23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding

Udbud af totalentreprisekontrakter vedrørende udbygning af fjernvarmenet


I/S Vestforbrænding

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [I/S Vestforbrænding] ---
Den ordregivende enheds aktiviteter Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af totalentreprisekontrakter vedrørende udbygning af fjernvarmenet
Beskrivelse I/S Vestforbrænding har udbudt tre totalentreprisekontrakter vedrørende etablering af fjernvarme i hhv. (i) Ballerup og Herlev kommuner, (ii) Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner samt (iii) Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner. Totalentreprisekontrakterne omfatter projektering og udførelse af fjernvarme inklusiv tilslutningsarbejder til og hos kunder i de pågældende kommuner.
Identifikator for proceduren 1c04147e-c7dd-4477-b858-c438c656fcd5
Intern identifikator 4021408
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren I/S Vestforbrænding skal med Varmeplan 2030 have etableret fjernvarmeforsyning til ca. 30.000 nye kunder frem til 2030 i syv kommuner. Udbygningen udføres i to etaper, hvor der nu igangsættes etape 1, jf. bekendtgørelsesnr. 2022/S 249-725377. Arbejdet omfatter overordnet etablering af fjernvarmeforsyningsnet i 15 energidistrikter i Ballerup og Herlev kommuner. Distrikterne udlægges som 6 bars net nedvekslet fra 25-16 bars forsyningspunkter. Større kunder (forbrug over 40MWh/år) skal ikke tilsluttes, men indgår i dimensioneringen, og der skal afsættes stikledninger til matrikelskel. Totalentreprisekontrakterne omfatter overordnet følgende ydelser: Projektering: Totalentreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet projektere de omfattede arbejder (tilslutning til forsyningspunkt, vekslerstationer, distributionsledninger, stikledninger og kundeinstallationer) og i den forbindelse forestå al kontakt med relevante myndigheder, herunder sikre de fornødne myndighedsgodkendelser for udførelsen. Udførelse: Totalentreprenøren skal udføre alle nødvendige arbejder, herunder etablering af forbindelse (hovedledninger) til forsyningspunkter samt vekslerstationer, etablering af distributionsledninger samt etablering af stikledninger til kunder og etablering af installationer hos kunder. Kundehåndtering: Totalentreprenøren skal forestå kontakt med kunder i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af arbejder på kundernes ejendomme. I/S Vestforbrænding forestår det indledende salgsarbejde med kunder frem til indgåelse af leveringsaftale med kunderne og leverer disse kundeoplysninger til totalentreprenøren.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ):  45231000   Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09323000   Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09324000   Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44163120   Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231110   Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45300000   Udførelse af bygningsinstallationer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,060,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog, jf. bekendtgørelsesnummer 2022/S 119-336464. Relevant materiale kan findes på I/S Vestforbrændings hjemmeside: https://www.vestfor.dk/media/2399/opsamling-vedrgennemfoert-markedsdialog.pdf.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Totalentreprisekontrakt vedr. udbygning af fjernvarmenet i Ballerup og Herlev kommuner
Beskrivelse I/S Vestforbrænding har udbudt tre totalentreprisekontraktervedrørende etablering af fjernvarme i hhv. (i) Ballerup og Herlev kommuner, (ii) Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner samt (iii) Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner. Totalentreprisekontrakterne omfatter projektering og udførelse af fjernvarme inklusiv tilslutningsarbejder til og hos kunder i de pågældende kommuner.
Intern identifikator 4021408
5.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ):  45231000   Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09323000   Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09324000   Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44163120   Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231110   Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45300000   Udførelse af bygningsinstallationer
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Ingen optioner
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :   Ballerup og Herlev kommuner
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1,991,689,984   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Proces
Vægtning (procentdel, præcis) 25
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) 15
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Risiko
Vægtning (procentdel, præcis) 10
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ I/S Vestforbrænding ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ I/S Vestforbrænding ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Totalentreprisekontrakt vedr. udbygning af fjernvarmenet i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner
Beskrivelse I/S Vestforbrænding har udbudt tre totalentreprisekontraktervedrørende etablering af fjernvarme i hhv. (i) Ballerup og Herlev kommuner, (ii) Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner samt (iii) Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner. Totalentreprisekontrakterne omfatter projektering og udførelse af fjernvarme inklusiv tilslutningsarbejder til og hos kunder i de pågældende kommuner.
Intern identifikator 4021408
5.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ):  45231000   Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09323000   Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09324000   Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44163120   Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231110   Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45300000   Udførelse af bygningsinstallationer
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Ingen optioner
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :   Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,194,084,703   DKK
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Proces
Vægtning (procentdel, præcis) 25
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) 15
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Risiko
Vægtning (procentdel, præcis) 10
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ I/S Vestforbrænding ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ I/S Vestforbrænding ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0003
Titel Totalentreprisekontrakt vedr. udbygning af fjernvarmenet i Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner
Beskrivelse I/S Vestforbrænding har udbudt tre totalentreprisekontraktervedrørende etablering af fjernvarme i hhv. (i) Ballerup og Herlev kommuner, (ii) Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner samt (iii) Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner. Totalentreprisekontrakterne omfatter projektering og udførelse af fjernvarme inklusiv tilslutningsarbejder til og hos kunder i de pågældende kommuner.
Intern identifikator 4021408
5.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ):  45231000   Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09323000   Fjernvarme (indenbys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  09324000   Fjernvarme (mellembys)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44163120   Fjernvarmerørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45231110   Rørlægningsarbejde
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232140   Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45300000   Udførelse af bygningsinstallationer
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Ingen optioner
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,114,190,401   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 50
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Proces
Vægtning (procentdel, præcis) 25
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) 15
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Risiko
Vægtning (procentdel, præcis) 10
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ I/S Vestforbrænding ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 6,299,965,088   DKK
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.4  Statistiske oplysninger
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.4  Statistiske oplysninger
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.4  Statistiske oplysninger
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn I/S Vestforbrænding
Registreringsnummer 10866111
Postadresse Ejby Mosevej 219    
By Glostrup
Postnummer 2600
Land Danmark
Kontaktpunkt Bo Schmidt Pedersen
E-mail bop@poulschmith.dk
Telefon +4525430323
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn M.J. Eriksson A/S
Registreringsnummer 71432017
Postadresse Gl. Køge Landevej 773    
By Brøndby Strand
Postnummer 2660
Land Danmark
Kontaktpunkt Stig Munch-Jensen
E-mail smj@mje.dk
Telefon 43730421
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn Per Aarsleff A/S
Registreringsnummer 37542784
Postadresse Hasselager Allé 5    
By Viby J
Land Danmark
Kontaktpunkt Lars Skårup
E-mail lss@aarsleff.com
Telefon 20263373
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   5244c927-702e-4773-8e36-82e78a47704a   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   13:00:41Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00678540-2023
EUT-S-nummer 215/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-08Z

Send til en kollega

0.063