23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Assens Spildevand A/S

Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt


Assens Spildevand A/S

142748-2024 - Resultater
Danmark – Behandling af spildevand – Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt
OJ S 49/2024 08/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Assens Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt
Beskrivelse : Assens Spildevand A/S (herefter "Bygherre") står foran et projekt, hvor spildevandet fra otte renseanlæg, via afskærende ledninger, skal samles på ét større renseanlæg i Assens. I den forbindelse skal der bl.a. ske separatkloakering af ca. 500 ejendomme samt etablering af tre regnvandsbassiner i Aarup by ("Projektet"). Dette udbud omfatter teknisk rådgivning og bistand til realisering af Projektet, idet Bygherre har beskrevet de omfattede ydelser under følgende overskrifter: (i) Skitseprojekt (ii) Detailprojekt (iii) Byggeledelse og tilsyn. Bygherre accepterer ikke tilbud på under 5 mio. ekskl. moms. Tilbud med en evalueringsteknisk sum på lavere end 5 mio. kr. ekskl. moms vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved evalueringen. Bygherre har ikke opdelt den udbudte kontrakt i delkontrakter, idet Bygherre vurderer, at en sådan opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige tekniske, juridiske og praktiske grænseflader. Det i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) oplyste sluttidspunkt er alene vejledende, da Bygherre på nuværende tidspunkt ikke kan fastsætte en endelig slutdato for den udbudte projekt.
Identifikator for proceduren : 4d8da300-0d45-4a98-bed1-0557bc0ef877
Tidligere bekendtgørelse : 555900-2023
Tidligere bekendtgørelse : 581766-2023
Intern identifikator : 198941
Type af procedure : Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren : Forventet antal ansøgere: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt. Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger skal således ikke fremlægge særskilte referencer til brug for Bygherres udvælgelse.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90420000   Behandling af spildevand
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen, 90410000   Bortskaffelse af spildevand, 90430000   Spildevandsafledning, 90490000   Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling, 90492000   Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(5) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. september 2023. For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal Bygherre udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Konsortier/støttende enheder: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet /sammenslutningen/underleverandøren. Begrænsningen på antal referencer gælder for ansøgningen som helhed, dvs. at Bygherre ved en ansøgning fra et konsortium eller en ansøger, der baserer sig på underleverandører, også 'kun' vil tage de 4 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere sine referencer.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt
Beskrivelse : Assens Spildevand A/S (herefter "Bygherre") står foran et projekt, hvor spildevandet fra otte renseanlæg, via afskærende ledninger, skal samles på ét større renseanlæg i Assens. I den forbindelse skal der bl.a. ske separatkloakering af ca. 500 ejendomme samt etablering af tre regnvandsbassiner i Aarup by ("Projektet"). Dette udbud omfatter teknisk rådgivning og bistand til realisering af Projektet, idet Bygherre har beskrevet de omfattede ydelser under følgende overskrifter: (i) Skitseprojekt (ii) Detailprojekt (iii) Byggeledelse og tilsyn. Bygherre accepterer ikke tilbud på under 5 mio. ekskl. moms. Tilbud med en evalueringsteknisk sum på lavere end 5 mio. kr. ekskl. moms vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved evalueringen. Bygherre har ikke opdelt den udbudte kontrakt i delkontrakter, idet Bygherre vurderer, at en sådan opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige tekniske, juridiske og praktiske grænseflader. Det i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) oplyste sluttidspunkt er alene vejledende, da Bygherre på nuværende tidspunkt ikke kan fastsætte en endelig slutdato for den udbudte projekt.
Intern identifikator : 198941
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90420000   Behandling af spildevand
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90400000   Kloakvæsen, 90410000   Bortskaffelse af spildevand, 90430000   Spildevandsafledning, 90490000   Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling, 90492000   Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varigheds slutdato : 08/12/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(5) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. september 2023. For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal Bygherre udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Konsortier/støttende enheder: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet /sammenslutningen/underleverandøren. Begrænsningen på antal referencer gælder for ansøgningen som helhed, dvs. at Bygherre ved en ansøgning fra et konsortium eller en ansøger, der baserer sig på underleverandører, også 'kun' vil tage de 4 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere sine referencer.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Assens Spildevand A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Assens Spildevand A/S
Organisation, der udfører betalingen : Assens Spildevand A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Assens Spildevand A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Envidan A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/32
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakt om Aarup Kloakeringsprojekt (rådgiverudbud)
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Assens Spildevand A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Assens Spildevand A/S
Registreringsnummer : ORG-32141277
Postadresse : Forsyningsparken 2    
By : Assens
Postnummer : 5610
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Dauding
E-mail : mad@horten.dk
Telefon : +4552344398
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Envidan A/S
Registreringsnummer : 18334305
By : 8600
Land : Danmark
Telefon : +4524696834
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b7b1ca5f-aea0-4f78-ae16-d9c4c65b3151   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/03/2024   14:10:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/03/2024   14:10:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 142748-2024
EUT-S-nummer : 49/2024
Offentliggørelsesdato : 08/03/2024

Send til en kollega

0.047