23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser


Statens Serum Institut

73589-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger – Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
OJ S 25/2024 05/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Statens Serum Institut
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser til Statens Serum Institut (SSI). Arbejdet indeholder forebyggende, udbedrende og opretholdende vedligehold af Ordregivers bygningsmasse både indvendigt og udvendigt. Arbejdet omfatter almindeligt forekommende elektrikerarbejde, så som ny installationer, reparationer og ombygninger af eksisterende installationer. Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de omfattede bygninger, omfatter Rammeaftalen endvidere entrepriser/projekter i forbindelse med løbende fornyelse i- og udvidelse af SSIs bygningsmasse. Rammeaftalen inkl. de almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i bilag 6 anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Nærværende aftale omfatter ydelser udendørs samt i bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis i laboratorier, laboratorielignede lokaler og kontorer eller faciliteter, der understøtter laboratorier fx kælder-/loftrum, lager/pakkeri og køle-/frostrum samt GDP lager/pakkeri og køle-/frostrum. Det betyder at der er særlige karantænekrav ifm. kontakt med gnavere og at Leverandørens udførende medarbejdere er forpligtet til at gennemgå SSI's vaccinationsprogram samt medhørende helbredsundersøgelser. Bygninger, der udelukkende indeholder almindelige faciliteter såsom kontorer, gangarealer, fitnessrum og kantine, omfattes ikke af nærværende aftale, men henhører under Staten Facility Management aftale, der varetages af Bygningsstyrelsen.
Identifikator for proceduren : 7f188369-a2c5-43a8-9aa2-bf25e47701fa
Intern identifikator : 23/05284
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50411300   Reparation og vedligeholdelse af elmålere, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 39 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. ESPD kræves ikke underskrevet. Rammeaftalen opdeles ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter og rammeaftaler. Den anslåede værdi på DKK 33.000.000 er inklusive optionen på forlængelse af løbetid, jf. Rammeaftalens pkt. 4. Værdien bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Rammeaftalens maksimale samlede værdi på DKK 39.600.000 er inkl. brug af Rammeaftalens option på udvidelse på 20%, jf. punkt 3.1 i Rammeaftalen. Udbudssystemet: For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger. Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan ansøger rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +4570276170. Udelukkelse: Udover det ovenfor anførte, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af den i udbudslovens § 134a nævnte obligatoriske udelukkelsesgrund, hvorefter Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et fremlægges, jf. udbudslovens §§151 og 152. En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens §138, stk. 3. Den ansøger, som ordregiver vælger at tildele Rammeaftalen til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af Rammeaftalen. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Ansøgers erhvervsvirksomhed er i en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Konkurs".
Konkurs Ansøgeren er erklæret konkurs. Som dokumentations kræves: Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 137, stk. 1, nr. 2. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfælde i § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ovenstående dokumentation er også gældende for følgende udelukkelsesgrunde: - Insolvens - Tvangsakkord uden for konkurs - En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret - Aktiver, der administreres af kurator - Erhvervsvirksomheden er indstillet
Korruption Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Deltagelse i en kriminel organisation".
Tvangsakkord uden for konkurs Ansøgeren er under tvangsakkord. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Konkurs".
Deltagelse i en kriminel organisation Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Som dokumentations kræves: Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfælde i § 135, stk. 1 kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ovenstående dokumentation er også gældende for følgende udelukkelsesgrunde: - Bestikkelse - Svig - Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet - Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme - Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljøretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Deltagelse i en kriminel organisation".
Svig Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Deltagelse i en kriminel organisation".
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Deltagelse i en kriminel organisation".
Insolvens Ansøgeren er under insolvens- eller likvidationsbehandling. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Konkurs".
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Aktiver, der administreres af en kurator Ansøgers aktiver administreres af en kurator eller af retten. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Konkurs".
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ordregiver skal udelukke en ansøger, når Ordregiver kan påvise, at ansøger har afgivet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikter: Situationer, hvor en person hos en ordregiver eller hos en indkøbsrådgiver, der handler på vegne af ordregiveren, og som er involveret i gennemførelsen af udbudsproceduren, eller som kan påvirke resultatet af proceduren, har en direkte eller indirekte finansiel, økonomisk eller anden personlig interesse, der kan antages at bringe den pågældendes upartiskhed og uafhængighed i forbindelse med udbudsproceduren i fare. Interessekonflikter kan også opstå, hvor en økonomisk aktør har modstridende interesser, som kan påvirke kontraktens opfyldelse i negativ retning.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Ordregiver skal udelukke en ansøger, hvis involveringen medfører en konkurrencefordrejning som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren og fordelen ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de socialretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Betaling af socialsikringsbidrag Beskrivelse og dokumentation er tilsvarende udelukkelsesgrunden "Betaling af skatter og afgifter".
Erhvervsvirksomheden er indstillet Ansøgers erhvervsvirksomhed er indstillet. Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Konkurs".
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3: Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Stk. 4. Ordregiveren kan undlade at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der er omfattet af stk. 3, hvis 1) alle ansøgere eller tilbudsgivere er omfattet af stk. 3, 2) ansøgeren eller tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der er på 100.000 kr. eller derover, eller 3) ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Som dokumentation kræves: Et certifikat, der beviser at ansøgeren ikke er omfattet af §135, stk. 3. Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfælde i § 135, stk. 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andreenheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Der kræves samme dokumentation som beskrevet under udelukkelsesgrunden "Deltagelse i en kriminel organisation".
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser til Statens Serum Institut (SSI). Arbejdet indeholder forebyggende, udbedrende og opretholdende vedligehold af Ordregivers bygningsmasse både indvendigt og udvendigt. Arbejdet omfatter almindeligt forekommende elektrikerarbejde, så som ny installationer, reparationer og ombygninger af eksisterende installationer. Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de omfattede bygninger, omfatter Rammeaftalen endvidere entrepriser/projekter i forbindelse med løbende fornyelse i- og udvidelse af SSIs bygningsmasse. Rammeaftalen inkl. de almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i bilag 6 anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Nærværende aftale omfatter ydelser udendørs samt i bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis i laboratorier, laboratorielignede lokaler og kontorer eller faciliteter, der understøtter laboratorier fx kælder-/loftrum, lager/pakkeri og køle-/frostrum samt GDP lager/pakkeri og køle-/frostrum. Det betyder at der er særlige karantænekrav ifm. kontakt med gnavere og at Leverandørens udførende medarbejdere er forpligtet til at gennemgå SSI's vaccinationsprogram samt medhørende helbredsundersøgelser. Bygninger, der udelukkende indeholder almindelige faciliteter såsom kontorer, gangarealer, fitnessrum og kantine, omfattes ikke af nærværende aftale, men henhører under Staten Facility Management aftale, der varetages af Bygningsstyrelsen.
Intern identifikator : 23/05284
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 50711000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09310000   Elektricitet, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50411300   Reparation og vedligeholdelse af elmålere, 50700000   Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : SSIs forventede forbrug på Rammeaftalen er DKK 33.000.000. Såfremt SSI ikke senere end 6 måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt 85% eller mere af Rammeaftalens forventede forbrug, har SSI ret til at udvide Rammeaftalens samlede omfang med 20%. Rammeaftalens maksimale værdi er dermed DKK 39.600.000.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 39 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Ordregiver forventer at udbyde Rammeaftalen igen i 2028.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. ESPD kræves ikke underskrevet. Rammeaftalen opdeles ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter og rammeaftaler. Den anslåede værdi på DKK 33.000.000 er inklusive optionen på forlængelse af løbetid, jf. Rammeaftalens pkt. 4. Værdien bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed. Rammeaftalens maksimale samlede værdi på DKK 39.600.000 er inkl. brug af Rammeaftalens option på udvidelse på 20%, jf. punkt 3.1 i Rammeaftalen. Udbudssystemet: For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger. Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan ansøger rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +4570276170. Udelukkelse: Udover det ovenfor anførte, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af den i udbudslovens § 134a nævnte obligatoriske udelukkelsesgrund, hvorefter Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et fremlægges, jf. udbudslovens §§151 og 152. En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens §138, stk. 3. Den ansøger, som ordregiver vælger at tildele Rammeaftalen til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af Rammeaftalen. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Årsomsætning
Beskrivelse : Som mindstekrav kræves en samlet årsomsætning på mindst DKK 15.000.000 over de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår (dvs. mindst 5 mio. i gennemsnit pr. år). Årsomsætningen for de seneste 3 regnskabsår skal udfyldes i ESPD'ets del IV, punkt B, Samlet årsomsætning. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder i fællesskab opfylde dette krav. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter sammenslutningsdeltagerne eller ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal i deres støtte- og/eller konsortieerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Positiv egenkapital
Beskrivelse : Som mindstekrav kræves positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Egenkapitalen for de seneste 3 regnskabsår skal udfyldes i ESPD'ets del IV, punkt B, finansielle nøgletal. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter sammenslutningsdeltagerne eller ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal i deres støtte- og/eller konsortieerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for positiv egenkapital accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser inden for de seneste 3 år. For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde. Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger, herunder kontaktpersonens navn og e-mail eller telefonnummer. Kontaktoplysningerne udgør den endelige dokumentation for referencerne. Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset om ansøger er én virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen kan påvise erfaring med: Udførelse af elektrikerydelser i bevaringsværdige bygninger, udførelse af elektrikerydelser for mindst én offentlig virksomhed og udførelse af elektrikerydelser for pharma virksomhed, der omfatter installationer i et laboratorie. Mindstekravene kan påvises opfyldt i en samlet reference eller i flere referencer. Samme reference kan godt opfylde flere af punkterne. Ordre giver vil, såfremt der modtages mere end 5 ansøgninger, udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget ud fra nedenstående objektive og ikke diskriminerende kriterier: 1) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med elektrikerydelser i bevaringsværdige bygninger, 2) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med elektrikerydelser for offentlige virksomheder, 3) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med at løse elektrikerydelser i en bygningsmasse lignende Ordregivers. Der foretrækkes campus-lignende struktur frem for et enkelt stor bygningskompleks, 4) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med at løse elektrikerydelser for pharma virksomheder, der omfatter installationer i et laboratorie og 5) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med BMS/CTS/SCADA installationer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Virksomhedskategori
Beskrivelse : Der lægges vægt på at mindst 2 af de 5 prækvalificerede virksomheder, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, tilhører virksomhedskategorien SMV.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og bemanding
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Procesbeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 12/03/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/03/2024   13:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Rammeaftalen indeholder krav om arbejdsklausul. Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Rammeaftalen indeholder krav til at leverandøren tegner en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Rammeaftalen indeholder krav til leverandøren om at de udførende medarbejdere inkl. eventuelle underleverandører er forpligtet til at gennemgå SSIs vaccinationsprogram samt medhørende helbredsundersøgelse. Rammeaftalen inkl. AB18 Forenklet med de i bilag 6 anførte fravigelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne om udførelse af de af Rammeaftalen omfattede ydelser. Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen." I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Statens Serum Institut
Organisation, der behandler tilbud : Statens Serum Institut
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Statens Serum Institut
Registreringsnummer : 46837428
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mie Møldrup Lorentzen
E-mail : MIML@ssi.dk
Telefon : +45 32683254
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : db5f9e53-f1a6-4dfd-9a15-497d0c4b8cd4   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/02/2024   11:01:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/02/2024   11:01:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 73589-2024
EUT-S-nummer : 25/2024
Offentliggørelsesdato : 05/02/2024

Send til en kollega

0.047