes forside, idet Ydelse 3 kun vil indgå i evalueringen med en vægt på 50 %, hvilket afspejler, at Ydelse 3 er en option. For yderligere information se Udbudsbetingelsernes afsnit 13.3.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delkriterium 1: Organisation og erfaring
Beskrivelse : Delkriterium 1: Organisation og erfaring For yderligere information se Udbudsbetingelsernes afsnit 13.3.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delkriterium 2: Procesbeskrivelse og teknisk kapabilitet
Beskrivelse : Delkriterium 2: Procesbeskrivelse og teknisk kapabilitet For yderligere information se Udbudsbetingelsernes afsnit 13.3.2.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delkriterium 3: Arbejdsmiljø og sikkerhed samt miljø
Beskrivelse : Delkriterium 3: Arbejdsmiljø og sikkerhed samt miljø For yderligere information se Udbudsbetingelsernes afsnit 13.3.2.3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delkriterium 4: Samarbejde og udvikling
Beskrivelse : Delkriterium 4: Samarbejde og udvikling For yderligere information se Udbudsbetingelsernes afsnit 13.3.2.4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 22/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Anfordringsgaranti. For nærmere oplysninger se kontraktens afsnit 9.
Frist for modtagelse af tilbud : 05/04/2024   23:59:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 4   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se kontrakt, herunder afsnit 6 om virksomhedsoverdragelse, afsnit 9 om sikkerhedsstillelse, afsnit 12 om forsikringsforhold, og afsnit 13 om arbejdsklausul.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Se afsnit 8.2 Betaling og fakturering samt afsnit 8.3 Indeksregulering.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Brønderslev Kommune
Registreringsnummer : 29189501
Postadresse : Ny Rådhusplads 1    
By : Brønderslev
Postnummer : 9700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Iversen Weidick
Telefon : +45 99454545
Internetadresse : https://www.bronderslev.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5f269453-a732-4941-ab56-fcc4a3a4da7b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   17:00:11 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 142949-2024
EUT-S-nummer : 49/2024
Offentliggørelsesdato : 08/03/2024

Send til en kollega

0.047