23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 199-625347
Offentliggjort
16.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fanø Vand A/S

EU-udbud, Tømning af bundfældningstanke og køkkentanke i Fanø Kommune - 2025-2030


Fanø Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Vand A/S
By: Fanø
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: sb@fanoevand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.faneovand.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ywnhdkuurb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ywnhdkuurb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud, Tømning af bundfældningstanke og køkkentanke i Fanø Kommune - 2025-2030

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter tømning af septiktanke, trix-tanke og andre bundfældningstan-ke (i det følgende benævnt bundfældningstanke) på alle ejendomme i Fanø Kommune, der er omfattet af Fanø Kommunes Regulativ for tømningsordning

Kontaktperioden er 1. januar 2025 til og med 31. december 2030.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Om året ca 1600 bundfældningstanke, ca. 500 3-kammertanke og ca. 680 køkkentanke.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2025
Slut: 31/12/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Kontrakten er baseret på ABService2003 med ordregivers ændringer og tilføjelser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, må Tilbudsgiver ikke være omfattet af stk. 1, nr.:

1) Konkurs mm.

Konsortier

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver.

Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal på an-modning dokumentere oplysningerne vedr. udelukkelse og formåen.

Udelukkelsesgrunde

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 135, stk. 2, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgi-ver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Ser-viceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifi-kater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes eds-aflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra dokumentationens indhentelse.

Tro- og loveerklæring om Rådets forordning (EU) 2022/675 af 8. april 2022 (Sanktion mod Rusland)

Erklæring skal udfyldes og fremsendes som dokumentation.

Tro- og loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og tiltrædelse af handelsaftaler, jf. udbudsloves § 134 a

Erklæring skal udfyldes og fremsendes som dokumentation.

Konsortier

Dokumentation skal fremsendes for alle konsortiets deltagere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den

Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den

dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for

Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om

hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om

opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2023

Send til en kollega

0.063