23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 166-523859
Offentliggjort
30.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Fornyet genudbud af graffitibekæmpelse i SYD


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 15
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/210919349.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/210919349.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/210919349.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fornyet genudbud af graffitibekæmpelse i SYD

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000 Fjernelse af graffiti
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende fornyede genudbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område SYD (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ).

Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er for dette (i kravspecifikation bilag B). Ofte vil der tillige skulle etableres offerlag efter afrensning.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag B).

Ændringer i forhold til tidligere er i materialet markeret med rød farve.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materialet er stort set ens i forhold til det tidligere udbud, dog er der ændringer i bilag udbudsbetingelser (skærpet formulering til egnethed som har været for uklart formuleret), kravspecifikation ( indarbejdet svar på spørgsmål i teksten) og bilag F (præcisering af krav til køretøjer). Alle ændringer er markeret med rød skrift.

Bilag 0. Udbudsbetingelser (den retlige ramme for udbud). ÆNDRET

Bilag A: Kontraktudkast med tilhørende bilag (Arbejdsklausul, CSR og fakturabestemmelser)

Bilag B: Kravspecifikation . ÆNDRET.

Bilag C: Tilbudsliste (der skal udfyldes af leverandøren og oploades i Mercell) ÆNDRET

Bilag D 1: Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier (skal benyttes hvis man byder ind som konsortie, ellers skal man se bort fra denne)

Bilag D2. Skabelon til støtteerklæring (skal benyttes hvis man byder ind og har behov for støtteenhed fordi man ikke selv kan leve op til egnethedkrav. Hvis man selv kan leve op til krav ses bort fra denne)

BIlag E. Egen-erklæring vedr. ejerforhold i forhold til Rusland.(der skal udfyldes af leverandøren og oploades i Mercell)

Bilag F: Køretøjer (det skal udfyldes hvilke køretøjer der vil blive benyttet i forbindelse med løsning af kontrakten). (Skal udfyldes af leverandøren og oploades i Mercell og hvis der ikke benyttes køretøjer skal dette noteres på dokumentet og hvis der benyttes cykler noteres dette ligeledes). ÆNDRET

Bilag G. Anfordringsgarantidokument (vilkår der skal gælde ved når der stilles af anfordringsgaranti). 

Bilag H. ( H1 og H2) Københavns Kommunes Ryge og Alkohol politik

Bilag I. Lister over de adresser og antal elementer omfattet af udbud.

Bilag J. Eksempler på byudstyr og elførende byudstyr 

Bilag K. Billedbilag Monumenter

 Bilag L. Billedbilag Toiletter 

Bilag M. Billedbilag Anlæg 

Bilag N. Statistik for afrensninger i området

Bilag O. Kort over området

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 4,1 mill. Kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal som minimum have to referencer for levering af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste tre år, og som har lighed med kontraktens genstand dvs. at leverandøren har udført graffitiafrensningsopgaver som indbefatter:

At tilbudsgiver

fører løbende tilsyn af ejendomme/elementer,

løbende foretager afrensning af graffiti/nedtagning af klistermærker etc,,

har udført anti graffitibehandlings opgaver samt

har foretaget løbende dokumentation til ordregiver for opgavens udførelse.

- Tilbudsgivers opgavevaretagelse skal være foretaget på ejendomme/elementer, der er placeret på forskellige adresser/matrikler, således at det dokumenteres, at tilbudsgiver har erfaring med at servicere flere lokationer i samme kontrakt, i forbindelse med varetagelse af ovenstående graffitiafrensningsopgaver.

- Der skal således være tale om være længerevarende kontraktforhold, der kan sammenlignes med det der her udbydes og værdien på hver af referencerne skal som minimum være på 100.000 kr. årligt. Dette arbejde kan være udført enten for offentlige eller private.

- I referencen skal angives beløb (pr. år) og tidsperiode samt være en beskrivelse af de opgaver der er varetaget og på hvor mange forskellige ejendomme/elementer/lokationer.

- Der skal tillige vær opdaterede kontaktoplysninger hos modtager af ydelsen, som vil kunne kontaktes af ordregiver med henblik på indhentning af og verificering af referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Kontrakten (bilag A, bilag 1).

Ved opfyldelsen af kontrakten indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af kontrakten ( Bilag A, bilag 2).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 21/12/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/09/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vederlag:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke,

hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

ESPD

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de(n) frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. [1,2,3,4,5,6] medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Det er et krav at leverandøren kan stille en anfordringsgaranti på 300.000.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2023

Send til en kollega

1.062