23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-538297
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune

Udbud af vintertjeneste


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Heilskov
E-mail: hk56322@herlev.dk
Telefon: +45 44527000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/211478329.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/211478329.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/211478329.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune udbyder opgaverne vintertjenester på ca. 80 kilometer offentlig vej i Herlev Kommune, som består af sne- og glatførebekæmpelse samt snerydning.

Rammeaftalens samlede værdi i DKK over 3 år er anslået  for delaftale 1: 750.000, delaftale 2: 660.000, deltale 3: 390.000.

Rammeaftalens anslåede maksimale værdi inklusiv 1 års forlængelse er: 3,5 millioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hovedveje og større veje

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og med stor lastbil på hovedveje og større veje.

Tilbudsgiver skal stille en stor lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller materiel til rådighed i form af saltkar og plov, som tilbudsgiver skal anvende.

Delaftale 1 vil blive tildelt én tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2023
Slut: 06/11/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mindre veje

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med lille lastbil på mindre veje og stier.

Tilbudsgiver skal stille en lille lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller saltkar til rådighed, som tilbudsgiver skal anvende.

Delaftale 2 vil blive tildelt én tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2023
Slut: 06/11/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snerydning med traktor

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter snerydning med traktor på veje og stier.

Ordregiver skal have 6 traktorer til rådighed, som indsættes efter behov. Ordregiver stiller ikke materiel til rådighed.

2

Tilbudsgiver skal byde ind med lige antal traktorer, derfor enten minimum 2, og op til maksimalt 6 traktorer, som tilbudsgiver kan stille til rådighed.

Antallet af tilbudsgivere, som vil blive tildelt ruter afhænger af, hvor mange traktorer tilbudsgiverne byder ind med. Ordregiver vil derfor tildele ruter til de tilbudsgivere med lavest evalueringssum indtil ordregiver råder over 6 traktorer. Tilbudsgivere skal derfor være opmærksomme på, at tilbudsgiver ikke er sikret at alle traktorer, som tilbudsgiver byder ind med der vil blive anvendt. Se nærmere forklaring i afsnit 7.1. Tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at tilbudsgiver ikke er sikret at alle traktorer, som der bydes ind med, vil blive tildelt. Se nærmere forklaring i afsnit 7.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2023
Slut: 06/11/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivere der byder ind på delaftale 1 og 2 skal have Tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som vælger at byde på en af de tre delaftaler som minimum skal have følgende årsomsætning for seneste afsluttede regnskabsår på: Delaftale 1: 1.000.000 DKK Delaftale 2: 1.000.000 DKK Delaftale 3: 500.000 DKK Byder tilbudsgiver på flere af delaftalerne skal den årlige årsomsætning minimum svare til summen af delaftalernes minimumsårsomsætning. Byder tilbudsgiver X fx på delaftale 1 og 3 skal tilbudsgivers X årsomsætning for seneste afsluttede regnskabsår være minimum 1.500.000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser om mindst 2 referencer, for hver delaftale tilbudsgiver ønsker at byde på. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser afhængig af delaftalen som tilbudsgiver vil byde på. Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende: overordnet karakteristik af aftalen (feltet "Beskrivelse"): antal km (feltet "Beskrivelse") tidspunkt for udførelsen (felterne "startdato" og "slutdato") modtager af arbejdet/ydelsen (feltet "modtagere") Bemærk: Feltet "beskrivelse" i ESPD fremstår som et begrænset tekstfelt, men kan rumme en udførlig beskrivelse af tilbudsgivers reference i forhold til opfyldelse af de anførte minimumskrav. Tilbudsgiver kan med fordel udarbejde beskrivelser af referencer i Word og kopiere disse ind i de respektive felter i ESPD.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers chauffør har gennemført AMU-kurset Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove samt have minimum 2 års erfaring med vintertjeneste. For delaftale 1 og 2 skal chaufføren til glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel yderligere have gennemgået følgende AMU-kurser: - Fugtsaltspredning med lastbil eller Lagespredning med lastbil - Snerydning med lastbil med plov For delaftale 3 skal chaufføren yderligere have gennemgået AMU-kurset Snerydning med traktor med kost/plov eller Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller følgende frivillige udelukkelsesgrunde §§ 137 stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 , som ordregiver har bragt i anvendelse. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af bestemmelserne. Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.046