23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 170-534762
Offentliggjort
05.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg kommune

EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune


Aalborg kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Krog Madsen
E-mail: katrine@aalborg.dk
Telefon: +45 99313131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=151800
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune

Sagsnr.: 151800
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90400000 Kloakvæsen
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en kontrakt på levering af service og opsætning af rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 540 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en kontrakt på levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune.Nedenstående fremgår en oversigt over antal rottespærre og ejendomme, rottesikringen vedrører. Offentlige institutioner: 540 rottespærrer fordelt på 230 ejendommePrivate institutioner: 162 rottespærrer fordelt på 70 ejendommeSygehus Syd og Nord, Aalborg: 90 rottespærrer i alt fordelt på 2 lokaliteterSygehus Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), Aalborg: Estimerede 340 rottespærre fordelt på 1 lokalitet.Etablering af rottespærre på NAU: Der skal over de næste år etableres rottespærre på NAU. Tidshorisonten er en smule uvis, dvs. det præcise antal rottespærre pr. år, idet byggeriet er underlagt Region Nordjylland, men der skal med sikkerhed etableres rottespærre i ejendommen i kontraktperioden, efterhånden som dele af byggeriet tages i brug.Eksisterende ejendomme skal separatkloakeres som det bliver aktuelt, hvormed der skal opsættes yderligere rottespærre, således at både spildevands- og regnvandsledninger er sikret. Dette er indkalkuleret i ovenstående, idet dette vurderes al være en del af den alm. drift.Der vil kunne komme nye ejendomme til, som skal have opsat rottespærrer, og der vil også være ejendomme hvor driften af institutionen ophører, således at rottespærre skal fjernes. Dette vurderes at være ligeligt fordelt, og dermed ikke er forøgelse af opgaven, eller minimering.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 540 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan af Ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 1x 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven §§ 56-57 (LBK nr. 10 af 06/01/2023), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelsernes pt. 5.1 og opfylder angivne mindstekrav, kan afgive tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:- Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv soliditetsgrad for hvert af de foregående 3 (tre) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.- Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv egenkapital for hvert af de foregående 3 (tre) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen. - Hvis Tilbudsgiver har gyldig grund til at denne ikke er i stand til at fremlægge den krævede dokumentation, kan Tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.- Oplysning om Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Soliditetsgraden skal oplyses for hvert af de foregående 3 (tre) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.- Egenkapitalen skal oplyses for hvert af de foregående 3 (tre) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.- Såfremt der er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal Tilbudsgiver oplyse herom.- Det er et mindstekrav, at Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring (produkt- og ansvarsforsikring samt personskadeforsikring) er på minimum DKK 10 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:- Referenceliste over 2-3 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år (regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb) vedr. levering af service/montering af rottespærre for kommuner eller større virksomheder med kontraktomfang på minimum 300.000 DKK. - Såfremt der ikke er udført sammenlignelige leverancer i de seneste tre (3) år, bedes der laves en beskrivelse af, hvorledes Tilbudsgiveren forventer at løfte opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Referenceliste over 2-3 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år (regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb) med beskrivelse af leverancerne, tidspunkt for leverancen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse.Ved sammenlignelige leverancer forstås, at Tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger for udførelse af service/montering af rottespærre samt leve op til lovgivningsmæssige krav for området/branchen og herunder have erfaring med lignende opgaver.Det er et mindstekrav, at ovennævnte beskrivelse af sammenlignelige referencer overholdes. Der skal angives mindst 2 sammenlignelige referencer. Såfremt Tilbudsgiver angiver mere end 3 referencer, vil Ordregiver kun vurdere de 3 først angivne.Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristens udløb. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb.Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.- Såfremt der ikke er udført sammenlignelige leverancer i de seneste tre (3) år, bedes der laves en beskrivelse af, hvorledes Tilbudsgiveren forventer at løfte opgaven i overensstemmelse med det krævede, jf. udbudsmaterialet i kontraktperioden, herunder at de rette kompetencer er til stede og et antal medarbejdere der kan løfte den samlede opgave fra kontraktstart og gennem hele kontraktperioden.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der skønnes at blive foretaget et udbud igen om 4 år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er i forbindelse med opgørelse af den estimerede værdi af udbuddet tillagt en buffer på henholdsvis 10%, hvilket er grundet i forventede prisstigninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2023

Send til en kollega

0.047