23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 183-569406
Offentliggjort
22.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Levering af arealvedligeholdelse til Aarhus Vand A/S


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Hasselager Allé 29
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Brandsen
E-mail: nina.brandsen@aarhusvand.dk
Telefon: +45 22551734
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
Internetadresse for køberprofilen: www.aarhusvand.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8404d098-8b78-45e9-9abe-5b53beff37fb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8404d098-8b78-45e9-9abe-5b53beff37fb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8404d098-8b78-45e9-9abe-5b53beff37fb/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af arealvedligeholdelse til Aarhus Vand A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg, boringer samt domicil. Opgaven består i at udføre grøn vedligeholdelse, der både overholder gældende lovgivning på de tekniske anlæg, og som udvikler de grønne områder i en bæredygtig retning.

Der skal udføres græsslåning og pleje af beplantning, ukrudtsbekæmpelse på belægninger, be-kæmpelse af invasive arter og skadedyr.

Der skal også udføres vintervedligehold på renseanlæg, udvalgte vandværker, beholderanlæg og pumpestationer. Se yderligere information i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77312000 Fjernelse af ukrudt
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
77341000 Træbeskæring
77342000 Hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg, boringer samt domicil. Opgaven består i at udføre grøn vedligeholdelse, der både overholder gældende lovgivning på de tekniske anlæg, og som udvikler de grønne områder i en bæredygtig retning.

Der skal udføres græsslåning og pleje af beplantning, ukrudtsbekæmpelse på belægninger, bekæmpelse af invasive arter og skadedyr.

Der skal også udføres vintervedligehold på renseanlæg, udvalgte vandværker, beholderanlæg og pumpestationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer og udvikling / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning og dokumentation / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og biodiversitet / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2024
Slut: 28/02/2030
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2 gange 1 år på uændrede vilkår. (6+1+1)

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen kan, som option, forlænges 2 gange med 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien af rammeaftalen, inklusive optioner, anslås til 24.700.000 kr. ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid. Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af det konkrete behov.

Aftalens maksimale værdi over hele aftalens levetid, inklusive optioner udgør 32.100.000 kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

positiv egenkapital i seneste regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal minimum have 3 lignende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Tilbudsgiver må maksimalt angive 5 referencer. Er der angivet flere end 5 referencer, vil Ordregiver udelukkende kigge på de 5 først angivne referencer, og se bort fra de yderligere angivne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Mindst 1 reference der omfatter levering af arealvedligeholdelse til forsyningsvirksomheder eller lignende virksomhed.

• Mindst 1 reference der viser erfaring med udførelse af grønne vedligeholdelsesopgaver på og omkring tekniske anlæg.

• Mindst 1 reference der viser erfaring med udførelse af grønne vedligeholdelsesopgaver på mange lokationer.

• Mindst 1 reference som viser erfaring med at udvikle biodiversitet på flere typer af lokationer.

• Mindst 1 reference der viser, at der er udført klimatilpasset grøn vedligeholdelse (ikke kalender-planlagt).

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

fremgår af Udkast til rammeaftale afsnit 9.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår fremgår af udbudsmaterialet

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/11/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2023
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgiverens tilstedeværelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Samtlige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-137 finder anvendelse i nærværende udbud. Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal Tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:- Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen),- Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger,- Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2023

Send til en kollega

0.063