23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand


Nordværk I/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Nordværk I/S
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Miljøbeskyttelse
Den ordregivende enheds aktiviteter Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
Beskrivelse Nordværk I/S (herefter "Ordregiver") har gennemført udbud af en rammeaftale for indkøb af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers virksomhed. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse fra Ordregivers side 2 gange af 2 år ad gangen, sådan at rammeaftalen kan få en varighed på op til 8 år. Rammeaftalen har en anslået værdi på DKK 40.000.000 ekskl. moms og en maksimal værdi på DKK 50.000.000 ekskl. moms. Ordregiver har dog ret til at udvide rammeaftalens økonomiske ramme med 20 %, hvis Ordregivers forbrug på rammeaftalen efter fire år udgør mere end 60 % af rammeaftalens maksimale værdi. Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Ordregiver er således berettiget til at antage tredjemand til konkrete opgaver. Ordregiver er endvidere ikke forpligtet til at aftage ydelser fra rådgiveren, og rådgiveren er derfor ikke garanteret nogen minimumsomsætning under rammeaftalen. Den udbudte rammeaftale omfatter løbende ad hoc teknisk rådgivning og bistand inden for Ordregivers driftsområder, der omfatter følgende • Drift af energianlæg - forbrænding af affald med henblik på produktion af varme og el • Drift af deponianlæg • Drift af modtagecenter for farligt affald • Drift af genbrugsanlæg • Drift af genbrugspladser • Drift af jorddepot • Drift af ordning for elektronikaffald • Drift af transport og logistik • Drift af genbrugsbutik i Hjørring Det er Ordregivers forventning, at hovedparten af den tekniske rådgivning og bistand vil henhøre under Ordregivers forsyningsvirksomhed. Den tekniske rådgivning omfatter generelt ydelser i henhold til Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelser (Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018, Ydelsesbeskrivelse: Anlæg 2019 samt Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning 2019) samt senere versioner heraf, herunder – men ikke begrænset til – følgende ydelser: • Idéoplæg • Byggeprogram • Projekteringsledelse • Dispositionsforslag • Projektforslag • Myndighedsbehandling • Udførelsesprojekt • Byggeledelse • Driftssupport • Specialistydelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse • Fagtilsyn • Projektopfølgning • Risikoforhold og økonomi • Forundersøgelser og planlægning mv. • Arbejdsmiljøkoordinering • Rådgivning i forbindelse med udformning af udbud og kontrahering • Generel bygherrerådgivning
Identifikator for proceduren 77ffc45d-0b2e-4c42-b47a-27f88dc15ace
Tidligere bekendtgørelse 267679-2023
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  71300000   Ingeniørvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71800000   Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71300000   Ingeniørvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71700000   Overvågning og kontrol
Yderligere klassificering   ( cpv ):  71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 40,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 50,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
Beskrivelse Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
Intern identifikator Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  71300000   Ingeniørvirksomhed
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Tilbudte nøglepersoner og back-up-medarbejdere
Vægtning (procentdel, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Bemanding
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat Ordregiver har angivet sin begrundelse for udvælgelsesbeslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Andre klager over udbuddet, herunder Ordregivers tildelingsbeslutning, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud indenfor 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Indgivelse af klage er forbundet med et klagegebyr på DKK 20.000, som skal betales til Klagenævnet for Udbud som udgangspunkt samtidig med klagens indgivelse.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Nordværk I/S
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn Rambøll Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator Revideret tilbud af 5. oktober 2023 fra Rambøll Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Værdien af resultatet 40,000,000   DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 2023-10-20+02:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2023-11-02+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale false
Organisation, der undertegner kontrakten Nordværk I/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Nordværk I/S
Registreringsnummer 46076753
Postadresse Troensevej 2    
By Aalborg Øst
Postnummer 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Telefon +45 98156566
Køberprofil www.nordvaerk.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Internetadresse http://klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
By Valby
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Rambøll Danmark A/S
Registreringsnummer 35128417
Postadresse Hannemanns Allé 53    
By København S
Postnummer 2300
Land Danmark
E-mail info@ramboll.com
Telefon +45 51611000
Internetadresse www.ramboll.com
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
Vinderen er noteret på et reguleret marked
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 3b749d1f-8f46-4333-b40c-db06a142ecfb   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-07Z   13:45:15Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00678737-2023
EUT-S-nummer 215/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-08Z

Send til en kollega

0.062