23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 159-505311
Offentliggjort
21.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

NK Spildevand A/S

Tømningsordning - Envafors


NK Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NK Spildevand A/S
CVR-nummer: 32102611
Postadresse: Ved Fjorden 18
By: Odense S
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700 Næstved
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Bitsch
E-mail: sb@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.envafors.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Spildevand A/S
CVR-nummer: 28483708
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Bitsch
E-mail: sb@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.envafors.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/chardam/tenderinformationshow.aspx?Id=145101
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømningsordning - Envafors

Sagsnr.: 145101
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Næstved og Slagelse Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, samt transport og bortskaffelse af det septiske slam jf. bilag 4 til samtlige af selskabets enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.Desuden omfatter ydelserne indmelding af / tilbagemelding på/kvittering af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Selskabet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

NK Spildevand

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
42996800 Bundfældningstanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke samt transport og bortskaffelse af det septiske slam for alle ejendomme, der er omfattet af Næstved kommune.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet ved udførsel / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø ved udførsel / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn ved udførsel / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 100%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 01/01/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for at køretøjer skal køre på HVO.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I den såkaldte ”Kommissionsmodel” tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60% i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette beregnes forholdet mellem pris og kvalitet dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et kvalitetspoint koster.Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint og har den laveste pris pr. kvalitetspoint vinder.<br>

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

SK Spildevand

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
42996800 Bundfældningstanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Slagelse kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke samt transport og bortskaffelse af det septiske slam for alle ejendomme, der er omfattet af Slagelse kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet ved udførsel / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø ved udførsel / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn ved udførelse / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 100%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 01/01/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48 måneder<br>

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for at køretøjer skal køre på HVO.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I den såkaldte ”Kommissionsmodel” tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60% i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette beregnes forholdet mellem pris og kvalitet dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et kvalitetspoint koster.Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint og har den laveste pris pr. kvalitetspoint vinder.<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Solidaritetsgrad <br>Erhvervsansvarsforsikring <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Solidaritetsgrad på min. 20% pr. regnskabsår over de sidste 3 år. <br>Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio.kr. pr. Skade pr. år.<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ReferencelisteMandskabsuddannelse <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Referenceliste med minimum 1 reference på tømning af tanke.• Minimum ”Vejen som arbejdsplads” for 2 medarbejdere<br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2023

Send til en kollega

0.046