23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kontrakt om renholdelse af Lyngby Taarbæk


Lyngby-Taarbæk Kommune

87286-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Kontrakt om renholdelse af Lyngby Taarbæk
OJ S 30/2024 12/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om renholdelse af Lyngby Taarbæk
Beskrivelse : Kontrakten omfatter Leverandørens udførelse af renholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Leverandøren skal udføre renholdelse af alle de af kontrakten omfattede offentlige veje, pladser mv., men bliver kun betalt for den faktisk gennemførte renholdelse. Dette indebærer, at hvis visse veje, pladser mv. fx ikke i en periode kan renholdes i henhold til den aftalte tidsplan pga. vej- eller anlægsarbejde eller pga. vejrlig, får Leverandøren ikke betaling for renholdelse af disse veje, pladser mv.
Identifikator for proceduren : 787ad57e-afe4-4360-9e76-db196ed92fa3
Tidligere bekendtgørelse : 263473-2023
Intern identifikator : 2023/4
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbuds- og forhandlingsfasen startede ved ordregivers opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud. Efter udløbet af fristen for afgivelse af det indledende tilbud foretog ordregiver gennemgang af de modtagne tilbud og evaluerede disse indledningsvist. Herefter blev gennemført en runde med individuelle forhandlinger med hver af de to tilbudsgivere på grundlag af pågældendes indledende tilbud. På baggrund af forhandlingerne skete mindre tilretning af udbudsmaterialet og fastsættelse af frist for afgivelse af nyt, revideret tilbud. Ordregiver tildelte på baggrund af reviderede tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om renholdelse af Lyngby Taarbæk
Beskrivelse : Kontrakten omfatter Leverandørens udførelse af renholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Leverandøren skal udføre renholdelse af alle de af kontrakten omfattede offentlige veje, pladser mv., men bliver kun betalt for den faktisk gennemførte renholdelse. Dette indebærer, at hvis visse veje, pladser mv. fx ikke i en periode kan renholdes i henhold til den aftalte tidsplan pga. vej- eller anlægsarbejde eller pga. vejrlig, får Leverandøren ikke betaling for renholdelse af disse veje, pladser mv.
Intern identifikator : 2023/4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kommunen har option på fejning af Stationspladsen.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 06/02/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kommunen har option på forlængelse af aftalen i op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Samlet evalueringstekniske pris. Det vægter positivt med lav pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan/fejekalender
Beskrivelse : En tidsplan/fejekalender i form af ugeplan for hver type af areal under hensyntagen til årstider og strækninger med særligt meget løvfald. Det vægter positivt, at der tilbydes en realistisk ugeplan, der tager højde for de forskellige arealer samt årstider og strækninger med særligt meget løvfald
Vægtning (procentdel, præcis) : 12

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Opgaveudførelse, inkl. logning, og kvalitetssikring
Beskrivelse : Hvordan opgaver, herunder renholdelse af veje med chaussesten/brosten, udføres samt hvordan ordregiver har afgang til relevante oplysninger om opgavens udførelse, og hvordan egenkontrol gennemføres. Det vægter positivt, at der er en klar og konkret plan for, hvordan renholdelse vil blive gennemført for ordregiver, og at der i planen tages højde for de forskellige arealer. Det vægter positivt, at ordregiver har let adgang til oplysninger om den konkrete opgaveudførelse, således at ordregiver kan sikre effektiv kontraktstyring. Det vægter endvidere positivt, at egenkontrol sikrer hensigtsmæssig drift af aftalen og bidrager til et godt samarbejde med Ordregiver.
Vægtning (procentdel, præcis) : 12

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Reaktionstid for bestillingsopgaver
Beskrivelse : Reaktionstid for akutte bestillingsopgaver henholdsvis reaktionstid for ikke-akutte bestillingsopgaver. Det vægter positivt med korte reaktionstider.
Vægtning (procentdel, præcis) : 8

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Anvendte køretøjer
Beskrivelse : Oplysninger om de køretøjer, der anvendes til renholdelse hos ordregiver, herunder Euronorm og støjniveau. Det vægter positivt med stor andel køretøjer med høj Euronorm og lavt støjniveau.
Vægtning (procentdel, præcis) : 8
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Lyngby-Taarbæk Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 039 778,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : JD Entreprise ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023/4
Titel : Kontrakt om renholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Lyngby-Taarbæk Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : ORG-11 71 53 11
Postadresse : Lyngby Torv 17    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Ohm
E-mail : metoh@ltk.dk
Telefon : 45973186
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : JD Entreprise ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 30574095
Postadresse : Borgergade 13    
By : Klippinge
Postnummer : 4672
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jonas Skov Jacobsen
Telefon : 0045 30116697
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 98c02a83-a869-4f6f-9435-0ceb798453dd   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   08:02:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   08:30:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 87286-2024
EUT-S-nummer : 30/2024
Offentliggørelsesdato : 12/02/2024

Send til en kollega

0.047