23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Damgaard Rådgivende Ingeniører

Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20


Damgaard Rådgivende Ingeniører

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Damgaard Rådgivende Ingeniører
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Egedal Fjernvarme A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20
Beskrivelse :  Arbejderne udbudt undernærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 14, 18 og 20 i Egedal. Arbejdet omfatter konvertering af op til ca. 1.503 kunder, etablering af ca. 28.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin- og enkeltrør samt ca. 33.000 løbende kanalmeter AluPex-stikledninger. De nævnte mængder gælder ved en tilslutning på 100%, og det forventes således, at antallet af stiktilslutninger og dermed mængden af stikledninger i praksis vil være lavere end dette. Der forventes en tilslutningsprocent i praksis på 85% svarende til ca. 1.300 kunder og ca. 28.000 meter stikledning. I udbuddet er der således taget udgangspunkt i en mængde svarende til en tilslutningsprocent på 85%, som dermed danner grundlag for mængderne i tilbudslisten. Entreprenøren skal kunne tåle, at tilslutningsprocenten øges til 90%, uden det giver anledning til ændringer i tidsplanen.
Identifikator for proceduren :  79e562af-7a82-4029-809a-fd7600253075
Intern identifikator :  1321
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  09324000 Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Arbejderne foregår i Egedal kommune.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  355,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  600,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbygning af fjernvarme i Egedal Etape 14, 18 & 20
Beskrivelse :  Arbejderne udbudt undernærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 14, 18 og 20 i Egedal. Arbejdet omfatter konvertering af op til ca. 1.503 kunder, etablering af ca. 28.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin- og enkeltrør samt ca. 33.000 løbende kanalmeter AluPex-stikledninger. De nævnte mængder gælder ved en tilslutning på 100%, og det forventes således, at antallet af stiktilslutninger og dermed mængden af stikledninger i praksis vil være lavere end dette. Der forventes en tilslutningsprocent i praksis på 85% svarende til ca. 1.300 kunder og ca. 28.000 meter stikledning. I udbuddet er der således taget udgangspunkt i en mængde svarende til en tilslutningsprocent på 85%, som dermed danner grundlag for mængderne i tilbudslisten. Entreprenøren skal kunne tåle, at tilslutningsprocenten øges til 90%, uden det giver anledning til ændringer i tidsplanen.
Intern identifikator :  1321c
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  09324000 Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
Mængde :  56,000 meter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Rammeaftalen indeholder option på yderligere udbygning af fjernvarme inden for kommunegrænsen i Egedal kommune. Arbejder omfattet af optionen kan udføres inden for Rammeaftalens fulde løbetid svarende til perioden fra 2024-2031.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Arbejderne foregår i Egedal kommune.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  6x1 år
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  355,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  600,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse :  Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) :  7
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Opgavebeskrivelse
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) :  1.5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Projektorganisation & CV'er
Beskrivelse :  Se udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) :  1.5
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti :  Jf. udbudsbetingelser
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-15+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Dokumentation for økonomisk formåen.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-15+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Jf. udbudsbetingelser.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Jf. udbudsbetingelserne.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Egedal Fjernvarme A/S
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Damgaard Rådgivende Ingeniører
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Damgaard Rådgivende Ingeniører
Organisation, der behandler tilbud :  Damgaard Rådgivende Ingeniører
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Damgaard Rådgivende Ingeniører
Registreringsnummer :  337489220
Postadresse :  Algade 43, 3 sal
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jesper Jøns Rømer
E-mail :  jjr@damgaard-ri.dk
Telefon :  +45 46320470
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Egedal Fjernvarme A/S
Registreringsnummer :  35410538
Postadresse :  Dam Holme 13
By :  Stenløse
Postnummer :  3660
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  30201019
Denne organisations roller :
Køber
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  41a799e8-8a53-4f83-b67d-6e16f9d66448 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-16Z 15:37:36Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00703983-2023
EUT-S-nummer :  223/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-20Z

Send til en kollega

0.047