23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 164-518366
Offentliggjort
28.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nordværk I/S

Behandling og afsætning af tekstilaffald


Nordværk I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordværk I/S
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Nørgaard Andersen
E-mail: lna@nordvaerk.dk
Telefon: +45 25821111
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nordvaerk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f74c5cb-d616-4f48-b699-002762003f19/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f74c5cb-d616-4f48-b699-002762003f19/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f74c5cb-d616-4f48-b699-002762003f19/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Behandling og afsætning af tekstilaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant tredjepart. Ordregiver lægger vægt på en løsning af højest mulig kvalitet, med mest mulig genanvendelse til produktion af nye tekstilprodukter samt den bedste dokumentation for behandling og afsætning. Rammeaftalen har en anslået værdi på DKK 3.800.000 ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6), og en maksimal værdi på DKK 5.700.000 ekskl. moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant tredjepart. Ordregiver lægger vægt på en løsning af højest mulig kvalitet, med mest mulig genanvendelse til produktion af nye tekstilprodukter samt den bedste dokumentation for behandling og afsætning. Tilbudsgiver skal kunne tåle, at der optræder uåbnede poser og sække i fraktionen. Tilbudsgiver skal kunne modtage overskudsbeklædning fra genbrugsbutik løst i storcontainer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation og sporbarhed / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: 2. Modtagelse, sortering og oparbejdning / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV.B oplyse om denne har haft en positiv egenkapital i den senest afsluttede regnskabsår (i feltet "Finansielle nøgletal"). Inden Ordregivers underretning om tildeling af rammeaftalen vil den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en tilbudsgiver fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf, såfremt de ikke er offentlig tilgængelig Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan tilbudsgiveren fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i den senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgiver skal have kendskab til og påvise sin erfaring med opgaver inden for sortering og afsætning af tekstiler med samme kompleksitet som den udbudte opgave. Relevante referencer skal anføres i ESPD del IV.C i feltet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type". Hver reference skal indeholde en beskrivelse af: Ydelsen med beskrivelse af relevans ift. den udbudte opgave, Kunden, Kontaktperson + tlf.nr., Mængde og Dato for indgåelse af aftalen. Tilbudsgiver skal maksimalt oplyse 3 referencer. Ordregiver vil alene vurdere kravene til teknisk og faglig formåen baseret ud fra de tre første referencer. Begrænsningen om 3 referencer gælder for hele sammenslutningen, hvis Tilbudsgiver deltager som konsortium eller lign. og for samtlige økonomiske aktører, som Tilbudsgiver har baseret sig på. Inden Ordregivers underretning om tildeling af rammeaftalen vil den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Tilbudsgiveren behøver ikke sende dokumentation for de anførte referencer, jf. udbudslovens § 155, nr. 1 og 2, som dokumentation for sin tekniske og faglige formåen, men Ordregiver kan anmode modtagerne af de konkrete referenceydelser om at bekræfte oplysningerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference, som dokumenterer, at Tilbudsgiver har erfaring med opgaver inden for sortering og afsætning af tekstiler. Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for udførelse af den udbudte rammeaftale fremgår af det udkast til rammeaftale, som fremgår af udbudsmaterialet, inkl. bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 10:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For udbuddet gælder ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136, følgende: Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6. Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra udbuddet, hvis tilbudsgiveren (inklusive andre deltagere eller enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund, og tilbudsgiveren ikke kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, når tilbudsgiveren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 4. Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan en tilbudsgiver, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra ATP, Skifteretten, Skattestyrelsen samt Kriminalregistret. For en tilbudsgiver, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa-Kommissionens informationssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. Ordregiver kan anmode en tilbudsgiver om at vedlægge oversættelser af dokumentationen, hvis de pågældende dokumenter ikke findes på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbuddet: Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2023

Send til en kollega

0.047