23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 098-174889
Offentliggjort
24.05.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.06.2016 Kl. 13:00

Addresse
udbud_renovering@hofor.dk

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(17.02.2017)
Per Aarsleff A/S
Industriholmen 2
2650 Hvidovre

Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hofor A/S
10 07 30 22
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
DANMARK
E-mail: udbud_renovering@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
64 94 22 12
Islands Brygge 37
København S
2300
DANMARK
E-mail: udbud_renovering@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Hofor A/S
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
DANMARK
E-mail: udbud_renovering@hofor.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: offentligtretligt organ og lokal myndighed i forening
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: kloakforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50514300
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes en rammeaftale om renovering af brønde og stikledninger (vejafvanding ejet af Københavns Kommune og spildevand ejet af Hofor ) og enkelte hovedledninger i København ved strømpeforing og opgravning. Opgaven omfatter også afpropning af stik, der ikke længere er i brug.

Opgaverne som entreprenøren skal udføre omfatter følgende arbejder:

— TV-inspektion (forberedende arbejder)

— Strømpeforing

— Opgravning af brønd eller stikledning/hovedledning inkl. retablering

— Koordinering med Bygherrens entreprenører og andre ledningsejere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende typer af lednings- og brøndarbejder skal kunne udføres for Bygherren. Begrebet »renovering« anvendt nedenfor kan dække både strømpeforing eller opgravning.

— Afpropning af stik der ikke længere er i brug på afgrænsede områder / gader

— Renovering af vejstik mellem sandfangsbrønd og hovedledning på afgrænsede områder / gader

— Renovering af vejstik mellem sandfangsbrønd og tørbrønd på afgrænsede områder / gader

— Optagning af eksisterende stikledninger, vejbrønde, tørbrønde eller »tørledninger« på afgrænsede områder / gader

— Levering og lægning af nye stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og kloak på afgrænsede områder / gader

— Levering og sætning af nedløbsbrønde og tørbrønde med rist og fast karm

— Levering og sætning af »Frederiksbergbrønd« med rist og fast karm (sideindløbsbrønd)

— Frilægning af brønde

— TV-inspektion af udvalgte stikledninger

— Regulering af eksisterende riste og brønddæksler.

Hvor ledninger ikke opgraves, men der udføres strømpeforing, skal følgende arbejder udføres:

— Forarbejder i forbindelse med strømpeforing

Spuling/slamsugning

Rodskæring, fræsning/cutterarbejder

TV-inspektion

— Udførelse af selve strømpeforingen

— Efterbehandling i forbindelse med strømpeforing

Afskæring af overskydende foring

Opskæring/-fræsning ved eventuelle stiktilslutninger

TV-inspektion til kontrol og dokumentation af det færdige arbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse af aftalen med 2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder udvælgelseskriterierne, vil udvælgelsen af de 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, ske som følger:

Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring med renovering af brønde og ledninger, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. Det vurderes positivt, at der kan fremlægges referencer for foring af både hoved- og stikledninger samt gennem vejbrønde. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Om nødvendigt vil der som et sekundært kriterium blive lagt vægt på omfanget af det materiel, som ansøger disponerer over til opfyldelse af kontrakten.

Ansøger skal udfylde del V i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse som beskrevet ovenfor i punkt II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis vedkommende er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Ansøgeren skal udfylde oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, ESPD. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i den danske udbudslov, jf. § 136 (Udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremlægge den endelige dokumentation).

Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om følgende forhold, der er angivet i udbudslovens § 137, stk. 1: Dette indebærer, at ansøgere/tilbudsgivere vil blive udelukket fra deltagelse, hvis

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (udbudsdirektivet).

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling mv.

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået aftale med andre økonomiske aktører med henblik på en konkurrencefordrejning.

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

En økonomisk aktør udelukkes dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ansøger skal udfylde del II og III i ESPD'en. Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende tal for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

1) omsætning

2) (specifik) årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af rammeaftalen

3) egenkapital

4) soliditetsgrad.

Følgende afsnit skal udfyldes i ESPD:

Del IV, B. Økonomisk og finansiel formåen. Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der må ikke være en efter ordregivers vurdering nævneværdig risiko for, at ansøgers eksistens ophører i kontraktens løbetid. Ansøger skal herunder kunne dokumentere:

1) en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår, og

2) en årlig omsætning på mindst 8 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

I relation til konsortier og andre sammenslutningers deltagelse gælder, at mindstekravet skal være opfyldt for konsortiet/sammenslutningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) En liste over ansøgers mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Listen bør indeholde oplysninger om ordregiver, entreprisesum, udførelsestidspunkt og en kort beskrivelse af projektet. Det ses også gerne, at listen er ledsaget af attester for tilfredsstillende udførelse og resultat.

2) En erklæring om, hvilket materiel ansøgeren disponerer over til opfyldelse af kontrakten.

3) Oplysning om, i hvilket omfang ansøgerens løsninger er optaget i »Kontrolordning for ledningsrenovering« eller opfylder betingelserne herfor.

Følgende felter skal udfyldes i ESPD:

Del IV. Udvælgelseskriterier

C. Teknisk og faglig formåen

Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers løsninger skal være optaget i »Kontrolordning for ledningsrenovering« eller opfylde betingelserne herfor, jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav om sikkerhedsstillelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

TV-inspektion skal udføres af medarbejdere, der har DTVK certifikat, eller som kan dokumentere tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger. Certifikat/dokumentation skal fremvises forud for arbejdets udførelse.

Alle medarbejdere, der arbejder på opgaven, skal have gennemført kurset »Vejen som arbejdsplads«.

Det er et krav, at ansøgers diesellastbiler med en tilladt totalvægt over 3,5 tons, som udfører arbejde for ordregiver i den udbudte aftale, overholder udstødningsnormerne for EURO 4 eller har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter i overensstemmelse med BEK nr 700 af 24.6.2011 om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2016
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/06/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2020.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgere. Endvidere skal alle ansøgere hæfte solidarisk for opfyldelsen af kontrakten.

Ordregiver vurderer, at det ud fra faglige og administrative hensyn ikke vil være hensigtsmæssigt at opdele rammeaftalen i delaftaler. Der er allerede foretaget en geografisk opdeling, idet den tilsvarende opgave i Hofors forsyningsområde uden for København udbydes selvstændigt.

Evt. spørgsmål og svar vedrørende ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud vil blive offentliggjort på Hofors hjemmeside, jf. punkt I.3).

Ansøger skal udfylde, underskrive og returnere det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. For krav om den senere dokumentation henvises til udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialet formelle krav.

Ordregiver henstiller til, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til udbud_renovering@hofor.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, postboks 2000
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2 eller lovens § 2, stk. 1. nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andres situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2016

Send til en kollega

0.094