23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 230-723101
Offentliggjort
29.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Offentligt udbud af Rammeaftale for rådgivning vedrørende støj


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 38683470
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Steffen Meldgaard Nielsen
E-mail: fes-ujs02@mil.dk
Telefon: +45 72513180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ejendomsstyrelsen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6d7d5ff-6e8c-4548-a05c-f8f2694faa97/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6d7d5ff-6e8c-4548-a05c-f8f2694faa97/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6d7d5ff-6e8c-4548-a05c-f8f2694faa97/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af Rammeaftale for rådgivning vedrørende støj

Sagsnr.: 20237006920
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud har til formål at indgå rammeaftaler, der imødekommer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses løbende behov for rådgivning relateret til støj. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil således indgå en rammeaftale på området.

Der indgås aftale med op til tre rådgivere i prioriteret rækkefølge, hvilket har betydning for tildeling af konkrete honoraraftaler

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90700000 Tjenester på miljøområdet
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90720000 Miljøbeskyttelse
90710000 Miljøledelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90721100 Beskyttelse af landskaber
90731000 Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening
90740000 Sporing, monitering og genopretning af forurenende stoffer
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742200 Beskyttelse mod støjgener
90742300 Monitering af støjgener
90742400 Rådgivning i forbindelse med støjgener
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71700000 Overvågning og kontrol
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark</span>
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud har til formål at indgå rammeaftaler, der imødekommer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses løbende behov for rådgivning relateret til støj . Rådgivning kan blandt andet omfatte støj hidrørende fra virksomheder, flyvestationer, øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. For en nærmere beskrivelse af de enkelte rådgivningsområder, henvises der til Aftalebilag 5 - Ydelsesbeskrivelse.

Omfanget af de enkelte opgaver, der rekvireres i henhold til rammeaftalen, vil i øvrigt blive fastlagt i den enkelte honoraraftale.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil indgå aftale med op til tre rådgivningsvirksomheder i prioriteret rækkefølge, hvilket har betydning for tildeling af konkrete honoraraftaler. Honoraraftaler op til en estimeret værdi af DKK 500.000,00 tildeles, som udgangspunkt, til den bedst prioriterede rådgiver, mens honoraraftaler med en estimeret værdi, der overstiger DKK 500.000,00, tildeles ved gennemførelse af miniudbud, hvor konkurrencen genåbnes og honoraraftaler tildeles på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Rammenaftalen har en estimeret årlig værdi af DKK 4,00 mio., hvorfor den samlede estimerede værdi i hele rammeaftalens løbetid på fire år således er DKK 16,00 mio. Rammeaftalens maksimale årlig værdi er imidlertid DKK 8,00 mio., og den samlede maksimale værdi i hele rammeaftalens løbetid på fire år er derfor DKK 32,00 mio. De angivne oplysninger vedrørende rammeaftalens estimerede- og maksimale værdi skal forstås som den samlede værdi af rammeaftalerne med op til tre rådgivere.

Rammeaftalen træder i kraft, når rammeaftalen er underskrevet af begge parter dog tidligst den 9. januar 2024.

Rammeaftalen har en løbetid på fire år fra rammeaftalens ikrafttræden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende mindstekrav er gældende i relation til rammeaftalen:

- Tilbudsgivers omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår: Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 6,00 mio.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste tre disponible regnskabsår: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum fem og maksimum syv referencer vedrørende de betydeligste sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste fem* år inden tilbudsfristen.

Det er mindstekrav, at:

- Af de minimum fem og maksimum syv referencer, vedrører mindst tre af referencerne støjberegning hidrørende fra virksomheder herunder fra enten terminalstøj fra en lufthavn, flyvestation eller lignende, skydebaner, skyde- og øvelsesområder og/eller fra veje. Det bemærkes, at det ikke er et krav, at samtlige de oplistede virksomhedstyper skal være repræsenteret tilbudsgivers referencer. Tilbudsgiver har således opfyldt nærværende mindstekrav, såfremt tilbudsgiver eksempelvis fremsender to referencer vedrørende støjberegning fra terminalstøj fra lufthavne og én reference vedrørende skydebane.

- Af de minimum fem og maksimum syv referencer vedrører mindst én reference beregning af flystøj.

- Af de minimum fem og maksimum syv referencer vedrører mindst én reference arbejde, hvor tilbudsgiver har udført støjmåling.

- Samtlige referencer have en kontraktsum på minimum DKK 50.000,00, hvoraf én af referencerne dog skal have en kontraktsum på minimum DKK 250.000,00.

Tilbudsgiver kan anvende én reference til opfyldelse af flere af mindstekravene. Eksempelvis vil to mindstekrav være opfyldt, hvis det angives, at én reference både vedrører støjberegning fra skyde- og øvelsesområder samt har en værdi på DKK 250.000,00. Det er dog uanset et krav, at der som minimum angives fem referencer. Angiver tilbudsgiver mere end syv referencer, vil udelukkende de første syv referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i vurderingen af tilbudsgivers egnethed.

For at Ejendomsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde:

- Kort beskrivelse af ydelserne og omfanget heraf, som referencen omfatter.

- Oplysninger om størrelsen af tilbudsgivers honorar

- Angivelse af perioden hvori arbejdet er pågået. Kun den del af arbejderne, som er udført i perioden fra tilbudstidspunktet og fem år tilbage, vil blive tillagt vægt i vurderingen. Tilbudsgiver skal derfor angive, hvilke arbejder der er udført i perioden, såfremt projektet/opgaven er påbegyndt før perioden og/eller afsluttes efter tilbudstidspunktet.

- Hvilken kunde arbejderne blev udført for.

*Ejendomsstyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, at der tages hensyn til dokumentation for relevante arbejder, der er udført mere end tre år forinden ansøgningsfristens udløb i henhold til reglerne herom i udbudslovens § 155, nr. 2. Perioden er udvidet, idet det er vurderet, at en treårig periode ikke er tilstrækkelig for at sikre konkurrence om Rammeaftalen i forhold til de krav til referencer, som Ejendomsstyrelsen stiller, idet det vurderes, at ydelsesområdet af visse af referencerne alene udbydes i begrænset omfang (navnlig de referencer der omhandler rådgivning vedrørende beregning af flystøj).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT).

2) Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "FORTROLIGT", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landende i NATO, EU, WEU, og andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

4) Rammeaftalen indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til aftalebilag 3.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2024
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/01/2024
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Ejendomsstyrelsen, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Ejendomsstyrelsen betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at de tilbudsgivere, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige, jf. ovenfor pkt. 4, og økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret)

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

• Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

• Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organ med ansvar for mæglingsprocedure findes ikke i Danmark
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i pkt. VI.4.1)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2023

Send til en kollega

0.078