23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-653209
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Larsen
E-mail: chalotte.r.larsen@koege.dk
Telefon: +45 40471525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381591&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381591&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023

Sagsnr.: 23-204
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune.

Måtterne skal skiftes (levering og placering af vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner, der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning.

Oversigt over alle de institutioner, der er underlagt denne kontrakt, fremgår af Bilag 4 - Lokalitetsoversigt, hvor antallet af måtter hver lokation skal anvende, er angivet.

Kontrakt udbydes udelukkende i én delaftale, pga. økonomiske og administrative grunde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune.

Måtterne skal skiftes (levering og placering af vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner, der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning.

Oversigt over alle de institutioner, der er underlagt denne kontrakt, fremgår af Bilag 4 - Lokalitetsoversigt, hvor antallet af måtter hver lokation skal anvende, er angivet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Bæredygtige drivmidler / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Genanvendelse af Måtter / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakt udbydes udelukkende i én delaftale, pga. økonomiske og administrative grunde.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og §136 samt følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde:

• Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137 stk. 1. nr. 1

• Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidations behandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2

• Tilbudsgiver har ubetalt forfald gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6

En Tilbudsgiver, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 samt § 137 stk. 1, nr. 1, 2 og 6 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at Tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Vindende Tilbudsgiver vil blive anmodet om at fremsende dokumentation i form af en serviceattest eller tilsvarende af en national myndighed udstedt attest. Denne dokumentation må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Tilbudsgiver skal oplyse sin nettoomsætning for de tre seneste regnskabsår.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om Tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til Tilbudsgiver er egnet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravet for nettoomsætningen de tre seneste regnskabsår skal være 7 mio. kr. i gennemsnit.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”

Vindende Tilbudsgiver vil blive anmodet om at fremsende dokumentation i form af de tre seneste reviderede regnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver skal angive tre referencer, på vask og leje af måtter eller lignende ydelser.

• Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at Tilbudsgiver har og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om Tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til Tilbudsgiver er egnet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravet er at hver reference skal indeholde 20 institutioner/leveringssteder, udført inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

Minimumskravet for dækning er 5 mio. kr.

Som dokumentation skal den vindende Tilbudsgiver fremsende en oversigt over referencer med angivelse af kontaktperson, mailadresse og tlf. nummer og en kopi af en forsikringspolice.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2023

Send til en kollega

0.055