23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbud af entreprisekontrakter vedrørende fjernvarmearbejder i Køge, K05-K08


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af entreprisekontrakter vedrørende fjernvarmearbejder i Køge, K05-K08
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører to entreprisekontrakter om anlæg af distributionsledninger og stikledninger til brug for nytilslutning af fjernvarmekunder i bestemte områder i Køge. Der udbydes to delkontrakter. Delkontrakterne dækker hvert sit geografiske område. Delkontrakterne udbydes uafhængigt af hinanden. Der kan afgives tilbud på begge delkontrakter Delkontrakt 1 omfatter de geografiske områder K05 og K06 angivet i bilag 2 – Oversigtskortet. Delkontrakt 1 består af følgende 6 etaper, jf. bilag 6 – Hovedtidsplan og bilag 2 – Oversigtskortet: K06: - Etape 1: Stormøllevej - Etape 2: Tangmosevej - Etape 3: Nørre Boulevard - Etape 4: Tøxensvej - Etape 5: Glæiservej K05: - Etape 6: Langesvej Delkontrakt 2 omfatter følgende fem etaper, jf. bilag 6 – Hovedtidsplan og bilag 2 – Oversigtskortet: K07: - Etape 7: Marievej K08: - Etape 8: Skovvænget - Etape 9: Strandvejen - Etape 10: Becksvej - Etape 11: Marksvinget Hver delkontrakt tildeles til én tilbudsgiver.
Identifikator for proceduren :  55c1be85-b887-41b6-99ab-91f115687f4f
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  400,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  400,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Hovedentreprisekontrakt om fjernvarmearbejder i Køge, K05-K06 - delkontrakt 1 annulleres, da ordregiver ikke har modtaget tilbud efter fristen for tilbudsafgivelse. Delkontrakt 1 genudbydes på et senere tidspunkt med ændringer til kontraktens genstand. Hovedentreprisekontrakt om fjernvarmearbejder i Køge, K07-K08 - delkontrakt 2 blev annulleret den 25. september 2023 ved bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2023/S 188-586755. I nærværende bekendtgørelse anføres delkontrakt 2 som annulleret, da bekendtgørelse om indgået kontrakt nr. 2023/S 188-586755 er offentliggjort gennem de tidligere standardformularer og ikke via e-forms. Der indkom 2 tilbud på delkontrakt 2, men delkontrakt 2 blev annulleret som følge af tilbudspriser, der lå over ordregivers forventede niveau.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Kontrakt om fjernvarmearbejder i Køge, K05-06 - delkontrakt 1
Beskrivelse :  Entreprisekontrakten omfatter anlæg af distributionsledninger og stikledninger til brug for nytilslutning af fjernvarmekunder i områderne K05-K06 i Køge.
Intern identifikator :  2023-02
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-11-13+01:00
Slutdato :  2026-01-26+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet vægter samlet 40 %. "Kvalitet" består af følgende delkriterier: 1) Løsningsbeskrivelse inkl. projektorganisation (50 %) 2) Tidsplan (25 %) 3) Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøorganisation (12,5 %) 4) Miljø (12,5 %)
Vægtning (pointantal, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris vægter samlet 60 %.
Vægtning (pointantal, præcis) :  60
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Lov om Klagenævnet for Udbud § 7: Stk. 1. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Kontrakt om fjernvarmearbejder i Køge, K07-08 - delkontrakt 2
Beskrivelse :  Entreprisekontrakten omfatter anlæg af distributionsledninger og stikledninger til brug for nytilslutning af fjernvarmekunder i områderne K07-K08 i Køge.
Intern identifikator :  2023-05
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-11-13+01:00
Slutdato :  2027-01-27+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet vægter samlet 40 %. "Kvalitet" består af følgende delkriterier: 1) Løsningsbeskrivelse inkl. projektorganisation (50 %) 2) Tidsplan (25 %) 3) Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøorganisation (12,5 %) 4) Miljø (12,5 %)
Vægtning (pointantal, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris vægter samlet 60 %.
Vægtning (pointantal, præcis) :  60
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Stk. 1. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand-energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af utilstrækkelige midler
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Registreringsnummer :  ORG-69330428
Postadresse :  Roskildevej 175
By :  Albertslund
Postnummer :  2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Kaas
E-mail :  hka@veks.dk
Telefon :  53614893
Internetadresse :  https://www.veks.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  6eed05b6-3612-4f5a-bb66-763762b1527d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-28Z 09:33:50Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00725009-2023
EUT-S-nummer :  230/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-29Z

Send til en kollega

0.125