23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-538758
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: mette.sandvig@cloverleaf.dk
Telefon: +45 61750819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373435&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373435&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding

Sagsnr.: 22-04642
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand (villainstallation) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Fjernvarmeunits leveres med en garantiperiode på 5 år hertil stiller Leverandøren garanti mod gennemtæring af fjernvarmeunittens brugsvandsdel samt varmekedel i 15 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
42511100 Varmevekslere
42515000 Fjernvarmekedler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand (villainstallation) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Fjernvarmeunits leveres med en garantiperiode på 5 år hertil stiller Leverandøren garanti mod gennemtæring af fjernvarmeunittens brugsvandsdel samt varmekedel i 15 år. Leverandøren forpligter sig til at kunne fremskaffe reservedele til leverede fjernvarmeunits i op til 15 år efter faktisk overtagelsesdato.

Krav til fjernvarmeunitten fremgår af udbudsmaterialet.

Rammeaftalen tildeles til én leverandør.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og begrænser således ikke Ordregivers muligheder for samhandel med andre leverandører.

Ordregiver forpligter sig til at aftage minimum 2.000 fjernvarmeunits i rammeaftalens samlede løbetid (inkl. optioner på forlængelse). Ordregiver er derudover ikke forpligtet till at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse jf. ovenfor.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren forpligter sig til at kunne modtage bestilling på units ved kontraktunderskrift og overholde leveringsfristen på maksimalt 10 dage.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have haft positiv egenkapital i hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 25% for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital X 100 / samlede aktiver

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste kontrakter inden for levering af fjernvarmeunits tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 referencer, som dokumenterer, at Tilbudsgiver har erfaring med levering af Fjernvarmeunits af tilsvarende kapacitet som den udbudte Fjernvarmeunit (kapacitet op til 50KwH) samt reservedele. For hver reference skal angives:

- En karakteristik af kontrakten indeholdende en beskrivelse af kontraktens hovedydelse, samt omfang af årlige leveringer af units, herunder kapaciteten på units (feltet ”Beskrivelse”),

- den årlige omsætning på kontrakten i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”),

- kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”)

- navnet på kunden (feltet ”Modtagere”),

- Referencerne på ikke være mere end 3 år gamle.

-Tilbudsgivers referencer skal som minimum omfatte årlig levering af minimum 200 units om året for hver reference.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialets kontraktudkast.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialets kontraktudkast

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, støttende virksomheder og/eller sammenslutninger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i Udbudsloven, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk 1. nr. 2, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134 a, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022 omfatter en rent national udelukkelsesgrund.

I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.  Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver (herunder også støttende enheder og parter i konsortier), er omfattet af forbuddet.

Baserer en tilbudsgiver sit tilbud på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal spørgsmålet i ESPD, del II.C under fanebladet ”Procedure” om udnyttelse af andre enheders kapacitet besvares ”Ja”. Oplysninger til bedømmelse af udelukkelse og egnethed afgives i særskilt ESPD for hver af disse andre enheder. ESPD'et skal underskrives af disse andre enheder.

Vurderingen i forhold til udelukkelse vil ske for hver af de støttende enheder. Vurderingen i forhold til egnethed vil ske samlet for tilbudsgiver og de støttende enheder.

Hvis tilbudsgiver omfatter grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal spørgsmålet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre”, ESPD, del II.A under fanebladet ”Procedure” besvares ”Ja”, og felterne, der herpå dukker op, udfyldes med de efterspurgte oplysninger. Desuden skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes separat ESPD med de i udbuddet efterspurgte oplysninger.

Det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virk-somheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagere accepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel.

Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt konsortiedeltager for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver, konsortier eller støttende virksomheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevante myndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten).

For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udsteder tilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere.

En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være ældre end 6 måneder.

Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene fremsende:

Årsregnskab, eller tilsvarende dokumentation, for de 3 senest disponible regnskabsår; Egenkapital og Soliditetsgrad skal fremgå.

Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database i så fald skal Tilbudsgiver i stedet oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen ved rammeaftaler er 6 måneder fra underretningen om tildelingen af rammeaftalen

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047