23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 134-425836
Offentliggjort
14.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg kommune

Vindere

Genudbud - Etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune

(03.11.2023)
EDF Danmark A/S
Jernholmen 47 A
2650 Hvidovre

Genudbud - Etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune


Fredensborg kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Ernst
E-mail: sume@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=147993
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud - Etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 147993
II.1.2) Hoved-CPV-kode
65310000 Eldistribution
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt vedrørende etablering og drift af en Lynladerpark. Lynladerparken skal være offentlig tilgængeligt for alle typer af el-biler. Arealet hvorpå Lynladerparken skal etableres, er en del af parkeringspladsen, som er beliggende ved Rådhuset i Kokkedal. Fredensborg Kommune medfinansiere ikke opsætning eller drift af lynladestanderne, hvorfor dette udbud udelukkende omfatter muligheden for leje af arealet under de kriterier, der fremgår af dette udbudsmateriale. Arealet er på ca. 345 m2 og udgør den sydlige del af matr.nr. 42a Brønsholm By, Karlebo, som er Rådhusets personaleparkeringsplads.Den specifikke lokalitet tilbydes til leje i en 10 års periode. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt vedrørende etablering og drift af en Lynladerpark. Lynladerparken skal være offentlig tilgængeligt for alle typer af el-biler. Arealet hvorpå Lynladerparken skal etableres, er en del af parkeringspladsen, som er beliggende ved Rådhuset i Kokkedal. Fredensborg Kommune medfinansiere ikke opsætning eller drift af lynladestanderne, hvorfor dette udbud udelukkende omfatter muligheden for leje af arealet under de kriterier, der fremgår af dette udbudsmateriale. Arealet er på ca. 345 m2 og udgør den sydlige del af matr.nr. 42a Brønsholm By, Karlebo, som er Rådhusets personaleparkeringsplads.Den specifikke lokalitet tilbydes til leje i en 10 års periode. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Operatørens serviceniveau / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og design / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med 2 referencer:De 2 referencer skal dokumentere, at ladestanderne er anlagt og idriftsat hos offentlige eller private ordregivere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:&nbsp;Mindstekrav:&nbsp;Referenceliste med 2 referencer.&nbsp;De 2 referencer skal dokumentere, at ladestanderne er anlagt og idriftsat hos offentlige eller private ordregivere. <br><br>Hver reference skal indeholde oplysninger om:&nbsp;• Hvornår ladestanderne er idriftsat (måned/år).<br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at der ved dette genudbud er sket tilretning/præcisering af mindstekravet til den tekniske og faglige formåen samt i evalueringsmodellen og evalueringsmetoden. Mindstekravet til den tekniske og faglige formåen fremgår i udbudsbetingelsernes afsnit 5.4.3 og 5.4.4. Evalueringsmodellen og evalueringsmetoden fremgår i afsnit 7.2 - ligeledes i udbudsbetingelserne.Indhentning af dokumentation for ESPD hos tilbudsgiver:Hvor ESPD'et er Tilbudsgivernes egen-erklæring, er dokumentation derimod det endelige bevis for, at Tilbudsgiverens egen-erklæring afgivet i ESPD er sand.Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af de i ESPD oplistede udelukkelsesgrunde, den efterspurgte dokumentation mangler eller Tilbudsgiver vurderes ikke at leve op til egnethedskravene, er Ordregiver forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Ordregiver har til enhver tid mulighed for at anmode Tilbudsgiver om helt eller delvist at dokumentere de oplysninger, som Tilbudsgiver har afgivet omkring Tilbudsgivers egnethed. Ordregiver vil forud for tildelingen anmode den tilbudsgiver, som Ordregiver agter at indgår Kontrakt med, om følgende dokumentation for oplysningerne i ESPD:• Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra relevant myndighed.Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristens udløb.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2023

Send til en kollega

0.047