23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Systematisk kortlægning efter Jordforureningsloven i Region Syddanmark


Region Syddanmark

118327-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening – Systematisk kortlægning efter Jordforureningsloven i Region Syddanmark
OJ S 41/2024 27/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Systematisk kortlægning efter Jordforureningsloven i Region Syddanmark
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Regionen at indhente tilbud på kortlægning. Region Syddanmark skal i henhold til jordforureningsloven gennemføre systematisk kortlægning af udvalgte geografiske områder i Region Syddanmark efter jordforureningsloven, hvilket den ved udbuddet valgte rådgiver skal bistå med. Rådgiveren skal udføres systematisk kortlægning (indsamling af historisk materiale) i geografisk afgrænsede puljer. Regionen er ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal puljer.
Identifikator for proceduren : 7526fd83-4243-42c1-b350-13cfaac9205f
Tidligere bekendtgørelse : 00734723-2023
Intern identifikator : 399548
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90732400   Rådgivning i forbindelse med jordforurening, 90732500   Kortlægning af jordforurening, 90732600   Måling eller monitering af jordforurening
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Den udfyldte kontraktværdi er et udtryk for den evalueringstekniske pris.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Systematisk kortlægning efter Jordforureningsloven i Region Syddanmark
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Regionen at indhente tilbud på kortlægning. Region Syddanmark skal i henhold til jordforureningsloven gennemføre systematisk kortlægning af udvalgte geografiske områder i Region Syddanmark efter jordforureningsloven, hvilket den ved udbuddet valgte rådgiver skal bistå med. Rådgiveren skal udføres systematisk kortlægning (indsamling af historisk materiale) i geografisk afgrænsede puljer. Regionen er ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal puljer.
Intern identifikator : 399548
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90732000   Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90700000   Tjenester på miljøområdet, 90732400   Rådgivning i forbindelse med jordforurening, 90732500   Kortlægning af jordforurening, 90732600   Måling eller monitering af jordforurening
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Den udbudte rammeaftale er 3-årig med mulighed for option på op til et års forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 36   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte rammeaftale kan forlænges med 1 gange 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Den udfyldte kontraktværdi er et udtryk for den evalueringstekniske pris.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bemanding
Beskrivelse : Der er følgende delkriterier, som vil have følgende vægtning: Faglige kompetencer: 70 % Samlet bemanding og organisering: 30 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveløsning
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 3, og udbudslovens § 171, stk. 4. Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 943 150,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : NIRAS A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 783846-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved systematisk kortlægning efter jordforureningsloven i Region Syddanmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 07/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikala Dueholm
Telefon : +45 21298756
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NIRAS A/S
Registreringsnummer : 37295728
Postadresse : Sortemosevej 19    
By : Allerød
Postnummer : 3450
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Christian Damgaard
E-mail : ncd@niras.dk
Telefon : 48104200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6b67c026-5fcc-42ef-8beb-fb929411872b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   14:36:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/02/2024   15:31:30 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 118327-2024
EUT-S-nummer : 41/2024
Offentliggørelsesdato : 27/02/2024

Send til en kollega

0.083