23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 176-552744
Offentliggjort
13.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Lægeforeningens Boliger smba.

Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger


Lægeforeningens Boliger smba.

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger smba.
CVR-nummer: 15111615
Postadresse: Stationsparken 24, 2. th.
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Rita Sulumova
E-mail: rita.sulumova@twobirds.com
Telefon: +45 31909896
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cb4cf73-5bd6-462d-ac9b-945ce6861d6d/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger afd. 1
CVR-nummer: 28606915
Postadresse: Nyborggade 1-11
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Corfitzen
E-mail: corfitzenjens@gmail.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.b-lb.dk/ejendomskontoret/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lægeforeningens Boliger afd. 2
CVR-nummer: 28606958
Postadresse: Sionsgade 4-26
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Corfitzen
E-mail: corfitzenjens@gmail.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.b-lb.dk/ejendomskontoret/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cb4cf73-5bd6-462d-ac9b-945ce6861d6d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cb4cf73-5bd6-462d-ac9b-945ce6861d6d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cb4cf73-5bd6-462d-ac9b-945ce6861d6d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Administration af ejendomskontor og ad hoc serviceopgaver for Lægeforeningens Boliger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Lægeforeningens Boligers udbudte kontraktgenstand omfatter administration af ejendomskontor samt ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af henholdsvis inde- og udearealer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79993000 Administration af bygninger og faciliteter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter administration af Lægeforeningens Boligers ejendomskontor, hvor der i den forbindelse skal varetages tilsyn med og ledelse af arbejdet på området. Lægeforeningen ønsker en ledende medarbejder, der både besidder en teknisk og administrativ viden, nærmere administrativ erfaring og en håndværksmæssig baggrund. Her vil kendskab til enhver tid gældende lov om leje af almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. være en fordel. Den administrative medarbejder skal foretage digital registrering af sager, arkivering heraf mv., jf. Bilag 1 Kravspecifikation i det af Lægeforeningen anvendte system - UNIK Bolig 4, hvorfor kendskab og erfaring med brugen af dette vil være en fordel.

Kontrakten omfatter endvidere udførelse af diverse ad hoc serviceopgaver, herunder renholdelse, vedligeholdelse og kontrol af hhv. inde- og udearealer på området bestående af ugentlige og mere periodiske serviceopgaver.

Lægeforeningens Boliger henviser til Bilag 1 Kravspecifikation for yderligere information om ovenstående opgavers omfang og art.

Kontraktens værdi er estimeret til DKK 1.200.000 årligt, dvs. DKK 7.200.000 for en samlet periode på 6 år inkl. optioner på forlængelse.

Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende underkriterier:

- Pris 30 %

- Samarbejdsorganisation og kompetencer 40 %

- Procesbeskrivelse 20 %

- Bæredygtighed 10 %

Kontrakten indeholder ikke sociale klausuler, da Lægeforeningens Boliger har vurderet, at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul set i forhold til kontraktens genstand. Lægeforeningens Boliger har identificeret uddannelsen - ejendomsservicetekniker. Ydelsernes omfang og karakter opfylder dog ikke kravene i uddannelsen, hvorfor denne alligevel ikke findes relevant.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan vælge at forlænge Kontrakten i 2 gange á 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før udløb af Kontrakten skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Kontrakten.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løfte opgaven af den udbudte art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. I vurderingen af om en ydelse er sammenlignelig, vil det blive tillagt positiv vægt, såfremt ansøgers administrations- og serviceydelser i de beskrevne referencer er leveret til den almene boligsektor samt ansøgers kendskab og erfaring med i-syn, iOpgave og UNIK Bolig 4 system.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele anskaffelsen i delaftaler, da der er et behov for at have den samme leverandør til håndtering af de forskellige opgaver. Baseret på tidligere erfaring er der en betydelig risiko for kommunikationsproblemer og manglende styring af opgaverne, såfremt der anvendes to eller flere forskellige leverandører af opgaverne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse tilbudsgivers årsomsætning for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgivers årsomsætning skal i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår udgøre mindst DKK 8.000.000.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede omsætning.

2) Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår være positiv.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes egenkapitalen som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal i ESPD, del IV, litra C, opliste mindst én, jf. mindstekravet nedenfor, og maksimalt 5 relevante referencer fra kontrakter af tilsvarende eller sammenlignelig art med angivelse af følgende for hver reference:

— Opgavens art,

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på tidspunktet for afgivelse af tilbud),

— Kundens navn,

— Årlig kontraktsum,

— Aftaleperiode.

Tilbudsgiver kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om tilbudsgiver er én virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Hver reference må maksimalt fylde én A4-side (3.500 tegn inkl. mellemrum).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgiver har mindst én reference af sammenligneligt omfang omfattende administration af boligkontor samt udførelse af ind- og udvendige serviceopgaver. Mindstekravet kan opfyldes ved enten én samlet reference eller ved to selvstændige referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder ikke sociale klausuler, da det er vurderet, at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul set i forhold til kontraktens genstand. Det vurderes desuden, at der ikke er mangel på praktikpladser for det uddannelsesområde, som er relevant for kontrakten, herunder administration af ejendomskontor og ad-hoc serviceydelser. Kontrakten indeholder arbejdsklausul. Der henvises i øvrigt til Kontraktens bestemmelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i forbindelse med anmodning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet, jf. punkt I.3). ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B og IV.C:

— Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen.

— Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, vil ansøger/tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger/tilbudsgiver kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

— Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen, jf. punkt III.1.2).

— Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen, herunder vedlægge selvstændigt referencebilag, jf. punkt III.1.3).

Såfremt ansøger/tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, skal ansøgerne/tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud.

Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Lægeforeningens Boliger dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § § 151-155. Lægeforeningens Boliger forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Lægeforeningens Boliger vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt.

Al kommunikation med Lægeforeningens Boliger om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver fra kl. 09.00 til kl. 16.00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere/tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2023

Send til en kollega

0.046