23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-539172
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

Rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion for Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand


Silkeborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energi Viborg vand A/S
CVR-nummer: 258117117
Postadresse: Industrivej 15
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Mandrup
E-mail: pia@energiviborg.dk
Telefon: +45 89292804
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.energiviborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378553&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378553&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion for Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand a/s og Silkeborg Spildevand a/s. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med eksisterende anlæg, nyanlæg og drift. Hovedtjenesteydelserne i forbindelse med opgaven er følgende: *Spuling af hovedledninger *Spuling af stikledninger *TV-inspektion af hovedledninger *TV-inspektion af stikledninger *Brønd- og bygværksinspektion *Rapportering af ovenstående ydelser De stipulerede tjenesteydelser i forbindelse med opgaven er følgende: *Vedligeholdelsestiltag (Rodskæring, affræsning og cutting)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg og Viborg kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med eksisterende anlæg, nyanlæg og drift.

Da der er tale om et fælles udbud mellem Energi Viborg vand A/S og Silkeborg Spildevand A/s, skal der aftales et samlet tilbud og der findes én vinder. Efterfølgende indgår vinderen rammeaftale med Silkeborg Spildevand A/S om levering af ydelserne i Silkeborg Kommune og rammeaftale med Energi Viborg vand A/S om levering af ydelserne i Viborg Kommune. Rammeaftalen giver ordregiver ret til men ikke pligt til at bestille de ydelser hos entreprenøren, som rammeaftalen omfatter på de vilkår i rammeaftalens løbetid.

Der er således tale om ikke eksklusiv rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Casebesvarelser / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn, bæredygtighed og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse i 1 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse i 1 gange 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Via EU Supply skal tilbudsgiver oplyse følgende nøgletal fra det senest tilgængelige årsregnskab:

• Egenkapital

• Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt x 100)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles minimumskrav om, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK eller soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest tilgængelige årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Via EU Supply skal tilbudsgiver angive følgende for hver reference:

• Kort beskrivelse af opgaven, herunder særligt i hvilket omfang projektet angår spuling af hoved- og/eller stikledninger, TV-inspektion af hoved- og/eller stikledninger samt brønd- og bygværksinspek-tion eller en af de stipulerede opgaver som vedligeholdelse (rodskæring, cutting, affræsning ), lokalisering af skjulte brønde. Derudover angivelse af ledningers dimensioner i de udførte opgaver.

• Honoraret angivet ekskl. moms

• Start- og sluttidspunkt for opgavens udførelse

• Kunden

Tilbudsgiver skal beskrive følgende vedr. det værktøj og materiel, teknisk udstyr og involverede teknikere denne disponere over til opfyldelse af rammeaftalen:

• Antallet af 4-akslede genbrugsvogne og kombivogne (min Euronorm 5)

• Antallet af uddannede spuleoperatører

• Antallet af TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK (eller tilsvarende kontrolord-ning) TV- inspektion (min. Euronorm 5)

• Antallet af uddannet DTVK (eller tilsvarende kontrolordning) operatør med gældende certifikat til kontrolordning.

• Antal biler der kan levere TV-inspektioner i HD kvalitet

DTVK er udtryk for Danske TV-inspektørfirmaers Kontrolordning, men ordregiver accepterer således også andre tilsvarende kontrolordnings-/overensstemmelsesvurderingsorganer eller anden passende dokumentation der viser, at tilbuddet lever op til DTVK eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles minimumskrav om, at tilbudsgiver skal kunne påvise mindst én reference inden for hver af følgende referencekategorier:

• spuling og TV-inspektion af hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og byg-værksinspektion og tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år og har et honorar på min. 100.000 DKK, ekskl. moms.

• Spuling og TV-inspektion af små hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt

brønd- og bygværksinspektion og tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år.

o Små hoved- og stikledninger er defineret som ledninger i intervallet ø110 til ø400.

• Spuling og TV-inspektion af store hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og bygværksinspektion og tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år.

o Store hoved- og stikledninger er defineret som ledninger i ø1000 eller større.

Herudover stilles der minimumskrav om, at tilbudsgiver disponerer over følgende materiel og mandskab:

1. Mindst 2 4-akslede genbrugsvogne og mindst 1 kombivogn

2. Mindst 2 uddannede spuleoperatører

3. Mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK (eller tilsvarende kontrol-ordning) TV- inspektion i HD kvalitet, samt udstyr til at udføre TV-inspektion af stik på stik

4. Mindst 2 uddannede DTVK (eller tilsvarende kontrolordning) operatør med gældende certifikat til kontrolordning

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Da det er et elektronisk udbud er der ikke mulighed for at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det maksimale forbrug på rammeaftale kan beløb sig til 50% mere end den faktiske tilbudssum inkl. reguleringer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.047