23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-651000
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tønder Service A/S

EU-udbud for tømning af hustanke


Tønder Service A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Service A/S
CVR-nummer: 32065805
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Egholm
E-mail: fem@tonfor.dk
Telefon: +45 88437542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/214577177.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/214577177.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/214577177.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud for tømning af hustanke

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tønder Spildevand A/S, udbyder hermed tømning af septiktanke (herefter hustanke) i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes for en periode på 3 år med start 01.01.2024 og ophør 31.12.2026. Tønder Spildevand A/S har option på forlængelse op til 3 gange 12 måneder frem til 31.12.2029.

Tryk her https://permalink.mercell.com/214577177.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udføres for Tønder Spildevand A/S og omfatter:

- Tømning af hustanke for husspiledevand i Tønder Kommune

- Afvanding, bortkørsel og slutdisponering af slam

Der kan kun afgives tilbud på den samlede opgave. Der accepteres kun tilbud fra tilbudsgivere, der selv agter at påtage sig udførelsen af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Tønder Spildevand A/S har option på forlængelse op til 3 gange 12 måneder frem til 31.12.2029

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for det seneste, afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal som minimum have været 10% i det seneste, afsluttede regnskabsår.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/11/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver tilkendegiver sine forhold vedrørende udelukkelsesgrundene i det fælleseuropæisk udbudsdokument ESPD, der tjener som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148. Tilbudsgiver skal aflevere ESPD i udfyldt stand som en del af sit tilbud.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD'et indeholder erklæring og oplysninger om følgende:

Tilbudsgivers identitet samt generelle oplysninger om tilbudsgiver

At tilbudsgiveren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136.

At tilbudsgiveren ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

At tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140.

Hvorvidt tilbudsgiveren er et konsortium

Hvorvidt tilbudsgiveren baserer sig på en anden enheds formåen

Tønder Forsyning A/S skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a-136 eller udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137. Såfremt tilbudsgiver vurderes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om self-cleaning jf. udbudsloven § 138. Hvis proceduren om self-cleaning iværksættes, gør Tønder Forsyning A/S opmærksom på, at Tønder Forsyning A/S er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den tilbudsgiver som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal inden kontrakttildeling fremlægge serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse i henhold til udbudslovens § 151, stk. 2. Serviceattesten må højst må være 6 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor Tønder Forsyning A/S anmoder om serviceattesten.

Herudover skal tilbudsgiver samtidig fremlægge dokumentation for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt jf. udbudslovens § 152, medmindre Tønder Forsyning A/S kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Tønder Forsyning A/S allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber, medmindre dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav er offentlig tilgængelig, og Tønder Forsyning A/S derved selv kan tilgå dokumentationen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2023

Send til en kollega

0.047