23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Næstved Havn

Udbud af Havnekran


Næstved Havn

89877-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Kraner – Udbud af Havnekran
OJ S 31/2024 13/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Næstved Havn
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
Den ordregivende enheds aktiviteter : Havnerelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Havnekran
Beskrivelse : Udbud med forhandling af Havnekran, uddannelse af ordregivers personale i brug og mindre serviceringer af Havnekranen, samt serviceaftale for Havnekranen. Næstved Havn (herefter ”Ordregiver”) er en virksomhed, der ejer havnefaciliteter og driver en erhvervshavn (”Erhvervshavnen”) beliggende i Næstved by. Erhvervshavnen håndterer bulk- og stykgods og har oplevet en stigende omsætning de seneste år. Ordregiver er beliggende i Næstved by. Ordregiver ønsker at indkøbe en materialehåndteringsmaskine (herefter ”Havnekranen”) til brug for Ordregivers aktiviteter på havnen. Den udbudte samlede kontrakt (herefter ”Kontrakten”) omfatter (i) levering af Havnekranen, (ii) uddannelse af Ordregivers personale i brug af Havnekranen, og (iii) garanti og serviceaftale (herefter ”Serviceaftale”). Kravene til Havnekranen fremgår af udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne, kravspecifikationen og Kontrakten. Havnekranen, uddannelse af personale og servicering af Havnekranen udgør udbuddets genstand. Ordregiver har vurderet, at udbuddets genstand ikke kan opdeles i flere særskilte kontrakter. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, fordi udbuddets genstand rent teknisk ikke egner sig til en opdeling, og at Ordregiver har behov for ét samlet produkt fra en enkelt leverandør. Hensigten med udbuddet er at indgå Kontrakten med en leverandør (”Leverandøren”), som skal levere en Havnekran, samt uddanne Ordregivers personale i brug heraf, og servicere Havnekranen i en periode på 4 år med mulighed for en forlængelse a yderligere 3 år, dvs. i alt 7 år (4 + 3). I kravspecifikationen er der oplistet en række krav til Havnekranens kapaciteter, komfort, sikkerhed mv. Den tilbudte tilbudssum er fast og reguleres ikke, men Leverandørens timepriser indeksreguleres, jf. udkast til Kontrakten. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten efter modtagelse af indledende tilbud, efter en forhandlingsrunde og modtagelse af reviderede til bud, eller til at føre flere forhandlingsrunder end én, hvis Ordregiver vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Identifikator for proceduren : 90a8f3f9-3761-4a89-897c-a352e5d735b3
Intern identifikator : Udbud af Havnekran
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud med prækvalifikationsfase, indledende tilbud, evt. forhandling og reviderede tilbud. Udbudsform I henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet udbydes Kontrakten som begrænset udbud med mulighed for forhandling, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 47. Udbuddet gennemføres elektronisk ved brug af iBinder. Udbudsmaterialet er således elektronisk tilgængeligt på hjemmesiden www.iBinder.com Udbudsformen betyder, at processen – i hovedtræk – indeholder følgende aktiviteter: Virksomheder kan på baggrund af disse udbudsbetingelser ansøge om prækvalifikation ("åben" runde). På baggrund af de modtagne prækvalifikationsansøgninger prækvalificeres op til fire (4) virksomheder, som får mulighed for at byde på Kontrakten. De prækvalificerede virksomheder kan afgive tilbud på Kontrakten ("lukket" runde). Efter tilbudsfristens udløb foretager Ordregiveren evaluering af tilbuddene, og Ordregiver kan udvælge den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, der afspejler det bedste forhold mellem pris og kvalitet, eller påbegynde forhandlingsrunder. Påbegyndes forhandling vil tilbudsgiverne kunne fremsende endelige tilbud efter endt forhandling. Herefter foretager Ordregiveren evaluering af endelige tilbud, og Ordregiver udvælger den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, der afspejler det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten, anmodes om at fremsende dokumentation for de forhold, som er beskrevet i ESPD'en. Forudsat at der er modtaget korrekt dokumentation, træffes der en tildelingsbeslutning, idet Ordregiver tildeler Kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, der afspejler bedste forhold mellem pris og kvalitet, og som efterfølgende har dokumenteret de forhold, som er beskrevet i ESPD’en. Bemærk: Ordregiver vil alene forhandle om tilbud, hvis Ordregiver vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Ordregiver forbeholder sig derfor ret til, at Kontrakten kan tildeles på baggrund af de indledende tilbud. Tilbudsgrundlag Tilbudsgiver kan alene byde ind på Kontrakten, såfremt tilbudsgiver er prækvalificeret hertil. Udbudsdokumenterne kan tilgås her: https://my.ibinder.com/etendering/3b864981-f1eb-4d06-93a1-7af0403b2794/tenders/E7CZLTK5Z/public
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42400000   Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil, 42414110   Havnekraner, 42414120   Kajkraner, 50531400   Reparation og vedligeholdelse af kraner
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vestre Kaj 16    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Havnekranen skal leveres ved Næstved Havns erhvervshavn.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 1
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Aktiver, der administreres af en kurator
Betaling af skatter og afgifter
Betaling af socialsikringsbidrag
Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Deltagelse i en kriminel organisation
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Erhvervsvirksomheden er indstillet
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Insolvens
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Konkurs
Korruption
Ophævelse eller en lignende sanktion
Rent nationale udelukkelsesgrunde
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Svig
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tvangsakkord uden for konkurs
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Havnekran
Beskrivelse : Udbud med forhandling af Havnekran, uddannelse af ordregivers personale i brug og mindre serviceringer af Havnekranen, samt serviceaftale for Havnekranen. Næstved Havn (herefter ”Ordregiver”) er en virksomhed, der ejer havnefaciliteter og driver en erhvervshavn (”Erhvervshavnen”) beliggende i Næstved by. Erhvervshavnen håndterer bulk- og stykgods og har oplevet en stigende omsætning de seneste år. Ordregiver er beliggende i Næstved by. Ordregiver ønsker at indkøbe en materialehåndteringsmaskine (herefter ”Havnekranen”) til brug for Ordregivers aktiviteter på havnen. Den udbudte samlede kontrakt (herefter ”Kontrakten”) omfatter (i) levering af Havnekranen, (ii) uddannelse af Ordregivers personale i brug af Havnekranen, og (iii) garanti og serviceaftale (herefter ”Serviceaftale”). Kravene til Havnekranen fremgår af udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne, kravspecifikationen og Kontrakten. Havnekranen, uddannelse af personale og servicering af Havnekranen udgør udbuddets genstand. Ordregiver har vurderet, at udbuddets genstand ikke kan opdeles i flere særskilte kontrakter. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, fordi udbuddets genstand rent teknisk ikke egner sig til en opdeling, og at Ordregiver har behov for ét samlet produkt fra en enkelt leverandør. Hensigten med udbuddet er at indgå Kontrakten med en leverandør (”Leverandøren”), som skal levere en Havnekran, samt uddanne Ordregivers personale i brug heraf, og servicere Havnekranen i en periode på 4 år med mulighed for en forlængelse a yderligere 3 år, dvs. i alt 7 år (4 + 3). I kravspecifikationen er der oplistet en række krav til Havnekranens kapaciteter, komfort, sikkerhed mv. Den tilbudte tilbudssum er fast og reguleres ikke, men Leverandørens timepriser indeksreguleres, jf. udkast til Kontrakten. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten efter modtagelse af indledende tilbud, efter en forhandlingsrunde og modtagelse af reviderede til bud, eller til at føre flere forhandlingsrunder end én, hvis Ordregiver vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42414100   Kraner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42414110   Havnekraner, 42414120   Kajkraner
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Serviceaftalen kan forlænges fra 4 til 7 år (én forlængelse á 3 år)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vestre Kaj 16    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Havnekranen skal benyttes i Næstved Havns erhvervshavn
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap med følgende begrundelse
Begrundelse : Grundet udbuddets genstand er det ikke formålstjenesteligt
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Min. omsætning, egenkapital og soliditetskrav
Beskrivelse : For den udbudte Kontrakt gælder, at ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:• Samlet omsætning på minimum 13 mio. kr. pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgning) • En egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår (seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital). • Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgning) Såfremt en ansøger er stiftet indenfor de seneste 3 år, ønskes oplysningerne for den tilgængelige periode.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Relevante referencer
Beskrivelse : For den udbudte Kontakt gælder, at ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: • Ansøger skal have udført mindst en (1) relevant levering af en kran de seneste 3 år. Der skal oplyses bygherre og kontaktperson. • Ansøger skal dokumentere mindst en (1) og højst fem (5) relevante leveringer. Såfremt ansøger dokumenterer mere end en (1) men højst fem (5) relevante leveringer, vil Ordregiver vurdere alle dokumenterede relevante leveringer. • Såfremt Ansøger dokumenterer flere end fem (5) relevante leveringer, vil Ordregiver alene vurdere de seneste fem (5) dokumenterede relevante leveringer (kronologisk ift. leveringens afslutning). Med ”relevante leveringer” menes, at ansøger har dokumenteret erfaring med leverancer af materialehåndteringsmaskiner og kraner i øvrigt. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/ydelsen, kontrakternes værdi, oplysning om tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen. Der må maksimalt vedlægges én A4 side pr. reference til en relevant levering. Ordregiver vil maksimalt prækvalificere 4 ansøgere. Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end fire (4) egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge de fire (4) ansøgere, som har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver, hvorved forstås opgaver, der ligner eller svarer til de opgaver, som Ordregiver forventer at ansøger skal løse under Kontrakten. I vurderingen af hvilke opgaver, der ligner eller svarer til de opgaver, som Ordregiver forventer at Leverandøren skal løse under Kontrakten, vil Ordregiver prioritere (i ikke prioriteret rækkefølge): • specifikke referencer for leverancer af materialehåndteringsmaskiner, • specifikke referencer for leverancer af materialehåndteringsmaskiner til havne, • specifikke referencer for leverancer af kraner til havne, • specifikke leverancer af uddannelse og service i brugen af kraner og materialehåndteringsmaskiner, • de nyeste referencer • referenceprojekter, som i kapacitet er tættest på kapaciteten af den Havnekran, der ønskes leveret af Ordregiver. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse. Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at en prækvalificeret ansøger ikke kan eller vil fremsende tilbud, forbeholder Ordregiver sig til at prækvalificere den mest egnede ansøger om prækvalifikation, som ikke i første omgang blev prækvalificeret, og i overensstemmelse med gældende udbudsregulering.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Uddannelse af personale
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Havnekranen
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Garanti og Serviceaftale
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris En mere detaljeret gennemgang af evalueringsmodellen fremgår at udbudsbetingelserne. Udbudsbetingelserne og de øvrige udbudsdokumenter kan tilgås her: https://my.ibinder.com/etendering/3b864981-f1eb-4d06-93a1-7af0403b2794/tenders/E7CZLTK5Z/public
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/03/2024  
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 12/03/2024   13:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se nærmere i Kontrakten og det øvrige udbudsmateriale.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : NA
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: i) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, ii) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen, iii) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4, iv) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Næstved Havn
Organisation, der behandler tilbud : Næstved Havn
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Næstved Havn
Registreringsnummer : 30887697
Postadresse : Vestre Kaj 16    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Winsløw Advokatpartnerselskab
E-mail : dfi@winlaw.dk
Telefon : 31609889
Internetadresse : http://www.naestvedport.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Afdeling : Klageorgan
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnte for Udbud
Telefon : +45 72 40 56 00
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Afdeling : Denne myndighed oplyser om udbuds- og klageprocedurer
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7f88615f-2d44-4c28-8313-c454c6144e02   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   22:48:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 89877-2024
EUT-S-nummer : 31/2024
Offentliggørelsesdato : 13/02/2024

Send til en kollega

0.031