23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lokaltog A/S

Indkøb af elektricitet og naturgas


Lokaltog A/S

66024-2024 - Resultater
Danmark – Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder – Indkøb af elektricitet og naturgas
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lokaltog A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af elektricitet og naturgas
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører etablering af en Kontrakt vedrørende Ordregivers indkøb af elektricitet og naturgas. Ordregiver er Danmarks næststørste jernbaneselskab. Ordregiver driver i alt 10 jernbanestrækninger på Sjælland. Ordregiver driver både togdrift med befordringskørsel, og er også infrastrukturforvalter, hvilket vil sige, at Ordregiver dækker over drift og vedligeholdelse af jernbanerne m.m. Derudover har Ordregiver en administration, driftsovervågning samt værksteder. Udbuddet omfatter Ordregivers indkøb af elektricitet og naturgas. Ordregiver råder over 218 elmålere og 15 naturgasmålere. Årligt forventet omfang: Elektricitet: 3 GWh/år Naturgas: 220.000 m3/år Der er modtaget 0 tilbud fra SMV'er. Der er modtaget 0 tilbud fra andre medlemsstater eller tredjelande. Der er modtaget 1 elektronisk tilbud fra 1 tilbudsgiver. Udbuddet resulterede i, at 1 tilbudsgiver er blevet tildelt kontrakten.
Identifikator for proceduren : 2d994119-9994-4f2f-bf22-0d74bd57a98e
Tidligere bekendtgørelse : 19cf8a36-1a8b-4de3-a5d3-6e4b2bf1105e-01
Intern identifikator : PRO0004
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet er gennemført i overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU). Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør har kunne afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09123000   Naturgas, 09310000   Elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leveringssted er alle Lokaltogs lokationer.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af elektricitet og naturgas
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører etablering af en Kontrakt vedrørende Ordregivers indkøb af elektricitet og naturgas. Ordregiver er Danmarks næststørste jernbaneselskab. Ordregiver driver i alt 10 jernbanestrækninger på Sjælland. Ordregiver driver både togdrift med befordringskørsel, og er også infrastrukturforvalter, hvilket vil sige, at Ordregiver dækker over drift og vedligeholdelse af jernbanerne m.m. Derudover har Ordregiver en administration, driftsovervågning samt værksteder. Udbuddet omfatter Ordregivers indkøb af elektricitet og naturgas. Ordregiver råder over 218 elmålere og 15 naturgasmålere. Årligt forventet omfang: Elektricitet: 3 GWh/år Naturgas: 220.000 m3/år Der er modtaget 0 tilbud fra SMV'er. Der er modtaget 0 tilbud fra andre medlemsstater eller tredjelande. Der er modtaget 1 elektronisk tilbud fra 1 tilbudsgiver. Udbuddet resulterede i, at 1 tilbudsgiver er blevet tildelt kontrakten.
Intern identifikator : PRO0004
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09123000   Naturgas, 09310000   Elektricitet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leveringssted er alle Lokaltogs lokationer.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Mulighed for to forlængelser af 12 måneder ad gangen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet pris vurderes på baggrund af Tilbudsgivers evalueringstekniske pris. Tilbudsgivers evalueringstekniske pris er: Tilbudsgivers pris for årligt abonnement ved månedlig betaling for elektricitet pr. måler, ganget med det estimerede antal målere og Tilbudsgivers spottillæg pr. kWh, ganget med det estimerede årlige forbrug i kWh. Dernæst Tilbudsgivers pris for årligt abonnement ved månedlig betaling for naturgas pr. måler, ganget med det estimererede antal målere og Tilbudsgivers spottillæg pr. m3, ganget med det estimerede årlige forbrug i m3. Hvor summen af de fire værdier i kolonnen ”Mængde X Tilbudspris” i bilag 2 (Tilbudsliste) giver den evalueringstekniske pris. Tilbuddet med den laveste evalueringstekniske pris er blevet tildelt kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller Klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Mediationsinstituttet
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Skattestyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Miljøstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Arbejdstilsynet
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Lokaltog A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Lokaltog A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Lokaltog A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 20 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Energi Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 01
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 69 330,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : PRO0004
Titel : Kontrakt vedrørende indkøb af elektricitet og naturgas
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Lokaltog A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lokaltog A/S
Registreringsnummer : ORG-26 15 90 40
Postadresse : Jættevej 50    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Eugen Faraj
E-mail : eufa@lokaltog.dk
Telefon : +4523806247
Internetadresse : https://www.lokaltog.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Skattestyrelsen
Registreringsnummer : 19552101
By : Sakskøbing
Land : Danmark
E-mail : skm@skm.dk
Telefon : 72 22 18 18
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
By : Odense
Land : Danmark
E-mail : mst@mst.dk
Telefon : 72 54 40 00
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Arbejdstilsynet
Registreringsnummer : 21481815
By : København
Land : Danmark
E-mail : at@at.dk
Telefon : 70121288
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mediationsinstituttet
Registreringsnummer : 30095502
By : København
Land : Danmark
Telefon : 39390066
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Energi Danmark A/S
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 17225898
Postadresse : Tangen 29    
By : Aarhus N.
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Claus Abel Nielsen
Telefon : 23215060
Internetadresse : https://www.energidanmark.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 054ca2f9-25c7-4209-ba6c-d3f4a0f31bd4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   08:46:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   08:46:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 66024-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047