23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-542152
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt (for Horsens Kommune)

Udbud på indsamling fra nedgravede beholdere i Horsens Kommune


Fællesindkøb Midt (for Horsens Kommune)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt (for Horsens Kommune)
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder van Roest Dahl
E-mail: pvrd@fikm.dk
Telefon: +45 23431656
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b29fc9f7-05c2-4211-b2a7-81ee6c5fda70/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b29fc9f7-05c2-4211-b2a7-81ee6c5fda70/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b29fc9f7-05c2-4211-b2a7-81ee6c5fda70/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på indsamling fra nedgravede beholdere i Horsens Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indsamling af affald fra nedgravede beholdere i Horsens Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling af affald fra nedgravede beholdere i Horsens Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Årsagen til at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter skyldes, at opgavens omfang vurderes at være tilstrækkelig overkommelig for én leverandør som lettere vil kunne opnå stordriftsfordele ved denne konstellation. Desuden er der behov for én leverandør for at begrænse den væsentlige kontrakt-administration, der finder sted for både ordregiver og leverandør i kontraktperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysning i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”:

Egenkapital i hvert af de seneste 2 regnskabsår,

Nettoomsætning i hvert af de seneste 2 regnskabsår,

Soliditetsgrad i af de seneste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Krav til positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 regnskabsår,

Krav til nettoomsætning på minimum DKK 10 mio. i hvert af de seneste 2 regnskabsår

Krav til soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen

Årsregnskaber el.lign. for de seneste 2 år, indeholdende de efterspurgte nøgletal.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysning i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”:

Relevant erfaring i form af mindst to sammenlignelige referencer inden for de seneste 2 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver inden for samme fagområde, dvs. indsamling fra nedgravede beholdere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst to sammenlignelige referencer inden for de seneste 2 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver inden for samme fagområde, dvs. indsamling fra nedgravede beholdere.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”:Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. 6 måneder før udløb af den kommende aftale.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.047