23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning

Rammeaftale om udførelse af vvs- og el-arbejder


Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om udførelse af vvs- og el-arbejder
Beskrivelse :  Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af vvs- og el-arbejder i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Rødovre Kommune. Rammeaftalen vedrører tilslutning af fjernvarmeunits til én familiehuse med brugsvandsveksler og varmeveksler til indirekte forsyning. Rammeaftalen udbydes af Rødovre Kommune på vegne af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (herefter ”RKF”). Den udbudte opgave omfatter alene levering af vvs- og el-arbejder i forbindelse med selve tilslutningen af RKFs fjernvarmeunits. Den udbudte opgave omfatter ikke levering af de fjernvarmeunits, som skal tilsluttes, da de leveres af tredjemand. Rammeaftalen indgås med flere leverandører, der løbende vil få mulighed for at deltage i konkurrencen om konkrete opgaver gennem hele rammeaftalens varighed. De konkrete ydelser, der skal leveres under rammeaftalen, vil blive tildelt efter miniudbud. Udbudsmaterialet er tilgængeligt i elektronisk format på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummet: TN977602A
Identifikator for proceduren :  a132239d-b935-41a2-a09a-59e938467eaa
Tidligere bekendtgørelse :  492857-2023
Type af procedure :  Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45330000 Blikkenslagerarbejde
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Roskildevej
By :  Rødovre
Postnummer :  2610
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  39,200,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  RKF skal gøre opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 8. april 2022 (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. RKF kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan bygherre anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold. Det er i den forbindelse RKFs opfattelse, at ansøger/tilbudsgiver er nærmest til at kende egne ejerforhold og egne samarbejdspartnere, og derfor også er nærmest til at dokumentere fraværet af de omstændigheder, der er omfattet af Forordningens artikel 5k. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, hvis ansøgeren befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 134 a, § 135, stk. 1-3 og § 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Hvis ansøgeren befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, kan RKF dog undlade at udelukke ansøgeren under særlige omstændigheder, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og 2. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. En tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på RKFs anmodning fremlægge bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. (2) og (6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Beviset kan være i form af: (A) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1, eller (B) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, udstedt af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det pågældende land ikke de i stk. 1 nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12, sidste pkt. Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om udførelse af vvs- og el-arbejder
Beskrivelse :  Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af vvs- og el-arbejder i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Rødovre Kommune. Rammeaftalen vedrører tilslutning af fjernvarmeunits til én familiehuse med brugsvandsveksler og varmeveksler til indirekte forsyning. Rammeaftalen udbydes af Rødovre Kommune på vegne af RKF. Den udbudte opgave omfatter alene levering af vvs- og el-arbejder i forbindelse med selve tilslutningen af RKFs fjernvarmeunits. Den udbudte opgave omfatter ikke levering af de fjernvarmeunits, som skal tilsluttes, da de leveres af tredjemand. Rammeaftalen indgås med flere leverandører, der løbende vil få mulighed for at deltage i konkurrencen om konkrete opgaver gennem hele rammeaftalens varighed. De konkrete ydelser, der skal leveres under rammeaftalen, vil efterfølgende blive tildelt på baggrund af en genåbning af konkurrencen (miniudbud) til en af rammeaftalens leverandører. På tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse er det RKFs forventning, at den maksimale mængde under Rammeaftalen vil udgøre tilslutning af 1.375 styk fjernvarmeunits (herefter ”Rammen”). Rammen er baseret på et skøn, hvori der navnlig er taget højde for den usikkerhed, som fjernvarmeområdet er præget af, herunder antallet af tilslutninger til fjernvarmenettet. RKF kan frem til seks måneder før Rammeaftalens udløb forhøje Rammen med 20 % af den ovennævnte mængde. Rammen kan således forhøjes til i alt 1.718 tilslutninger af fjernvarmeunits. Rammeaftalen er ikke forpligtende for RKF, hvilket betyder, at RKF i Rammeaftalens varighed kan indkøbe de samme leverancer, som er omfattet af nærværende Rammeaftale, hos andre end Leverandøren. RKF forpligter sig ikke med Rammeaftalen til at aftage en bestemt mængde eller værdi af leverancer fra Leverandøren. Leverandøren kan således ikke gøre krav på regulering af de tilbudte priser, erstatning, kompensation eller anden godtgørelse, hvis RKF bestiller færre leverancer end forudsat eller beskrevet i Rammeaftalen eller dennes bilag. Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45330000 Blikkenslagerarbejde
Mængde :  1,375
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Rammeaftalen indeholder optioner på forlængelse af aftalens varighed, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Roskildevej
By :  Rødovre
Postnummer :  2610
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-11-15+01:00
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  RKF kan ensidigt forlænge rammeaftalens varighed i to (2) gange ét (1) år (dvs. med ét år ad gangen). RKF skal senest tre (3) måneder før rammeaftalens udløb meddele leverandøren, hvorvidt RKF ønsker at forlænge rammeaftalen. Der henvises i øvrigt til udkastet til rammeaftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  39,200,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Det er RKFs vurdering, at realiseringen af den udbudte opgave vil ske mest hensigtsmæssigt i én samlet rammeaftale af hensyn til projektets tekniske grænseflader. Herudover vurderes kontraktformen at forenkle de forbundne koordinerings- og ansvarsforhold, hvilket samlet set skønnes at minimere RKFs transaktionsomkostninger og -risici. RKF har derfor fravalgt at opdele den udbudte opgave yderligere
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Nøgleperson (fagkoordinator)
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  39,200,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  39,200,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Poul Sejr Nielsen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Kontrakt med Poul Sejr Nielsen A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  42,463,860 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale med Poul Sejr Nielsen Service A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-30+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-23+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Vinder :
Officielt navn :  Finn L. & Davidsen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Kontrakt med Finn L. & Davidsen A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  47,101,056 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale med Finn L. & Davidsen A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-30+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-17+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Vinder :
Officielt navn :  Øens Fjernvarme A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Kontrakt med Øens Fjernvarme A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  34,169,666.4 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale med Øens Fjernvarme A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-30+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-17+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Vinder :
Officielt navn :  Bravida Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Kontrakt med Bravida Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  54,326,265.6 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale med Bravida Danmark A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-10-30+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-11-20+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  5
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  5
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning
Registreringsnummer :  65307316
Postadresse :  Tæbyvej 77
By :  Rødovre
Postnummer :  2610
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rasmus Kirk Christensen
E-mail :  rakc@ramboll.dk
Telefon :  +45 51613982
Internetadresse :  https://www.rodovrefjernvarme.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Finn L. & Davidsen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  12147376
Postadresse :  Finlandsgade 13
By :  Haslev
Postnummer :  4690
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
E-mail :  salg@fld.dk
Telefon :  +45 7012 2020
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Bravida Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  14769005
Postadresse :  Park Allé 373
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  info@bravida.dk
Telefon :  +45 43221100
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Poul Sejr Nielsen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  29690073
Postadresse :  Klintehøj Vænge 7
By :  Birkerød
Postnummer :  3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
E-mail :  psn@psn.dk
Telefon :  +45 4581 5577
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Øens Fjernvarme A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  43771744
Postadresse :  Præstefælledvej 16
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Telefon :  +45 7070 1675
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  bc65d424-77b3-4793-87bc-ddfa1bb24124 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-28Z 11:03:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00725767-2023
EUT-S-nummer :  230/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-29Z

Send til en kollega

0.062