23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 178-555900
Offentliggjort
15.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Assens Spildevand A/S

Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt


Assens Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Spildevand A/S
CVR-nummer: 32141277
Postadresse: Forsyningsparken 2
By: Assens
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Schmidt Jensen
E-mail: ssj@horten.dk
Telefon: +45 52344360
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a3fbd5a-e30e-40d3-8ae9-2d42dfd502d5/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a3fbd5a-e30e-40d3-8ae9-2d42dfd502d5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a3fbd5a-e30e-40d3-8ae9-2d42dfd502d5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a3fbd5a-e30e-40d3-8ae9-2d42dfd502d5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rådgiverudbud, Aarup kloakeringsprojekt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Teknisk rådgivning i forbindelse med forberedelse og realisering af et projekt, hvor spildevandet fra otte renseanlæg, via afskærende ledninger, skal samles på ét større renseanlæg i Assens. Den tekniske rådgivning omfatter udarbejdelse af skitseprojekt, detailprojekt og udførelse, herunder tilsyn, byggeledelse mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
90430000 Spildevandsafledning
90420000 Behandling af spildevand
90410000 Bortskaffelse af spildevand
90400000 Kloakvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarup på Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Assens Spildevand A/S (herefter "Bygherre") står foran et projekt, hvor spildevandet fra otte renseanlæg, via afskærende ledninger, skal samles på ét større renseanlæg i Assens. I den forbindelse skal der bl.a. ske separatkloakering af ca. 500 ejendomme samt etablering af tre regnvandsbassiner i Aarup by ("Projektet").

Dette udbud omfatter teknisk rådgivning og bistand til realisering af Projektet, idet Bygherre har beskrevet de omfattede ydelser under følgende overskrifter:

(i) Skitseprojekt

(ii) Detailprojekt

(iii) Byggeledelse og tilsyn.

Bygherre accepterer ikke tilbud på under 5 mio. ekskl. moms. Tilbud med en evalueringsteknisk sum på lavere end 5 mio. kr. ekskl. moms vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved evalueringen.

Bygherre har ikke opdelt den udbudte kontrakt i delkontrakter, idet Bygherre vurderer, at en sådan opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige tekniske, juridiske og praktiske grænseflader.

Det i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) oplyste sluttidspunkt er alene vejledende, da Bygherre på nuværende tidspunkt ikke kan fastsætte en endelig slutdato for den udbudte projekt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 08/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt.

Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger skal således ikke fremlægge særskilte referencer til brug for Bygherres udvælgelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et er en integreret funktion på udbudsplatformen.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøger opfylder de fastsatte egnethedskrav og udvælgelseskriterier. Ansøgere skal derfor udfylde og fremsende ESPD'et i overensstemmelse med Bygherres anvisninger i udbudsbekendtgørelsen, samt prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2-3.6.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

(i) Ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår

Med "senest afsluttet regnskabsår" menes det mest nylige regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(i) Ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår skal være minimum 20 %.

Hvis ansøger er et konsortium eller anden sammenslutning af ansøgere, skal deltagerne i konsortiet/sammenslutningen tilsammen opfylde de økonomiske mindstekrav.

Særligt for soliditetsgrad bemærkes, at der for konsortier udregnes en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde mindstekravet. Den samlede soliditetsgrad baseres på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest afsluttede regnskabsår. For et konsortium bestående af Konsortiedeltager 1 og Konsortiedeltager 2 ser beregningsformen således ud:

Soliditetsgrad = 100x [Egenkapital for Konsortiedeltager 1] + [Egenkapital for Konsortiedeltager 2]

[Aktiver for Konsortiedeltager 1] + [Aktiver for Konsortiedeltager 2]

Tilsvarende beregningsmetode bruges, hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet for at opfylde mindstekravet (støttende enheder).

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Bygherre ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (virk.dk, tilbudsgivers egen hjemmeside, eller lignende).

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

(i) De betydeligste tilsvarende eller lignende opgaver, ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år regnet fra ansøgningsfristen, gerne med angivelse af følgende (referenceliste):

- Omtrentligt kontraktbeløb

- Beskrivelse af arbejderne/opgaverne

- Tidspunkt og varighed for opgaven/længden af projektet

- Navn på den offentlige eller private modtager, samt eventuel kontaktperson, som Bygherre har mulighed for at kontakte. Bygherre forbeholder sig at kontakte oplyst kontaktperson for at få bekræftet indholdet af referenceopgaven.

Indhold af referenceopgaverne: Ansøger opfordres til at sikre, at beskrivelsen af referenceopgaverne er fyldestgørende i forhold til det arbejde, som er udført. Samtidig opfordres ansøger til at detaljere referencebeskrivelsen i forhold til de elementer, som indgår i mindstekravet.

Antal referencer: Ansøger kan maksimalt give 4 referencer. Ved "reference" (eller "referenceopgave") forstås et konkret projekt/en konkret opgave, som ansøger har udført. I et løbende klient-/samarbejdsforhold vil hvert konkrete projekt således tælle som 1 reference. Tilsvarende vil forskellige opgaver udført under den samme rammeaftale tælle for flere referencer – hvis fx ansøger under en rammeaftale har udført 2 projekter/opgaver, tæller disse for 2 referencer.

Hvis ansøgningen indeholder flere end 4 referencer, vil Bygherre i vurderingen af ansøgningen alene tage de 4 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere referencerne.

Brug af bilag: Ansøgerne kan vedlægge referencerne som bilag til ESPD'et. For at give Bygherre det bedste overblik over indholdet af referencer opfordres ansøgerne til at anvende den struktur, som fremgår af bilag B1. Ansøgerne er også meget velkomne til at anvende bilag B1 – evt. som supplement til den øvrige referencebeskrivelse, som indgår i ansøgningen.

Konsortier/støttende enheder: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Begrænsningen på antal referencer gælder for ansøgningen som helhed, dvs. at Bygherre ved en ansøgning fra et konsortium eller en ansøger, der baserer sig på underleverandører, også 'kun' vil tage de 6 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere sine referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(i) Ansøger skal have erfaring fra mindst 2 lignende opgaver udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med "lignende opgaver" menes rådgivning vedrørende projektering af kloakeringsanlæg med en anlægsøkonomi på min. 10 mio. kr. ekskl. moms.

Med "udført" forstås, at referenceopgaven er enten igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. For igangværende referenceopgaver gælder, at ansøger alene kan beskrive den del af en sådan opgave, som er leveret.

Dokumentation: Referencelisten i ansøgningen, se ovenfor, anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for vindende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, bestemmelser om ansvar og -begrænsning heraf, samt en vederlagsmodel, der indebærer reduktion i de aftalte timepriser ud over den aftalte honorarramme.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(5) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. september 2023.

For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal Bygherre udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2023

Send til en kollega

0.047