23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 159-504550
Offentliggjort
21.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune

Levering af tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borgere og beboere på plejecentre i Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Hansen
E-mail: hk55724@herlev.dk
Telefon: +45 44527000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/210242409.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/210242409.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/210242409.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borgere og beboere på plejecentre i Herlev Kommune

Sagsnr.: 88.12.00G01-1-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borgere og beboere på Plejecentre i Herlev Kommune.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, jf. udbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023. Udbuddet offentliggøres på en sådan måde, at enhver kan afgive tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borgere og borgere på Plejecentre i Herlev Kommune til samtlige ordregivers enheder og institutioner samt visiterede borgere i eget hjem medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1 - Kontraktens omfang. Herlev Kommune har pt. tre plejecentre, og forventer i hele aftaleperioden at have mellem to og fire aktive plejecentre.

Den udbudte opgave består samlet af fire ydelser, der omfatter:

1) Tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere (fritvalgsordning jf. afsnit 4.1.1)

2) Vask og leje af linned (linnedservice) til visiterede hjemmeboende borgere

3) Privat tøjvask til beboere bosiddende på kommunens plejecentre

4) Vask og leje af linned (linnedservice) til beboere bosiddende på kommunens plejecentre

Tilbudsgivers opgave er at varetage opgaven med komplet håndtering, herunder:

- Afhentning af urent tøj og/eller linned

- Sortering, vask og tørring og/eller linned

- Pakning og levering af rent tøj og/eller linned

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi over 4 år er 11.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi inklusive eventuelt 2 års forlængelse er 22.000.000 mio.kr, da antallet af ældre borgere i kommunen forventes at stige i de kommende år, samt at der kan blive bygget et ekstra plejecenter i kontraktperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og klimamæssig bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2023
Slut: 30/11/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som del af tilbuddet skal angives pris på "lige-byt", dvs. en ordning, hvor tøj hentes og bringes samme dag hos visiterede hjemmeboende borgere. Af kravspecifikationen fremgår at urent tøj afhentes hver anden uge og afleveres rengjort ugen efter. Ved "lige byt" afhentes urent tøj hver anden uge, og rengjort tøj afleveres ved samme leverance.

For at mindste antallet af kørsler skal Tilbudsgiver i bilag 3a, Tilbudsliste, pris, under fanen "Hjemmeboende borgere" kolonne 44 og 45 angive en pris for tøjvask ved "lige byt".

Der er tale om en option som Ordregiver med tre måneders varsel kan iværksætte i hele aftaleperioden.

Tilbudsgivernes angivne priser for "lige byt" vil ikke indgå i evalueringen af de modtagne tilbud.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/09/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller følgende frivillige udelukkelsesgrunde §§ 137 stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 , som ordregiver har bragt i anvendelse. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af bestemmelserne. Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2023

Send til en kollega

0.047