23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fors A/S

Dynamisk Indkøbssystem på Grøn og Hvid vedligeholdelse


Fors A/S

130250-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vedligeholdelse af have- og parkanlæg – Dynamisk Indkøbssystem på Grøn og Hvid vedligeholdelse
OJ S 45/2024 04/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fors A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Dynamisk Indkøbssystem på Grøn og Hvid vedligeholdelse
Beskrivelse : Udbuddet omfatter etablering af et Dynamisk Indkøbssystem for Grøn og Hvid vedligeholdelse til Fors A/S og Fors A/S’ forskellige driftsselskaber indenfor spildevand, vand, affald og varme. Det Dynamiske Indkøbssystem er opdelt i 2 kategorier: Grøn og Hvid vedligeholdelse som følgende: 1. Grøn vedligeholdelse: Vedligeholdelse af udendørs arealer, eksempelvis græsslåning omkring bassiner og pumpestationer, hæk klipning på samme, stygning af buske og træer. Endvidere skal entreprenøren udføre opgaver som renholdelse af pladser for ukrudt, samt rensning af tagrender på bygninger. Herudover etablering og sparring til forskellige natur projekter, hvor vi kan øge naturværdi af vores matrikler f.eks. etablering af biodiversitetselementer, som vilde blomsterbede, insekthotel / levesteder på dyr, planter træer, kvashegn, hænge fuglekasser osv. 2. Hvid vedligeholdelse: Ved denne kategori forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, vedligeholdelse i form af saltning og snerydning af arealerne i forbindelse med vinteren. Der kan anmodes om optagelse på alle, nogle eller blot en enkelt kategori. Udbuddet gennemføres af Ordregiver på vegne af Ordregiver selv samt følgende driftsselskaber: - Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32837859) - Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33033346) - Fors Vand Lejre A/S (CVR 33054211) - Fors Spildevand Roskilde A/S (CVR 32837832) - Fors Spildevand Holbæk A/S (CVR 32765572) - Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33055072) - Fors Varme Roskilde A/S (CVR 32837425) - Fors Varme Holbæk A/S (CVR 33033125) - Fors Affald Holbæk A/S (CVR 33033192)
Identifikator for proceduren : b942dad3-213c-4c9c-aeb3-bfd5fd63903c
Intern identifikator : 358312
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven § 58. Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem, jf. udbudsloven § 101. Etableringen af det dynamiske indkøbssystem foregår således: 1) Ordregiver fremsender udbudsbekendtgørelse til EU's publikationskontor vedrørende etableringen af det dynamiske indkøbssystem, hvilket igangsætter udbudsproceduren og offentliggør udbudsmaterialet. 2) Ansøgere indleverer ansøgning om optagelse i det dynamiske indkøbssystems kategorier, jf. udbudsbetingelserne, inden ansøgningsfristens udløb (eller senere). Fremgangsmåde for ansøgning og krav for optagelse fremgår af udbudsbetingelserne. 3) Ordregiver behandler ansøgningerne med henblik på at konstatere, om Ansøgerne iagttager de opstillede egnethedskrav i relation til den eller de Kategorier, som Ansøgerne måtte ønske optagelse på. 4) Ordregiver underretter samtidig Ansøgerne om optagelse eller afvisning af optagelse i det dynamiske indkøbssystem. 5) Efter start af det dynamiske indkøbssystem er der mulighed for løbende optagelse.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77311000   Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90620000   Snerydning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 25 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ansøger skal være oprettet som bruger hos EU-Supply for at kunne deltage i systemet. Det er gratis for leverandørerne at være optaget på systemet. Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører. Systemet har ikke nogen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages på systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest). Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning. Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1-6, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.. I øvrigt bemærkes: I medfør af udbudslovens § 134 a skal bygherre udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for beslutning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem. Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Afgives ansøgningen af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. Alle ansøgere, som kan dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene, optages i systemet. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, og til hver kategori er der opstillet specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet. Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem. Systemet vil efter udløbet af ansøgningsfristen fortsætte med at være åbent for tilgang af nye ansøgere, hvis disse lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde. Såfremt Ordregiver modtager en ansøgning efter ansøgningsfristen, vil Ordregiver behandle ansøgningen og fremsende en underretning om optagelse indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen. Al kommunikation mellem Ordregiver og ansøger foregår igennem kommunikationsmodulet i EU-Supply. Der udsendes en opgavespecifik udbudsmateriale ud som et miniudbud, hvormed optagne leverandører i den relevante kategori på systemet opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave. FORORDNING 2022/576: Ordregiver kan på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at leverandør dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen. Tidsplan: Der kan ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem i hele dets løbetid. Frist for ansøgning om optagelse til det dynamiske indkøbssystem er den 21. marts 2024, klokken 12:00. Første mulige dato for anvendelse af det dynamiske indkøbssystem er 1.4.2024, hvorefter Ordregiver behandler igen (løbende) ansøgninger om optagelse. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Grøn vedligeholdelse
Beskrivelse : Vedligeholdelse af udendørs arealer, eksempelvis græsslåning omkring bassiner og pumpestationer, hæk klipning på samme, stygning af buske og træer. Endvidere skal entreprenøren udføre opgaver som renholdelse af pladser for ukrudt, samt rensning af tagrender på bygninger. Herudover etablering og sparring til forskellige natur projekter, hvor vi kan øge naturværdi af vores matrikler f.eks. etablering af biodiversitetselementer.
Intern identifikator : Kategori 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77311000   Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90620000   Snerydning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver forbeholder sig ret til at forlænge eller forkorte løbetiden på 10 år for det dynamiske indkøbssystem.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 170 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: • En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende: • Ansøgeres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år. Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder ifm. Grøn vedligeholdelse: • Græsslåning • Hæk klipning • Stygning af buske og træer. • Renholdelse af pladser for ukrudt • Rensning af tagrender på bygninger. • Etablering af ”Vild natur” herunder etablering af biodiversitetselementer Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde: • Beskrivelse af den udførte opgave • Ordregiver for opgaven • Opgavens start- og slutdato og år (aflevering af opgaven) • Opgavens værdi i DKK • Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn og telefonnummer Angivelse af en anden rammeaftale er ikke i sig selv en brugbar reference - det skal være på konkrete udførte arbejder/opgaver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 07/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 21/03/2034   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Ud fra kontraktens kompleksitet ifm. miniudbud vil ordregiver udarbejde udførselsvilkår i levringskontrakterne.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Hvid vedligeholdelse
Beskrivelse : Ved denne kategori forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, vedligeholdelse i form af saltning og snerydning af arealerne i forbindelse med vinteren.
Intern identifikator : Kategori 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77311000   Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90620000   Snerydning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver forbeholder sig ret til at forlænge eller forkorte løbetiden på 10 år for det dynamiske indkøbssystem.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: • En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende: • Ansøgeres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år. Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder ifm. Grøn vedligeholdelse: • Græsslåning • Hæk klipning • Stygning af buske og træer. • Renholdelse af pladser for ukrudt • Rensning af tagrender på bygninger. • Etablering af ”Vild natur” herunder etablering af biodiversitetselementer Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde: • Beskrivelse af den udførte opgave • Ordregiver for opgaven • Opgavens start- og slutdato og år (aflevering af opgaven) • Opgavens værdi i DKK • Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn og telefonnummer Angivelse af en anden rammeaftale er ikke i sig selv en brugbar reference - det skal være på konkrete udførte arbejder/opgaver.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, midt i intervallet) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 07/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 21/03/2034   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fors A/S
Registreringsnummer : 33032838
Postadresse : Tåstrup Møllevej 5    
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anette Vest
E-mail : ave@fors.dk
Telefon : +45 20184345
Internetadresse : https://www.fors.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 9f5e5383-3806-4e00-8b1b-541140d8d4b9-01
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
Beskrivelse af ændringer : Afsnittet "BT-27-Lot" - Forventet værdi eksklusive moms på 170.000.000 DKK er tastet ved fejl. Den forventede værdi eksklusive moms er på DKK 17.000.000.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
Beskrivelse af ændringer : Der er ved fejl i afsnittet "BT-750-Lot beskrivelse af udvælgelseskriterier" angivet følgende: "...Med ”tilsvarende opgaver" forstås erfaring indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder ifm. Grøn vedligeholdelse: • Græsslåning • Hæk klipning • Stygning af buske og træer. • Renholdelse af pladser for ukrudt • Rensning af tagrender på bygninger. • Etablering af ”Vild natur” herunder etablering af biodiversitetselementer". Afsnittet "BT-750-Lot beskrivelse af udvælgelseskriterier" skal læses som følgende jf. udbudsbetingelserne: Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra tilsvarende opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år. Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde: • Beskrivelse af den udførte opgave • Ordregiver for opgaven • Opgavens start- og slutdato og år (aflevering af opgaven) • Opgavens værdi i DKK • Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn og telefonnummer Angivelse af en anden rammeaftale er ikke i sig selv en brugbar reference - det skal være på konkrete udførte arbejder/opgaver.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c8ef0560-7aa2-4427-9e37-0b8be3b48d6f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/03/2024   08:48:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/03/2024   08:50:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 130250-2024
EUT-S-nummer : 45/2024
Offentliggørelsesdato : 04/03/2024

Send til en kollega

0.047