23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Kvalifikationsordning vedrørende "bygge- og anlægs- samt fornyelses- og installationsarbejder i forbindelse med etablering af og konvertering til fjernvarme


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kvalifikationsordning vedrørende "bygge- og anlægs- samt fornyelses- og installationsarbejder i forbindelse med etablering af og konvertering til fjernvarme
Beskrivelse :  I/S Vestforbrænding og evt. datterselskaber etablerer kvalifikationsordning over kvalificerede entreprenørvirksomheder, der vil kunne udføre bygge og anlægs- samt fornyelses- og installationsarbejder for ordregiver indenfor en bred vifte af arbejder, herunder (ikke udtømmende): etablering af præisolerede fjernvarmeledninger m.m. i jord, etablering af såvel hoved- og stikledninger m.m. og vil også kunne omfatte ydelser relateret til fjernvarmeudbygning som etablering af bygværker, pumpestationer, vekslerstationer, boosterstationer mv. samt kundeinstallationer af fjernvarmeunits eller varmecentraler. Ligeledes kan arbejder omfatte fornyelse af eksisterende net ved enten udskiftning af udtjente komponenter eller ændringer i dimensionering af net.
Identifikator for proceduren :  2616f5c1-897c-4461-8967-a4a1f72a7d3d
Intern identifikator :  348687
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  09324000 Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  14210000 Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  44110000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  44140000 Byggematerialelignende produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163200 Fittings til rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  44164000 Foringsrør og rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45100000 Forberedelse af byggeplads
Yderligere klassificering ( cpv ):  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45210000 Byggearbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
Yderligere klassificering ( cpv ):  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231110 Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231111 Optagning og forlægning af rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231112 Installation af rørsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231113 Rørforlægningsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231200 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger til olie og gas
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232141 Varmecentral
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232142 Opførelse af varmepumpestation
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233200 Diverse belægningsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233210 Belægningsarbejde på hovedveje
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233220 Belægningsarbejde på veje
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233260 Bygge-anlægsarbejde: gangstier
Yderligere klassificering ( cpv ):  45236000 Jord- og belægningsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45317000 Øvrige elinstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45320000 Isoleringsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45330000 Blikkenslagerarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45350000 Maskininstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45351000 Maskintekniske installationsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522100 Fjernelse af jord forurenet med radioaktivt, giftigt, medicinsk eller farligt affald
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522200 Bortskaffelse af forurenet jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522300 Behandling af forurenet jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522400 Rensning og behandling af jord
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive tilbud på konkrete udbud indenfor fagområderne/projekter omfattet af ordningen. Udvælgelsen, blandt de på ordningen optagne virksomheder, der inviteres til at afgive bud på den/de enkelte opgave(r), sker på baggrund af kriterierne beskrevet nedenfor. Hvis ansøger omfatter grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre”, ESPD, del II.A under fanebladet ”Procedure” besvares ”Ja”, og felterne, der herpå dukker op, udfyldes med de efterspurgte oplysninger. Desuden skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes separat ESPD med de i udbuddet efterspurgte oplysninger. Det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virksomheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagere accepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel. Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt konsortiedeltager for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet. I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver (herunder også støttende enheder og parter i konsortier), er omfattet af forbuddet. Optagelse på kvalifikationsordningen er således ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver, men indebærer alene, at ordregiver kan invitere virksomheden til at afgive tilbud på et senere tidspunkt. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra offentliggørelsen og indtil ordregiver vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Ordregiver behandler ansøgninger løbende i hele ordningens løbetid. Kvalifikationsordningen omfatter optagelse på kategorier/fagområder. Der kan ansøges om optagelse på en, flere eller alle kategorier. Ansøgere der opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen vil blive optaget på kvalifikationsordningen for de/det relevante fagområde(r). Ansøger skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: • Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, der viser ansøgers egenkapital og soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. Ansøger skal selv ved vedlagt beregning eftervise, at ansøger sammen med evt. andre virksomheder overholder de økonomiske mindstekrav. Vejledningens Bilag 2 ”Skema til registrering af ansøgers referencer”, såfremt fyldestgørende udfyldt, betragtes som endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Udvælgelsesprocessen foregår således, at ordregiver først fastlægger, hvilke fagområder den konkrete opgave i udbud omfatter. Kun entreprenører, der er optaget inden for alle de relevante fagområder for den konkrete opgave, vil herefter kunne inviteres til at byde på opgaven. Udover optagelse på de relevante fagområder, vil ordregiver foretage en udvælgelse af entreprenører, der opfylder følgende økonomiske krav, afhængig af det enkelte udbuds estimerede værdi: I. Udbuddets estimerede værdi ligger under EU's til enhver tid gældende tærskelværdier: o Mindre entreprenører, jf. nedenfor, vil blive prioriteret og vil udgøre mindst to af de indbudte entreprenører. Der vil, for så vidt angår disse udbud, således altid være reserveret to pladser til mindre entreprenører, uanset om entreprenørerne er blandt de tre bedste i de relevante faglige discipliner, jf. udvælgelsen i punkt II. og III. o Ved ”mindre entreprenør” forstås entreprenører med en gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår på maksimalt 50 millioner kroner. o Der er derudover ikke nogen økonomiske krav. II. Udbuddets estimerede værdi ligger over EU's til enhver tid gældende tærskelværdier, men under 50 millioner kroner: o Mindre entreprenører, jf. nedenfor, vil blive prioriteret og vil udgøre mindst en af de indbudte entreprenører. Der vil, for så vidt angår disse udbud, således altid være reserveret en plads til mindre entreprenører, uanset om entreprenørerne er blandt de tre bedste i de relevante faglige discipliner, jf. udvælgelsen i punkt II. og III. o Ved ”mindre entreprenør” forstås entreprenører med en gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår på maksimalt 50 millioner kroner. o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør den af ordregiver estimerede kontraktværdi, og o En soliditetsgrad i det senest tilgængelige regnskabsår på mindst 15 %; III. Udbuddets estimerede værdi ligger mellem 50 og 100 millioner kroner: o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En årsomsætning i hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør 100 millioner kroner, og o En soliditetsgrad på mindst 17,5 %; IV. Udbuddets estimerede værdi ligger over 100 millioner kroner: o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En årsomsætning i hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør 150 millioner kroner, og o En soliditetsgrad på mindst 20 %. Såfremt der er flere kvalificerede entreprenører, der er optaget indenfor alle de relevante fagområder, som opfylder de økonomiske mindstekrav, vil ordregiver foretage en udvælgelse på baggrund af: o En samlet vurdering af entreprenørernes referencer set i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen af referencer vil ordregiver lægge vægt på: o I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende arbejder i samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave Ordregiver foretager på baggrund af vurderingen en rangordning af de kvalificerede entreprenører. Herefter vil de entreprenører med de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave blive udvalgt til at byde på opgaven. Ordregiver forbeholder sig ret til at henvende sig til de virksomheder, der via udvælgelsen står til at blive inviteret til at afgive tilbud og høre om virksomheden er interesseret i at blive inviteret, hvis virksomheden takker nej, kan ordregiver således gå videre til den næste kvalificerede virksomhed i rangordenen. Dette gøres for at sikre at en plads i udbuddet ikke optages af en virksomhed, der ikke ønsker at afgive tilbud på opgaven. Underretning om de konkrete udbud til ikke-inviterede entreprenører optaget på ordningen kan ikke påregnes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Er ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Kvalifikationsordning vedrørende "bygge- og anlægs- samt fornyelses- og installationsarbejder i forbindelse med etablering af og konvertering til fjernvarme
Beskrivelse :  I/S Vestforbrænding og evt. datterselskaber etablerer kvalifikationsordning over kvalificerede entreprenørvirksomheder, der vil kunne udføre bygge og anlægs- samt fornyelses- og installationsarbejder for ordregiver indenfor en bred vifte af arbejder, herunder (ikke udtømmende): etablering af præisolerede fjernvarmeledninger m.m. i jord, etablering af såvel hoved- og stikledninger m.m. og vil også kunne omfatte ydelser relateret til fjernvarmeudbygning som etablering af bygværker, pumpestationer, vekslerstationer, boosterstationer mv. samt kundeinstallationer af fjernvarmeunits eller varmecentraler. Ligeledes kan arbejder omfatte fornyelse af eksisterende net ved enten udskiftning af udtjente komponenter eller ændringer i dimensionering af net.
Intern identifikator :  348687
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  09323000 Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  09324000 Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering ( cpv ):  14210000 Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  44110000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  44140000 Byggematerialelignende produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163120 Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  44163200 Fittings til rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  44164000 Foringsrør og rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45100000 Forberedelse af byggeplads
Yderligere klassificering ( cpv ):  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45210000 Byggearbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
Yderligere klassificering ( cpv ):  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231110 Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231111 Optagning og forlægning af rørledninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231112 Installation af rørsystem
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231113 Rørforlægningsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45231200 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger til olie og gas
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232141 Varmecentral
Yderligere klassificering ( cpv ):  45232142 Opførelse af varmepumpestation
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233200 Diverse belægningsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233210 Belægningsarbejde på hovedveje
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233220 Belægningsarbejde på veje
Yderligere klassificering ( cpv ):  45233260 Bygge-anlægsarbejde: gangstier
Yderligere klassificering ( cpv ):  45236000 Jord- og belægningsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45310000 Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45317000 Øvrige elinstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45320000 Isoleringsarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45330000 Blikkenslagerarbejde
Yderligere klassificering ( cpv ):  45350000 Maskininstallationer
Yderligere klassificering ( cpv ):  45351000 Maskintekniske installationsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  45400000 Færdiggørelse af bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Yderligere klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522100 Fjernelse af jord forurenet med radioaktivt, giftigt, medicinsk eller farligt affald
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522200 Bortskaffelse af forurenet jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522300 Behandling af forurenet jord
Yderligere klassificering ( cpv ):  90522400 Rensning og behandling af jord
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  9.999999E6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber til ordregiver opsiger den
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive tilbud på konkrete udbud indenfor fagområderne/projekter omfattet af ordningen. Udvælgelsen, blandt de på ordningen optagne virksomheder, der inviteres til at afgive bud på den/de enkelte opgave(r), sker på baggrund af kriterierne beskrevet nedenfor. Hvis ansøger omfatter grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre”, ESPD, del II.A under fanebladet ”Procedure” besvares ”Ja”, og felterne, der herpå dukker op, udfyldes med de efterspurgte oplysninger. Desuden skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes separat ESPD med de i udbuddet efterspurgte oplysninger. Det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virksomheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagere accepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel. Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt konsortiedeltager for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet. I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver (herunder også støttende enheder og parter i konsortier), er omfattet af forbuddet. Optagelse på kvalifikationsordningen er således ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver, men indebærer alene, at ordregiver kan invitere virksomheden til at afgive tilbud på et senere tidspunkt. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra offentliggørelsen og indtil ordregiver vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Ordregiver behandler ansøgninger løbende i hele ordningens løbetid. Kvalifikationsordningen omfatter optagelse på kategorier/fagområder. Der kan ansøges om optagelse på en, flere eller alle kategorier. Ansøgere der opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen vil blive optaget på kvalifikationsordningen for de/det relevante fagområde(r). Ansøger skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende: • Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, der viser ansøgers egenkapital og soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. Ansøger skal selv ved vedlagt beregning eftervise, at ansøger sammen med evt. andre virksomheder overholder de økonomiske mindstekrav. Vejledningens Bilag 2 ”Skema til registrering af ansøgers referencer”, såfremt fyldestgørende udfyldt, betragtes som endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Udvælgelsesprocessen foregår således, at ordregiver først fastlægger, hvilke fagområder den konkrete opgave i udbud omfatter. Kun entreprenører, der er optaget inden for alle de relevante fagområder for den konkrete opgave, vil herefter kunne inviteres til at byde på opgaven. Udover optagelse på de relevante fagområder, vil ordregiver foretage en udvælgelse af entreprenører, der opfylder følgende økonomiske krav, afhængig af det enkelte udbuds estimerede værdi: I. Udbuddets estimerede værdi ligger under EU's til enhver tid gældende tærskelværdier: o Mindre entreprenører, jf. nedenfor, vil blive prioriteret og vil udgøre mindst to af de indbudte entreprenører. Der vil, for så vidt angår disse udbud, således altid være reserveret to pladser til mindre entreprenører, uanset om entreprenørerne er blandt de tre bedste i de relevante faglige discipliner, jf. udvælgelsen i punkt II. og III. o Ved ”mindre entreprenør” forstås entreprenører med en gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår på maksimalt 50 millioner kroner. o Der er derudover ikke nogen økonomiske krav. II. Udbuddets estimerede værdi ligger over EU's til enhver tid gældende tærskelværdier, men under 50 millioner kroner: o Mindre entreprenører, jf. nedenfor, vil blive prioriteret og vil udgøre mindst en af de indbudte entreprenører. Der vil, for så vidt angår disse udbud, således altid være reserveret en plads til mindre entreprenører, uanset om entreprenørerne er blandt de tre bedste i de relevante faglige discipliner, jf. udvælgelsen i punkt II. og III. o Ved ”mindre entreprenør” forstås entreprenører med en gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår på maksimalt 50 millioner kroner. o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En gennemsnitlig årsomsætning i de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør den af ordregiver estimerede kontraktværdi, og o En soliditetsgrad i det senest tilgængelige regnskabsår på mindst 15 %; III. Udbuddets estimerede værdi ligger mellem 50 og 100 millioner kroner: o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En årsomsætning i hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør 100 millioner kroner, og o En soliditetsgrad på mindst 17,5 %; IV. Udbuddets estimerede værdi ligger over 100 millioner kroner: o Det er et krav, at entreprenøren har haft: o En årsomsætning i hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår, der som minimum udgør 150 millioner kroner, og o En soliditetsgrad på mindst 20 %. Såfremt der er flere kvalificerede entreprenører, der er optaget indenfor alle de relevante fagområder, som opfylder de økonomiske mindstekrav, vil ordregiver foretage en udvælgelse på baggrund af: o En samlet vurdering af entreprenørernes referencer set i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen af referencer vil ordregiver lægge vægt på: o I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende arbejder i samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave Ordregiver foretager på baggrund af vurderingen en rangordning af de kvalificerede entreprenører. Herefter vil de entreprenører med de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave blive udvalgt til at byde på opgaven. Ordregiver forbeholder sig ret til at henvende sig til de virksomheder, der via udvælgelsen står til at blive inviteret til at afgive tilbud og høre om virksomheden er interesseret i at blive inviteret, hvis virksomheden takker nej, kan ordregiver således gå videre til den næste kvalificerede virksomhed i rangordenen. Dette gøres for at sikre at en plads i udbuddet ikke optages af en virksomhed, der ikke ønsker at afgive tilbud på opgaven. Underretning om de konkrete udbud til ikke-inviterede entreprenører optaget på ordningen kan ikke påregnes.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  Ansøger skal opfylde følge mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: • Ansøger skal som minimum have haft positiv en egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. • Ansøger skal som i minimum have en soliditetsgrad på 15% for det seneste disponible regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Betydeligste kontrakter indenfor den ydelse der er genstand for udbuddet
Beskrivelse :  Ansøger skal kunne fremlægge minimum 3 og maksimalt 7 referencer vedrørende arbejder indenfor det fagområde, der søges om optagelse på jf. bilag 1. Den samme reference kan anvendes på flere fagområder. Referencer skal omhandle arbejder, der er udført inden for de seneste 5 år.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2 Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer :  10866111
Postadresse :  Ejby Mosevej 219
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mette Sandvig
Telefon :  +45 61750819
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  417150000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  27dbd82e-97c1-4762-8a43-b037e8970d41 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-14Z 13:55:18Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00693968-2023
EUT-S-nummer :  220/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-15Z

Send til en kollega

0.063