23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

DSB

DSB Power Purchase Agreement


DSB

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [DSB] ---
Den ordregivende enheds aktiviteter Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel DSB Power Purchase Agreement
Titel Tender for DSB Power Purchase Agreement
Beskrivelse DSB sigter mod at fremskynde Danmarks overgang til grøn energi ved at ændre, hvordan DSB køber elektricitet. Dette vil yderligere styrke toget som en af de mest bæredygtige transportformer. I de kommende år planlægger DSB at indgå flere Power Purchase Agreements (PPAs) om køb af elektricitet med leverandører af vedvarende energi. Dette udbud er derfor den første i en række af forventede udbud, som DSB planlægger at gennemføre i den nærmeste fremtid. Under dette udbud har DSB til hensigt at indgå en Pay-as-Produced sleeved ('fysisk') PPA på levering af solenergi. Elektriciteten skal komme fra et nyt net-tilsluttet solcelleanlæg beliggende i Østdanmark (DK2). DSB vil købe den producerede elektricitet inkl. Renewable Energy Guarantees of Origins (REGOs) fra det nye solcelleanlæg. Under vilkårene i PPA'en vil DSB betale en fast pris i DKK pr. megawattime (MWh) for en aftalt procentandel af den elektricitet, der genereres fra det nye solcelleanlæg. Den aftalte procentandel skal udgøre mellem 40 - 80 gigawatttimer (GWh), hvilket afspejler DSB's krav til den årlige produktion fra solcelleanlægget. Det nye solcelleanlæg skal kunne begynde at levere elektricitet til DSB under PPA'en tidligst den 1. januar 2025 og senest den 31. december 2025. PPA'ens løbetid vil være 10 år fra startdatoen for leveringen. PPA'en vil være struktureret som en Pay-as-Produced sleeved PPA med DSB's eksisterende Balanceansvarlig Aktør (eller en sådan anden Balanceansvarlig Aktør, som DSB måtte udpege fra tid til anden). Det er afgørende for DSB at have mulighed for at udpege den Balanceansvarlige Aktør, da al elektricitet under PPA'en vil blive leveret (eller 'sleeved') til Banedanmark’s højspændings distributionsnet, som forsyner jernbanen med elektricitet. DSB er altså afhængig af Banedanmark’s Balanceansvarlige Aktør, når det kommer til levering af elektricitet i forbindelse med jernbanedriften. Den Balanceansvarlige Aktør vil facilitere (eller 'sleeve') leveringen af den genererede elektricitet inkl. REGO's fra solcelleanlægget til DSB i overensstemmelse med vilkårene i en Håndteringsaftale. Håndteringsaftalen vil blive forhandlet mellem DSB, Leverandøren af solenergien samt den Balanceansvarlige Aktør efter tildelingen af PPA'en til Leverandøren. Additionalitet For DSB er det afgørende at PPA’er kan klassificeres som additionel. Additionaliteten sikrer opførelsen af nye vedvarende energianlæg, der ellers ikke ville være blevet opført. Ved at insistere på additionalitet i DSB’s PPA’er, støtter DSB ikke kun opførelsen af nye vedvarende energianlæg, men samtidig bidrager DSB også til omstillingen mod en mere bæredygtig og miljøvenlig energisektor. Dette stemmer overens med DSB's overordnede mål om at fremskynde Danmarks overgang til vedvarende energi samt reducere vores egen CO2-udledning. DSB klassificerer kun en PPA som additionel, hvis den endelige investeringsbeslutning (Final Investment Decision (FID)) ikke er truffet før indgåelsen af PPA'en. I denne sammenhæng betyder FID, at leverandøren har truffet beslutning om at opføre det nye solcelleanlæg, hvilket yderligere indebærer at leverandøren har indgået: 1) Ubetingede salgs- og købsaftaler for de komponenter, der kræves for at opføre det nye solanlæg, og; 2) Endelig finansieringsaftale for det nye solanlæg. Afslutningsvis er det vigtigt, at Leverandøren har dokumenteret erfaring med at udvikle og opføre vedvarende energianlæg i Danmark, samt erfaring med at indgå PPA’er med virksomheder, som skal danne grundlag for finansieringen af projekterne.
Beskrivelse DSB aims to expedite Denmark's transition to green energy by modifying how DSB purchase electricity. This will further solidify the position of trains as one of the most sustainable modes of transport. In the upcoming years, DSB plans to enter into several Power Purchase Agreements (PPAs) with renewable energy providers. This tender is therefore the first in a series of expected tenders that DSB plans to conduct in the near future. Under this Tender, DSB intends to enter into a Pay-as-Produced sleeved ('physical') PPA with a Renewable Energy Provider for the supply of solar power. The power shall come from a new build grid-connected facility located in East Denmark (DK2). DSB will purchase the power generated, including the Renewable Energy Guarantees of Origins (REGOs) from the new solar facility. Under the terms of the PPA, DSB will pay a fixed price in DKK per Megawatt hour (MWh) for an agreed percentage of the power generated from the new solar power facility and must be between 40-80 Gigawatt hours (GWh) reflecting DSB’s output requirement to the annual supply of power from the solar facility. The new solar power facility must be able to begin delivering power to DSB under the PPA no earlier than 1 January 2025 and no later than 31 December 2025. The term of the PPA will be 10 years from the Supply Start Date. The PPA will be structured as a Pay-as-Produced sleeved PPA, with DSB’s existing Balancing Responsible Party (or such other Balancing Responsible Party that DSB may appoint from time to time) providing the sleeving services. It is crucial for DSB’s to have the ability to appoint the Balancing Responsible Party, as all power under the PPA will be delivered (or ‘sleeved’) to Banedanmark’s high-voltage distribution network, which powers the railway. Simply put, DSB relies on Banedanmark’s Balancing Responsible Party when it comes to power in connection with the rail operations. The Balancing Responsible Party will facilitate (or ‘sleeve’) the supply of the generated power including REGOs from the facility to DSB in accordance with the terms of a Sleeving Agreement. This agreement will be negotiated among DSB, the Renewable Energy Provider, and the Balancing Responsible Party following the award of the PPA to a Renewable Energy Provider. Additionality For DSB, it is crucial that the PPA can be classified as additional. The additionality ensures that a new solar facility is build that would not otherwise have been realized. By insisting on additionality in DSB’s PPA, DSB not only support the construction of new renewable energy facilities, but DSB also contribute to the creation of a more sustainable and environmentally friendly energy sector. This aligns with DSB’s overall aim to expedite Denmark’s transition to green energy and reduce our CO2 footprint. In line with this, DSB only classifies a PPA as additional if the Final Investment Decision (FID) has not been made prior to the signing of the PPA. In this context, FID means that the Renewable Energy provider and or Sponsor in the PPA has taken a decision to construct the new renewable facility, including having entered into: 1) Unconditional sale and purchase agreements for the material components required to construct the new solar facility, and 2) Definitive Financing agreement for the new solar facility. Lastly, it is important that the Renewable Energy Provider has documented experience with developing and constructing renewable energy facilities in Denmark while using PPAs to sell power to corporate buyers with the aim of financing the projects.
Identifikator for proceduren 1033446d-d436-4f5f-b01b-13fba7bae39c
Intern identifikator Udbud af DSB PPA
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Please see Tender Specifications, Appendix B and C.
De vigtigste kendetegn ved proceduren Venligst se Tender Specifications, Appendix B og C.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  09300000   Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Yderligere oplysninger :   Strøm fra et nyt nettilsluttet solanlæg placeret i Østdanmark (DK2)
Yderligere oplysninger :   Power from a new grid-connected solar facility placed in East Denmark (DK2).
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 255,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Deltagelse i udbudsproceduren kan kun ske elektronisk via det elektroniske udbudssystem, som DSB benytter, se adressen angivet i sektionen "KOMMUNIKATION" ovenfor. Udbudsproceduren kan tilgås under fanen "Igangværende offentlige udbud". For at få adgang til udbudsdokumenterne skal ansøgeren være registreret eller registrere sig som bruger. Interesserede operatører opfordres til at holde sig opdateret via det elektroniske udbudssystem. Hvis ansøgeren oplever problemer med systemet, bedes du kontakte supporten pr. e-mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøgeren skal som sin ansøgning indsende en ESPD som foreløbig dokumentation for de forhold, der er angivet i § 148, stk. 1, punkt (1)-(3) i den danske udbudslov, jf. § 11 i bekendtgørelsen om udbud fra enheder, der opererer inden for vand-, energi-, transport- og postsektorerne. Det er ikke nødvendigt for den ansøger, der indsender tilbuddet til EU-supply, at underskrive ESPD-dokumentet. For grupper af operatører (f.eks. et konsortium) skal der indsendes en separat ESPD for hver deltagende økonomisk aktør. Hvor ansøgeren er en gruppe af operatører, skal ESPD-dokumentet for hver deltager i gruppen underskrives af den pågældende deltager. Den ansøger, der leder gruppen og indsender ansøgningen, er ikke forpligtet til at underskrive sit ESPD-dokument. Derudover opfordres gruppen af operatører til at anvende Bilag F Konsortiumserklæringen. Hvis ansøgeren baserer sig på kapaciteten hos andre enheder, skal der indsendes en ESPD for og underskrives af hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Desuden skal en støtteerklæring fra hver støttende enhed indsendes som en del af ansøgningen, hvor det erklæres, at kapaciteterne vil blive stillet til rådighed for ansøgeren. Derudover skal ansøgeren indsende et forpligtelsesbrev (Bilag G erklæring om forpligtelse til støtte) Formularen er vedlagt som bilag til udbudsspecifikationerne Der vil blive afholdt et informationsmøde om prækvalifikationsfasen den 14. november 2023. For mere information om, hvordan du tilmelder dig informationsmødet om prækvalifikationsfasen, se "Prækvalifikation for DSB's udbud om Power Purchase Agreement" i dokumentet "Udbudsspecifikationer". DSB vil også afholde et informationsmøde om udbudsfasen. For yderligere information herom, se "Udbudsspecifikationer PPA". Med hensyn til sektionerne "EMNE" og "VÆRDI" skal det bemærkes, at det beløb, der er angivet i sektion II.1.5), er baseret på Pay-As-Produced PPA med en årlig leverance på 60 GWh, hvilket er midtpunktet for DSB's krav til den årlige leverance af strøm fra solanlægget på mellem 40 - 80 GWh, ved brug af en fast pris pr. MWh på 425 DKK over en 10-års periode. Med hensyn til afsnit “EMNE” og “Varighed” skal den 10-årige periode beregnes fra Supply Start Date Den anslåede værdi af en 40 GWh Pay-As-Produced PPA er cirka DKK 170.000.000 Den anslåede værdi af en 80 GWh Pay-As-Produced PPA er cirka DKK 340.000.000 DSB's skøn er baseret på den forventede markedspris for en Pay-as-produced PPA for solenergi i Østdanmark (DK2) med leveringsstartdato i 2025. DSB kan bede ansøgeren om at supplere, præcisere eller fuldføre ansøgningen i henhold til artikel 76, stk. 4, i direktivet om forsyningsvirksomheder, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsdokumenternes formelle krav. For information om processen for forhandlingerne henvises der til udbudsspecifikationerne og de relaterede bilag B og C. Ansøger skal i ESPD’et egenerklære (rent national udelukkelsesgrund), at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a. § 134a omhandler, at DSB skal udelukke en ansøger fra deltagelse, hvis ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for ansøgere etableret i det pågældende land.
Yderligere oplysninger Participation in the tendering procedure may only take place by electronic means via the electronic tendering system used by the DSB, see the address set out in section “COMMUNICATION” above. The tendering procedure may be accessed under the tab "Ongoing public invitations to tender". For access to the procurement documents, the applicant must be registered or register as a user. Interested operators are requested to keep updated via the electronic tendering system. If the applicant encounters problems with the system, please contact support by e-mail, dksupport@eu-supply.com, or telephone (+45) 70 20 80 14. The applicant must as its application submit an ESPD as preliminary documentation of the circumstances set out in section 148(1), paras (1)-(3) of the Danish Public Procurement Act, cf. s.11 of Ministerial Order on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. It is not necessary for the applicant submitting the tender to EU-supply to sign the ESPD document. For groups of operators (e.g. a consortium), a separate ESPD must be submitted for each participating economic operator. Where the Applicant is a group of operators, the ESPD document of each participant in the group must be signed by the participant in question. The Applicant heading the group and submitting the application is not required to sign its ESPD document. In addition the group of operators is encourged to use the Appendix F Consortium Declaration If the Applicant relies on the capacity of other entities, an ESPD must be submitted for and signed by each of the entities on which the Applicant relies. In addition, a Support Declaration from each supporting entity shall be submitted as part of the application, declaring that capacities will be made available to the applicant. In addition the applicant must submit a letter of commitment (Appendix G declaration on the undertaking of support) The form is enclosed as an attachment to the tender specifications An information meeting regarding the prequalification phase will be held on November 14th 2023. For more information on how to sign up for the information meeting regarding the prequalification phase, please see "Prequalification for DSB’s tender for Power Purchase Agreement" in the document “Tender Specifications”. DSB will also hold an information meeting regarding the tender phase. For further information about this, please se “Tender specifications PPA” As regards to section “SUBJECT” and “Value” it should be noted that the amount stated is based on the Pay-As-Produced PPA with an annual supply 60 GWh, which is the midpoint of DSB’s requirement to the annual supply of power from the solar facility of between 40 - 80 GWh, using a fixed price per MWh of 425 DKK over a 10 year period. As regards to section “SUBJECT” and “Duration” the 10 year period is to be calculated from Supply Start Date The estimated value of a 40 GWh Pay-As-Produced PPA is approximately DKK 170.000.000 The estimated value of a 80 GWh Pay-As-Produced PPA is approximately DKK 340.000.000 DSB’s estimate is based on anticipated market price for a Pay-as-produced PPA for solar power in East Denmark (DK2) with supply start date in 2025. DSB may ask the applicant to supplement, specify or complete the application pursuant to Article 76, para. (4) of the Utilities Directive if the application does not meet the formal requirements of the procurement documents. For information on the process of the negotiations, reference is made to the tender specifications and the related Annexes B and C. The Applicant must self-declare in the ESPD that the applicant is not covered by the exclusion grounds in the Danish Public Procurement Act § 134a. § 134a addresses that DSB must exclude an Applicant from participation if the applicant is established in a country that is included in the EU list of non-cooperative tax jurisdictions and has not acceded to the WTO's Government Procurement Agreement or other trade agreements that obligate Denmark to open the market for public contracts for applicants established in the respective country.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 1 ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel DSB Power Purchase Agreement
Titel Tender for DSB Power Purchase Agreement
Beskrivelse DSB sigter mod at fremskynde Danmarks overgang til grøn energi ved at ændre, hvordan DSB køber elektricitet. Dette vil yderligere styrke toget som en af de mest bæredygtige transportformer. I de kommende år planlægger DSB at indgå flere Power Purchase Agreements (PPAs) om køb af elektricitet med leverandører af vedvarende energi. Dette udbud er derfor den første i en række af forventede udbud, som DSB planlægger at gennemføre i den nærmeste fremtid. Under dette udbud har DSB til hensigt at indgå en Pay-as-Produced sleeved ('fysisk') PPA på levering af solenergi. Elektriciteten skal komme fra et nyt net-tilsluttet solcelleanlæg beliggende i Østdanmark (DK2). DSB vil købe den producerede elektricitet inkl. Renewable Energy Guarantees of Origins (REGOs) fra det nye solcelleanlæg. Under vilkårene i PPA'en vil DSB betale en fast pris i DKK pr. megawattime (MWh) for en aftalt procentandel af den elektricitet, der genereres fra det nye solcelleanlæg. Den aftalte procentandel skal udgøre mellem 40 - 80 gigawatttimer (GWh), hvilket afspejler DSB's krav til den årlige produktion fra solcelleanlægget. Det nye solcelleanlæg skal kunne begynde at levere elektricitet til DSB under PPA'en tidligst den 1. januar 2025 og senest den 31. december 2025. PPA'ens løbetid vil være 10 år fra startdatoen for leveringen. PPA'en vil være struktureret som en Pay-as-Produced sleeved PPA med DSB's eksisterende Balanceansvarlig Aktør (eller en sådan anden Balanceansvarlig Aktør, som DSB måtte udpege fra tid til anden). Det er afgørende for DSB at have mulighed for at udpege den Balanceansvarlige Aktør, da al elektricitet under PPA'en vil blive leveret (eller 'sleeved') til Banedanmark’s højspændings distributionsnet, som forsyner jernbanen med elektricitet. DSB er altså afhængig af Banedanmark’s Balanceansvarlige Aktør, når det kommer til levering af elektricitet i forbindelse med jernbanedriften. Den Balanceansvarlige Aktør vil facilitere (eller 'sleeve') leveringen af den genererede elektricitet inkl. REGO's fra solcelleanlægget til DSB i overensstemmelse med vilkårene i en Håndteringsaftale. Håndteringsaftalen vil blive forhandlet mellem DSB, Leverandøren af solenergien samt den Balanceansvarlige Aktør efter tildelingen af PPA'en til Leverandøren. Additionalitet For DSB er det afgørende at PPA’er kan klassificeres som additionel. Additionaliteten sikrer opførelsen af nye vedvarende energianlæg, der ellers ikke ville være blevet opført. Ved at insistere på additionalitet i DSB’s PPA’er, støtter DSB ikke kun opførelsen af nye vedvarende energianlæg, men samtidig bidrager DSB også til omstillingen mod en mere bæredygtig og miljøvenlig energisektor. Dette stemmer overens med DSB's overordnede mål om at fremskynde Danmarks overgang til vedvarende energi samt reducere vores egen CO2-udledning. DSB klassificerer kun en PPA som additionel, hvis den endelige investeringsbeslutning (Final Investment Decision (FID)) ikke er truffet før indgåelsen af PPA'en. I denne sammenhæng betyder FID, at leverandøren har truffet beslutning om at opføre det nye solcelleanlæg, hvilket yderligere indebærer at leverandøren har indgået: 1) Ubetingede salgs- og købsaftaler for de komponenter, der kræves for at opføre det nye solanlæg, og; 2) Endelig finansieringsaftale for det nye solanlæg. Afslutningsvis er det vigtigt, at Leverandøren har dokumenteret erfaring med at udvikle og opføre vedvarende energianlæg i Danmark, samt erfaring med at indgå PPA’er med virksomheder, som skal danne grundlag for finansieringen af projekterne.
Beskrivelse DSB aims to expedite Denmark's transition to green energy by modifying how DSB purchase electricity. This will further solidify the position of trains as one of the most sustainable modes of transport. In the upcoming years, DSB plans to enter into several Power Purchase Agreements (PPAs) with renewable energy providers. This tender is therefore the first in a series of expected tenders that DSB plans to conduct in the near future. Under this Tender, DSB intends to enter into a Pay-as-Produced sleeved ('physical') PPA with a Renewable Energy Provider for the supply of solar power. The power shall come from a new build grid-connected facility located in East Denmark (DK2). DSB will purchase the power generated, including the Renewable Energy Guarantees of Origins (REGOs) from the new solar facility. Under the terms of the PPA, DSB will pay a fixed price in DKK per Megawatt hour (MWh) for an agreed percentage of the power generated from the new solar power facility and must be between 40-80 Gigawatt hours (GWh) reflecting DSB’s output requirement to the annual supply of power from the solar facility. The new solar power facility must be able to begin delivering power to DSB under the PPA no earlier than 1 January 2025 and no later than 31 December 2025. The term of the PPA will be 10 years from the Supply Start Date. The PPA will be structured as a Pay-as-Produced sleeved PPA, with DSB’s existing Balancing Responsible Party (or such other Balancing Responsible Party that DSB may appoint from time to time) providing the sleeving services. It is crucial for DSB’s to have the ability to appoint the Balancing Responsible Party, as all power under the PPA will be delivered (or ‘sleeved’) to Banedanmark’s high-voltage distribution network, which powers the railway. Simply put, DSB relies on Banedanmark’s Balancing Responsible Party when it comes to power in connection with the rail operations. The Balancing Responsible Party will facilitate (or ‘sleeve’) the supply of the generated power including REGOs from the facility to DSB in accordance with the terms of a Sleeving Agreement. This agreement will be negotiated among DSB, the Renewable Energy Provider, and the Balancing Responsible Party following the award of the PPA to a Renewable Energy Provider. Additionality For DSB, it is crucial that the PPA can be classified as additional. The additionality ensures that a new solar facility is build that would not otherwise have been realized. By insisting on additionality in DSB’s PPA, DSB not only support the construction of new renewable energy facilities, but DSB also contribute to the creation of a more sustainable and environmentally friendly energy sector. This aligns with DSB’s overall aim to expedite Denmark’s transition to green energy and reduce our CO2 footprint. In line with this, DSB only classifies a PPA as additional if the Final Investment Decision (FID) has not been made prior to the signing of the PPA. In this context, FID means that the Renewable Energy provider and or Sponsor in the PPA has taken a decision to construct the new renewable facility, including having entered into: 1) Unconditional sale and purchase agreements for the material components required to construct the new solar facility, and 2) Definitive Financing agreement for the new solar facility. Lastly, it is important that the Renewable Energy Provider has documented experience with developing and constructing renewable energy facilities in Denmark while using PPAs to sell power to corporate buyers with the aim of financing the projects.
Intern identifikator Udbud af DSB PPA
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  09300000   Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
5.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Yderligere oplysninger :   Strøm fra et nyt nettilsluttet solanlæg placeret i Østdanmark (DK2)
Yderligere oplysninger :   Power from a new grid-connected solar facility placed in East Denmark (DK2).
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 10   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 255,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Deltagelse i udbudsproceduren kan kun ske elektronisk via det elektroniske udbudssystem, som DSB benytter, se adressen angivet i sektionen "KOMMUNIKATION" ovenfor. Udbudsproceduren kan tilgås under fanen "Igangværende offentlige udbud". For at få adgang til udbudsdokumenterne skal ansøgeren være registreret eller registrere sig som bruger. Interesserede operatører opfordres til at holde sig opdateret via det elektroniske udbudssystem. Hvis ansøgeren oplever problemer med systemet, bedes du kontakte supporten pr. e-mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøgeren skal som sin ansøgning indsende en ESPD som foreløbig dokumentation for de forhold, der er angivet i § 148, stk. 1, punkt (1)-(3) i den danske udbudslov, jf. § 11 i bekendtgørelsen om udbud fra enheder, der opererer inden for vand-, energi-, transport- og postsektorerne. Det er ikke nødvendigt for den ansøger, der indsender tilbuddet til EU-supply, at underskrive ESPD-dokumentet. For grupper af operatører (f.eks. et konsortium) skal der indsendes en separat ESPD for hver deltagende økonomisk aktør. Hvor ansøgeren er en gruppe af operatører, skal ESPD-dokumentet for hver deltager i gruppen underskrives af den pågældende deltager. Den ansøger, der leder gruppen og indsender ansøgningen, er ikke forpligtet til at underskrive sit ESPD-dokument. Derudover opfordres gruppen af operatører til at anvende Bilag F Konsortiumserklæringen. Hvis ansøgeren baserer sig på kapaciteten hos andre enheder, skal der indsendes en ESPD for og underskrives af hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Desuden skal en støtteerklæring fra hver støttende enhed indsendes som en del af ansøgningen, hvor det erklæres, at kapaciteterne vil blive stillet til rådighed for ansøgeren. Derudover skal ansøgeren indsende et forpligtelsesbrev (Bilag G erklæring om forpligtelse til støtte) Formularen er vedlagt som bilag til udbudsspecifikationerne Der vil blive afholdt et informationsmøde om prækvalifikationsfasen den 14. november 2023. For mere information om, hvordan du tilmelder dig informationsmødet om prækvalifikationsfasen, se "Prækvalifikation for DSB's udbud om Power Purchase Agreement" i dokumentet "Udbudsspecifikationer". DSB vil også afholde et informationsmøde om udbudsfasen. For yderligere information herom, se "Udbudsspecifikationer PPA". Med hensyn til sektionerne "EMNE" og "VÆRDI" skal det bemærkes, at det beløb, der er angivet i sektion II.1.5), er baseret på Pay-As-Produced PPA med en årlig leverance på 60 GWh, hvilket er midtpunktet for DSB's krav til den årlige leverance af strøm fra solanlægget på mellem 40 - 80 GWh, ved brug af en fast pris pr. MWh på 425 DKK over en 10-års periode. Med hensyn til afsnit “EMNE” og “Varighed” skal den 10-årige periode beregnes fra Supply Start Date Den anslåede værdi af en 40 GWh Pay-As-Produced PPA er cirka DKK 170.000.000 Den anslåede værdi af en 80 GWh Pay-As-Produced PPA er cirka DKK 340.000.000 DSB's skøn er baseret på den forventede markedspris for en Pay-as-produced PPA for solenergi i Østdanmark (DK2) med leveringsstartdato i 2025. DSB kan bede ansøgeren om at supplere, præcisere eller fuldføre ansøgningen i henhold til artikel 76, stk. 4, i direktivet om forsyningsvirksomheder, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsdokumenternes formelle krav. For information om processen for forhandlingerne henvises der til udbudsspecifikationerne og de relaterede bilag B og C. Ansøger skal i ESPD’et egenerklære (rent national udelukkelsesgrund), at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a. § 134a omhandler, at DSB skal udelukke en ansøger fra deltagelse, hvis ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for ansøgere etableret i det pågældende land.
Yderligere oplysninger Participation in the tendering procedure may only take place by electronic means via the electronic tendering system used by the DSB, see the address set out in section “COMMUNICATION” above. The tendering procedure may be accessed under the tab "Ongoing public invitations to tender". For access to the procurement documents, the applicant must be registered or register as a user. Interested operators are requested to keep updated via the electronic tendering system. If the applicant encounters problems with the system, please contact support by e-mail, dksupport@eu-supply.com, or telephone (+45) 70 20 80 14. The applicant must as its application submit an ESPD as preliminary documentation of the circumstances set out in section 148(1), paras (1)-(3) of the Danish Public Procurement Act, cf. s.11 of Ministerial Order on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. It is not necessary for the applicant submitting the tender to EU-supply to sign the ESPD document. For groups of operators (e.g. a consortium), a separate ESPD must be submitted for each participating economic operator. Where the Applicant is a group of operators, the ESPD document of each participant in the group must be signed by the participant in question. The Applicant heading the group and submitting the application is not required to sign its ESPD document. In addition the group of operators is encourged to use the Appendix F Consortium Declaration If the Applicant relies on the capacity of other entities, an ESPD must be submitted for and signed by each of the entities on which the Applicant relies. In addition, a Support Declaration from each supporting entity shall be submitted as part of the application, declaring that capacities will be made available to the applicant. In addition the applicant must submit a letter of commitment (Appendix G declaration on the undertaking of support) The form is enclosed as an attachment to the tender specifications An information meeting regarding the prequalification phase will be held on November 14th 2023. For more information on how to sign up for the information meeting regarding the prequalification phase, please see "Prequalification for DSB’s tender for Power Purchase Agreement" in the document “Tender Specifications”. DSB will also hold an information meeting regarding the tender phase. For further information about this, please se “Tender specifications PPA” As regards to section “SUBJECT” and “Value” it should be noted that the amount stated is based on the Pay-As-Produced PPA with an annual supply 60 GWh, which is the midpoint of DSB’s requirement to the annual supply of power from the solar facility of between 40 - 80 GWh, using a fixed price per MWh of 425 DKK over a 10 year period. As regards to section “SUBJECT” and “Duration” the 10 year period is to be calculated from Supply Start Date The estimated value of a 40 GWh Pay-As-Produced PPA is approximately DKK 170.000.000 The estimated value of a 80 GWh Pay-As-Produced PPA is approximately DKK 340.000.000 DSB’s estimate is based on anticipated market price for a Pay-as-produced PPA for solar power in East Denmark (DK2) with supply start date in 2025. DSB may ask the applicant to supplement, specify or complete the application pursuant to Article 76, para. (4) of the Utilities Directive if the application does not meet the formal requirements of the procurement documents. For information on the process of the negotiations, reference is made to the tender specifications and the related Annexes B and C. The Applicant must self-declare in the ESPD that the applicant is not covered by the exclusion grounds in the Danish Public Procurement Act § 134a. § 134a addresses that DSB must exclude an Applicant from participation if the applicant is established in a country that is included in the EU list of non-cooperative tax jurisdictions and has not acceded to the WTO's Government Procurement Agreement or other trade agreements that obligate Denmark to open the market for public contracts for applicants established in the respective country.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Economic and financial standing
Navn Economic and financial standing
Beskrivelse Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: 1. Ansøgerens samlede årlige omsætning i de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår 2. Ansøgerens EBIT-margin i de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår 3. Ansøgerens soliditetsgrad i de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Bemærk, at en ansøger kan deltage på egen hånd eller baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen med henblik på at opfylde minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Nedenfor er angivet hvordan den årlige omsætning, EBIT-marginen og soliditetsgraden skal beregnes, hvis ansøgeren baserer sig på andre enheder. Mindstekrav til det niveau som kræves: Som minimumskrav kræves en samlede årlig omsætning på mindst DKK 200,0 mio. beregnet som et gennemsnit over de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Den samlede årlige omsætning skal angives med én (1) decimal. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som et gennemsnit af virksomhedernes samlede omsætning i de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som et gennemsnit af ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Som minimumskrav kræves en EBIT-margin på mindst 3,0% beregnet som et gennemsnit over de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. EBIT-marginen skal angives med én (1) decimal. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT-marginen ved at tage virksomhedernes samlede EBIT og dividerer med den samlede årlige omsætning for virksomhederne for hver af de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-marginen som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT dividerede deres samlede årlige omsætning for hver af de tre (3) seneste tilgængelige årsregnskaber. Som minimumskrav kræves en Soliditetsgrad på mindst 20,0% beregnet som et gennemsnit over de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Soliditetsgraden skal angives med én (1) decimal. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes Soliditetsgraden ved at tage virksomhedernes samlede egenkapital og dividerer med de samlede aktiver for virksomhederne for hver af de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital dividerede med deres samlede aktiver for hver af de tre (3) seneste tilgængelige årsregnskaber. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. Erklæring om ansøgerens samlede årlige omsætning for de tre (3) seneste tilgængelige årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for den samlede årlige omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne for de (3) seneste tilgængelige regnskabsår afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om ansøgerens EBIT-margin, udregnet ved at dividerer EBIT med den samlede årlige omsætning (EBIT/Samlede årlig omsætning x 100), for hver af de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår, afhængig af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for EBIT-marginen foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om ansøgerens soliditetsgrad, udregnet ved at dividerer den samlede egenkapital med de samlede aktiver (samlede egenkapital/samlede aktiver x 100) for hver af de tre (3) seneste tilgængelige regnskabsår, afhængig af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for soliditetsgraden foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Beskrivelse The applicant must submit the European Single Procurement Document ("ESPD") with the following information about its economic and financial capacity: 1) The applicant's total annual turnover in the three (3) latest financial years available 2) The applicant’s EBIT-margin in the three (3) latest financial years available 3) The applicant’s solvency ratio in the three (3) latest financial years available The ESPD serves as provisional documentation that the applicant fulfils the minimum suitability requirements in respect of economic and financial capacity. Before the decision to award the contract is made, the tenderer to whom DSB intends to award the contract must submit documentation that the information stated in the ESPD is accurate. Note that an applicant can participate on its own or relay on the capacity of one or more entities in order to meet the minimum requirements for suitability in respect of economic and financial capacity. Below is stated how the annual turnover, EBIT-margin, and solvency ratio shall be calculated if the applicant relay on the capacity of other entities. Minimum level(s) of standards required: As a minimum requirement, an average total annual turnover of at least DKK 200,0 million calculated over the latest three (3) financial years available. The annual turnover shall be stated with one (1) decimal. For groups of applicants (e.g. a Consortium) turnover will be calculated as the combined total turnover of the applicants in the group in each of the latest three (3) financial years available. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities the turnover is calculated as the total combined annual turnover of the applicant and the supporting entities in each of the latest three (3) financial years. As a minimum requirement, an average EBIT-margin of at least 3,0% calculated over the latest three (3) financial years available. For groups of applicants (e.g. a Consortium) EBIT-margin is calculated as the combined EBIT of the applicants in the group divided by the combined annual turnover of the applicants in the group for each of the latest three (3) financial years available. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities EBIT-margin is calculated as the total combined EBIT of the applicant and the supporting entities divided by the combined annual turnover of the applicant and the supporting entities in each of the latest three (3) financial years. As a minimum requirement, an average solvency ratio of at least 20,0% calculated over the latest three (3) financial years available. For groups of applicants (e.g. a Consortium) solvency ratio will be calculated as the combined equity of the applicants in the group divided by the combined total assets of the applicants in the group for each of the latest three (3) financial years available. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities solvency ratio will be calculated as the combined equity of the applicant and supporting entities divided by the combined total assets of the applicant and supporting entities in each of the latest three (3) financial years available. Upon the DSB's request, the following documentation of economic and financial capacity must be submitted: A statement regarding the applicant’s total turnover in the three (3) most recent annual reports/financial statements available, depending on when the applicant was set up or started trading, if the figures for this turnover are available. For groups of applicants (e.g. a consortium), the information in the most recent annual report/financial statement available must be submitted for each participating applicant in the group. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities (e.g. a parent company, a sister company or a subcontractor), information for such other entities must be provided as well. A statement regarding the applicant’s EBIT-margin, calculated by dividing EBIT with annual turnover (EBIT/annual turnover x 100) for the three (3) most recent annual reports/financial statements available, depending on when the applicant was set up or started trading, if the figures for the EBIT-margin are available. For groups of applicants (e.g. a consortium), the information in the most recent annual report/financial statement available must be submitted for each participating applicant in the group. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities (e.g. a parent company, a sister company or a subcontractor), information for such other entities must be provided as well. A statement regarding the applicant’s solvency ratio, calculated by dividing total equity with total assets (total equity/total assets x 100) for the three (3) most recent annual reports/financial statements available, depending on when the applicant was set up or started trading, if the figures for the solvency ratio are available. For groups of applicants (e.g. a consortium), the information in the most recent annual report/financial statement available must be submitted for each participating applicant in the group. Where an applicant relies on the economic and financial capacity of other entities (e.g. a parent company, a sister company or a subcontractor), information for such other entities must be provided as well.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Technical and professional ability
Navn Technical and professional ability
Beskrivelse Minimum level(s) of standards required: The applicant must provide at least one (1) reference. The reference must fulfil the following requirements: 1) Experience with the development and construction of a grid-connected renewable energy facility located in Denmark with a minimum capacity of 30 GWh 2) The renewable energy facility shall either generate electricity from wind, solar, or a combination of wind and solar (a hybrid solution) 3) The renewable energy facility shall have generated electricity for at least 6 months 4) And minimum 50% of the annual capacity form the renewable energy facility (electricity generations) shall be sold under PPAs to corporate buyers demonstrating experience with negotiation PPAs ESPD information The applicant must submit the ESPD with the following information about technical and professional ability: A list of up to three (3) references of the most significant comparable renewable energy facilities that the applicant has developed and constructed in the last three (3) years. In regard to significant comparable renewable energy facilities please see the description above under “Subject” and “Description of tender”. The references should include a clear description of the renewable energy facility - including (but not limited to): 1) Country where the facility is located and the date of completion 2) The capacity of the facility in GWh or MWh 3) Which renewable energy source the facility generates electricity from (solar, wind or a combination) 4) How long the renewable energy facility has generated electricity 5) How much of the annual capacity from the renewable energy facility (electricity generation) has been sold under PPAs The references should also include a description of an PPA negotiated relating to a specific renewable energy facility. The description of the PPA should include (but not be limited to) the following details: a) Name of corporate buyer/counterparty in the PPA b) Point of contract in the organization including position and contact details c) PPA type (i.e. Pay-as-Produced or Baseload) d) Commercial Operation Date (COD) and Supply Start Date (if different) e) Contract end date f) Annual supply of power under the PPA in GWh or MWh Only references relating to the development and construction of renewable energy facilities and the negotiation of related PPAs carried out at the time of application will be given importance in the evaluation of which applicants have documented the most experience (see above regarding selection criteria / limitation of candidates) and in the evaluation of whether the minimum requirements regarding technical and professional ability have been complied with (see below). Each reference may only concern one (1) grid-connected renewable energy facility. If more than three (3) references are submitted, DSB will take the three (3) newest references into consideration. If it cannot be determined which three (3) references are the newest, DSB will draw lots among all references submitted. No more than three (3) references may be stated, irrespective of whether the applicant is a single applicant, whether the applicant relies on the technical and professional ability of other entities (e.g. a parent company or a subsidiary), or whether the applicant is a group of operators (e.g. a consortium). The ESPD serves as provisional documentation that the applicant fulfils the minimum suitability requirements in respect of technical and professional ability (see description above and below), and the applicant's compliance with the selection criterion (see above regarding selection criteria / limitation of candidates). No additional documentation of technical and professional ability will be required from the applicant. However, DSB reserves the right to contact the applicant, or the customer stated in the reference for confirmation of the information stated in the reference, including the dates of the reference indicated. DSB will prequalify up to four (4) applicants to take part in the procurement proceedings. Only prequalified applicants will be able to submit tenders in connection with the procurement. If there are more than four (4) applicants who meet the minimum requirements to economic and financial ability and technical and professional ability, the selection of applicants that will be invited to submit tenders will be based on an evaluation of the references provided by the applicants. The applicants with the references evaluated as most relevant will be invited to participate in the tender. This will be the applicants, which in their references have documented the most relevant experience regarding developing and constructing renewable energy facility including negotiation of PPAs for the sale of power to corporate buyers. The evaluation of the most relevant experience will be made on the basis of the extent to which the references document experience with: I. solar energy (the more comparable the energy source of the renewable energy facilities is to solar energy the better) II. grid-connected renewable energy facilities (the larger the sizes of the grid-connected renewable energy facilities the better) III. development and construction comparable in terms of location (the more comparable to Denmark the better) IV. duration of time the renewable energy facilities has generated power, (the longer the energy facilities has generated power the better) and; V. how many percentages of the annual capacity (energy generation) has been sold under PPAs to corporate buyers (the higher the percentages the better) Each of the criteria in I.-V. are considered equally important.
Beskrivelse Mindstekrav til det niveau som kræves Ansøgeren skal angive mindst én (1) reference, der skal opfylde følgende krav: 1) Erfaring med udvikling og opførelse af net-tilsluttet vedvarende energianlæg beliggende i Danmark med en minimumskapacitet på 30 GWh 2) Det vedvarende energianlæg skal enten generere elektricitet fra vind, sol eller en kombination af vind og sol (et såkaldt hybridanlæg) 3)Det vedvarende energianlæg skal have genereret elektricitet i mindst 6 måneder 4)Mindst 50% af den årlige kapacitet fra det vedvarende energianlæg (elektricitetsproduktionen) skal være solgt via PPA’er til virksomheder, hvilket demonstrere ansøgerens erfaring med forhandling af PPA’er. ESPD-information Ansøgeren skal indsende ESPD’en med følgende oplysninger om teknisk og professionel kapacitet: En liste på op til tre (3) af de mest betydningsfulde sammenlignelige vedvarende energianlæg, som ansøgeren har udviklet og opført i de sidste tre (3) år. Med hensyn til sammenlignelighed se beskrivelsen under ”Emne” og ”Beskrivelsen af udbuddet”. Referencerne skal indeholde en klar beskrivelse af det vedvarende energianlæg – herunder (men ikke begrænset til følgende): 1) Landet hvor anlægget er placeret samt datoen for fuldførelsen 2) Kapaciteten af anlægget i GWh eller MWh 3) Hvilken vedvarende energikilde anlægget genererer elektricitet fra (sol, vind eller en kombination heraf) 4) Hvor længe det vedvarende energianlæg har genereret elektricitet 5) Hvor meget af den årlige kapacitet fra det vedvarende energianlæg (elektricitetsproduktionen) er solgt via PPA’er Referencerne skal også indeholde en beskrivelse af en PPA forhandlet i forbindelse med det specifikke vedvarende energianlæg. Beskrivelsen af PPA’en skal omfatte (men ikke være begrænset til) følgende detaljer: a) Navn på virksomhed/modpart i PPA b) Kontaktpunkt i organisationen inkl. position og kontaktoplysninger c) PPA type (dvs. Pay-as-Produced eller Baseload) d) Kommerciel driftsdato (Commercial Operation Date) og leveringsstartdato (hvis forskellig) e) Kontraktens udløbsdato f) Årlig levering af elektricitet via PPA i GWh eller MWh Kun referencer vedrørende udvikling og opførelse af vedvarende energianlæg samt forhandling af tilhørende PPA’er, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive medtaget i vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret størst erfaring (se ovenfor vedrørende udvælgelseskriterier / begrænsning af kandidater) samt i vurderingen af, hvorvidt mindstekrav vedrørende teknisk og professionel kapacitet er opfyldt (se nedenfor). Hver reference kan kun vedrøre et net-tilsluttet vedvarende energianlæg. Hvis mere end tre (3) referencer indsendes, vil DSB tage de tre (3) nyeste referencer i betragtning. Hvis det ikke kan bestemmes, hvilke tre (3) referencer der er de nyeste, vil DSB trække lod blandt alle indsendte referencer. Der må ikke angives mere end tre (3) referencer, uanset om ansøgeren er en enkelt ansøger, eller om ansøgeren baserer sig på den tekniske og professionel kapacitet hos andre enheder (f.eks. et moderselskab eller et datterselskab), eller om ansøgeren er en gruppe af operatører (f.eks. et konsortium). ESPD fungerer som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og professionel kapacitet (se ovenfor og nedenfor) samt ansøgerens overholdelse af udvælgelseskriterierne (se ovenfor vedrørende udvælgelseskriterier / begrænsning af kandidater). Der vil ikke blive krævet yderligere dokumentation for teknisk og professionel kapacitet fra ansøgeren. Dog forbeholder DSB sig retten til at kontakte ansøgeren, eller kunden angivet i referencen for bekræftelse af de oplysninger, der er angivet i referencen, inklusive de angivne datoer i referencen. DSB vil prækvalificere op til fire (4) ansøgere til at deltage i udbudsproceduren. Kun prækvalificerede ansøgere vil være i stand til at indsende tilbud i forbindelse med udbuddet. Hvis der er mere end 4 ansøgere, der opfylder de opstillede mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og professionel kapacitet, vil udvælgelsen af ansøgere, der vil blive inviteret til at indsende tilbud, være baseret på en evaluering af de referencer, som ansøgerne har indsendt. De ansøgere med de mest relevante referencer vil blive inviteret til at deltage i udbuddet. Dette vil være de ansøgere, som i deres referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring med hensyn til udvikling og konstruktion af vedvarende energianlæg, herunder forhandling af PPA’er af salg af elektricitet til virksomheder. Evalueringen af den mest relevante erfaring vil blive foretaget på basis af, i hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med: I. solenergi (jo mere sammenlignelig energikilden bag de vedvarende energianlæg er med solenergi jo bedre) II. net-tilsluttede vedvarende energianlæg (jo større de net-tilsluttede vedvarende energianlæg er jo bedre) III. sammenlignelighed i forhold til lokationen med hensyn til udvikling og opførelse (jo mere sammenlignelig med Danmark jo bedre) IV. længden af tid som de vedvarende energianlæg har genereret elektricitet, (jo længere de vedvarende energianlæg har genereret elektricitet jo bedre) og; V. hvor mange procent af den årlige kapacitet (energiproduktionen) der er blevet solgt via PPA’er til virksomheder (jo højere en procentsats jo bedre) Hvert af kriterierne fra I.-V. betragtes som lige vigtige.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 2
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 4
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Robustness of Project
Navn Robustness of project
Beskrivelse Se Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders PPA.
Beskrivelse See Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders PPA.
Vægtning (procentdel, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Contract Terms
Navn Contract Terms
Beskrivelse Se Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders.
Beskrivelse See Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders PPA.
Vægtning (procentdel, præcis) 20
Kriterium :
Type Pris
Navn Price
Navn Price
Beskrivelse Se Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders.
Beskrivelse See Tender specifications Appendix A - the evaluation of tenders PPA.
Vægtning (procentdel, præcis) 60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på ENG
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=384091&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på engelsk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti [ Please notice that DSB demands a performance assurance, cf. The PPA clause 9. ] ---
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-07+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Please notice that DSB demands a performance assurance, cf. The PPA clause 9. The contract includes a Code of Conduct set out in Schedule 3 of the PPA “Buyer’s code of Conduct”
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Bemærk venligst, at DSB kræver en performancegaranti, jf. PPA contract klausul 9 Kontrakten inkluderer en "Code of Conduct" jf. Schedule 6 af PPA Contract (“Buyer’s code of Conduct”
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt Hvis PPA tildeles en gruppe af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal hver deltager i gruppen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles repræsentan
Finansiel ordning See PPA Contract A joint Balancing Responsible Party will be appointed to manage any payment under the PPA
Finansiel ordning Under the terms of the PPA, DSB will pay a fixed price in DKK per Megawatt hour (MWh) for an agreed percent-age of the power generated from the new solar power facility. A joint Balancing Responsible Party will be appointed to manage any payment under the PPA. The PPA will be structured as a Pay-as-Produced sleeved PPA, with DSB’s existing Balancing Responsible Party (or such other Balancing Responsible Party that DSB may appoint from time to time) providing the sleeving services.
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ti-dende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgø-relsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette or-dregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren til-lige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
Oplysninger om undersøgelsesfrister Pursuant to the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement, etc. (lov om Klagenævnet for Udbud m.v.) (the Act is available (in Danish) at www.retsinformation.dk), the following deadlines apply to the lodging of complaints: Complaints for not having been selected must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of 20 calendar days, see section 7(1) of the Act, from the day after submis-sion of notification to the candidates concerned of the identity of the successful tenderer where the notifi-cation is accompanied by an explanation of the grounds for the decision in accordance with section 2(1), para (1) of the Act. In other situations, complaints of award procedures, see section 7(2) of the Act, must be lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of: 1) 45 calendar days after the contracting entity has published a notice in the Official Journal of the Euro-pean Union that the contracting entity has entered into a contract. The deadline is calculated from the day after the day when the notice was published. 2) 30 calendar days calculated from the day after the day when the contracting entity has notified the can-didates concerned that a contract based on a framework agreement with reopening of competition or a dy-namic purchasing system has been entered into where the notification has included an explanation of the relevant grounds for the decision. Not later than at the time of lodging a complaint with the Danish Complaints Board for Public Procure-ment, the complainant must notify the contracting entity in writing that a complaint has been lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement and whether the appeal was lodged during the stand-still period, see section 6(4) of the Act. In cases where the complaint was not lodged within the standstill period, the complainant must furthermore indicate whether a suspensory effect of the complaint has been requested, see clause 12(1) of the Act. The e-mail address of the Complaints Board for Public Procurement is set out in section VI.4.1). The Complaints Board’s own complaints procedure is available at https://klfu.naevneneshus.dk/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ DSB ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ DSB ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Klagenævnet for Udbud ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn DSB
Officielt navn DSB
Registreringsnummer 25 05 00 53
Postadresse Telegade 2    
By Taastrup
Postnummer 2630
Land Danmark
Kontaktpunkt Rikke Andersen
E-mail Ribaan@dsb.dk
Telefon +45 24688341
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Officielt navn Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0003
Officielt navn Mercell Holding ASA
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   4327f51e-a058-4c91-aad7-6140c0659143   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   17:08:12Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk   engelsk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00678446-2023
EUT-S-nummer 215/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-08Z

Send til en kollega

0.069